عوامل تعیین‌کننده رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

10.30473/ee.2020.6766

چکیده

امروزه، مسائل محیط‌زیستی تهدیدی جدی برای پایداری جوامع روستایی ایجاد نموده­­اند. در این خصوص، بسیاری از صاحب­نظران بر این باورند که بخش قابل‌توجهی از این مسائل به‌طور عمده ریشه در رفتارهای غیرمسئولانه انسان در مواجهه با محیط‌زیست دارد. ازاین‌رو، کنکاش و واکاوی رفتارهای محیط‌زیستی افراد یک پیش­شرط کلیدی برای رفع مسائل محیط‌زیستی به شمار می­رود. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی عوامل تعیین‌کننده رفتارهای از حفاظت محیط‌زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در شهرستان تبریز بودند (34308=N) که با توجه به فرمول بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، تعداد 380 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرات پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 689/0 تا 867/0) بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که روستاییان مورد مطالعه رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست را در سطح نسبتاً پایینی بروز می­دادند. با توجه به نتایج کسب‌شده، متغیرهای آگاهی از پیامدهای عدم انجام رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست، استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی در زمینه موضوعات محیط‌زیستی، سابقه کار کشاورزی و نگرش نسبت به انجام رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست، اصلی­ترین عوامل تعیین­کننده انجام رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین انجام رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست از سوی روستاییان برحسب وجود/ عدم وجود تشکل­های محیط‌زیستی، تفاوت معنی‌دار وجود داشت، به‌نحوی‌که روستاییان در مناطق دارای تشکل به میزان بیشتری رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست را بروز می­دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Determining the Pro-Environmental Behaviours in the Rural Regions of Tabriz County

نویسندگان [English]

  • Leila Safa 1
  • Vida Mohamadian Saghinsara 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
2 M.A. Student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
چکیده [English]

Today, environmental problems have created a serious threat to the sustainability of rural communities. Many scholars maintain that a significant part of these problems is primarily caused by human’s environmentally irresponsible Behaviours. Therefore, investigation and recognition of individuals’ environmental Behaviours are a key prerequisite to resolve the environmental problems. Regarding the importance of the issue, the main objective of this descriptive- correlation research was to study factors determining the villagers’ pro-environmental Behaviours in the rural regions of Tabriz County. The statistical population of the research consisted of all villagers’ heads of households in Tabriz County (N= 34308). According to the Bartlett et al. (2001) formula, 380 of them were selected by a multi-stage sampling method. The data collection tool was a questionnaire which its content validity confirmed by a panel of experts. A pilot study conducted to establish the reliability of the questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at appropriate levels (ranged from 0.689 to 0.867). The results indicated that the surveyed villagers showed pro-environmental Behaviours at a relatively low level. According to results, variables of the awareness of the consequences of non-compliance of pro-environmental Behaviours, the use of information and communication resources in the field of environmental issues, agricultural experience and attitudes towards doing pro-environmental Behaviours were the main factors determining the villagers’ pro-environmental Behaviours in the rural regions of Tabriz County. The statistical population of the research consisted of all villagers’ heads of households in Tabriz County. Furthermore, the results showed that there was a significant difference between the villagers’ pro-environmental Behaviours in terms of the existence/absence of environmental organizations so that the villagers behaved more pro-environmentally in the regions with the organizationکلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Environmental Development
  • Villagers’ Behaviours
  • Information and Communication Resources
  • Environmental Attitude and Awareness
  • Environmental Organization
Abbasi, J., Rezaei, A. (2017). “Investigating Factors Affecting Sustainable Green Consumption Behaviour”. Journal of Development Evolution Management, 31 (5), 71-81. [In Persian]
Abdollahi, M., Faryadi, M. (2010). “Legal Challenges facing Iran's Department of Environment”. Journal of Environmental Science, 7 (4), 143-180. [In Persian]
Aghayari Hir, T., Alizadehaghdam, M.B., Honarvar, H. (2016). “The Relationship between Environmental Literacy and Responsible-Sustainable Consumption (The Case of Urmia Citizens)”. Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 53-65 [In Persian].
Amirnejad, H., Rafiee, H. (2010). “Economic and Financial Evaluation of Rural Land Consolidation of Haraz Plain in Iran”. Village and Development, 12(4), 99-123 [In Persian].
Asadi, M., Mehrabi, M. (2018). “Investigating the Conditional and Social Factors Affecting Environmental Behaviours of Bandar Abbas Citizens”. Cultural Research Letter of Hormozgan, 8(20), 118-134 [In Persian].
Barakpur, N., Jahanseir, F. (2017). “Environmental citizenship and analysis of citizenship Behaviour in Qazvin City”. Hoviat Shahr, 10(82), 53-66 [In Persian].
Bartlett, J., Kotrlik, J., Higgins, C. (2001). “Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research, information technology”. Learning, and Performance Journal, 19 (1), 43- 50.
Berkowitz, A.R., Ford, M. E., Brewer, C.A. (2005). “A framework for integrating ecological literacy, civics literacy and environmental citizenship in environmental education”. In: E. A. Johnson, and M. J. Mappin (eds.), Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education, pp. 227-266.
Brick, C. Sherman, D. Kim, H. (2017). “Green to be seen and brown to keep down visibility moderates the effect of identity on pro-environmental Behaviour”. Journal of Environmental Psychology, 51(1), 226-238.
Bytnerowicz, A., Omasa, K., Paoletti, E. (2007). “Integrated effects of air pollution and climate change on forests: A northern hemisphere perspective”. Environmental Pollution, 28(7), 348-358.
Chen, X., Peterson, M.N., Vanessa, H., Chuntian, L., Graise, D., Hung, D., Liu, J. (2011). “Effects of attitudinal and socio-demographic factors on pro-environmental Behaviour in urban Chin”. Journal of Environmental Conservation, 38(1), 45-52.
Chiu, Y.T., Lee, W. Chen, T. (2014). “Environmentally responsible Behaviour in ecotourism; Antecedents and implications”. Journal of Tourism Management, 40(7), 321-329.
Faham, A., Mokhtarnia, M., Darvish, A. (2006). “Investigation and prioritize background of
participation and co-operate NGOs in activity of natural resource development and extension from view natural resource Non- Governmental staff”. Sixth Symposium of Iranian Society of Environmentalists, available www.civilica.com [In Persian].
Fazeli, M, and Jafar Salehi, S. (2013). “The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behaviour of Tourists”. Journal of Tourism Management Studies, 8 (22), 137-161. [In Persian]
Goswami, L., Kim, K., Deep, A., Das, Pallabi, Bhattacharya, S., Kumar, S., Adelodun, A. (2017). “Engineered nano particles: Nature, Behaviour, and effect on the environment”. Journalof EnvironmentalManagement, 19(6), 297-315.
Hajizadeh Meymandi, M., Sayyar Gholj, H., Shokoohifar, K. (2014). “Investigating Cultural Factors Related to Environmental Behaviours (Case study: Yazd city)”. Journal of Economic Sociology and Development, 3(1), 83-107[In Persian].
Han, H., Hsu, L.J., Lee, J. (2009). “Empirical investigation of the roles of attitudes toward green Behaviours, overall image, gender, and age in hotel customers’ eco-friendly decision-making process”. International Journal of Hospital Management, 28(13), 519-528.
Han, H., Hyun, S.S. (2017). “Drivers of customer decision to visit an environmentally responsible museum: Merging the theory of planned Behaviour and norm activation theory”. Journal of Travel Tour Marketing, 34(9), 1155-1168.
Jeffrey, D.W. (2001). “The Roles of Environmental Non-Governmental Organizations in the Twenty-First Century”. Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy, 10(2), 151-156.
Jomeini, D., Nasr abadi, Z., Ghobadi, Sh. (2016). “Environmental Challenges and its Impact on the Residents of Badrabad Village Using the Basic Theory Method”. Journal of Geography and Environmental Sustainability, 2(19), 71-87 [In Persian].
Jurin, R., Donny, R., Jeff, D. (2010). “Environmental Communication: Skills and principles for natural resource managers, Scientists and Engineers”. New York, Springer.
Kaida, K., Kaida, N. (2017). “Wake up for the environment: An association between sleepiness and pro- environmental Behaviour”. Journal of Personality and Individual Differences, 104(10), 12-17.
Kaiser, F.G., Ranney, M., Hartig, T., Bowler, P.A. (1999). “Ecological behaviour, environmental attitude, and feelings of responsibility for the environment”. Journal of Psychology, 4(2), 59-74.
Lahijanian, A., Arjmandi, R., Moharramnejad, N., Jamshidi Deljoo, M. (2010). “Study of the structure and function of Non-governmental Environmental organizations and their roles in urban development process of Tehran province”. Journal of Environmental Science and Technology, 12(3), 101-112.
Larson, R.L., Stedman, R.C., Cooper, C.B., Decker, D.J. (2015). “Understanding the multi-dimensional Structure of pro-environmental Behaviour”. Journal of Environmental Psychology, (43), 112-124.
Locatelli, G., Mancini, M. (2013). “Sustainability in the power plant choice”. Journal of Business Innovation Research, 7(2), 209-227.
Mancha, R.M., Yoder, C.Y. (2015). “Cultural antecedents of green Behavioural intent: An environmental theory of planned Behaviour”. Journal of Environmental Psychology, 43, 145-154.
Masoudizadeh, F., Rezvanfar, A., Movahed Mohammadi, H. (2016). “The Role of Social capital Components on Environmental Non- Governmental Organizations’ Performance: Case of Khuzestan Province”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 33-40 [In Persian].
Mehmetoglu, Mehmet. (2010). “Factors influencing the willingness to behave environmentally friendly at home and holiday settings”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(4), 433-441.
Mensah, I., Dei Mensah, R. (2013). “International Tourists’ Environmental Attitude towards Hotels in Accra”. Research in Business and Social Sciences, 3(5), 444-455.
Mirfardi, A. (2016). “The Study of Relationship of Socio-economic Status and Sense of Social Responsibility with Environmental Behaviour (The case study: Noorabad Mamasani's Residents)”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 101-114 .[In Persian]
Mohamadian Saghinsara, V. (2018). “Factors Affecting the Villagers’ Pro-Environmental Behaviour (The Case of Tabriz County)”. MSc Thesis, University of Zanjan .[In Persian]
Mohammadi, A. (2013). “The role of environmental organizations in protecting the environment in the province of Ilam”. Proceedings of the First National Conference on Environmental Researches in Iran, Hamedan, 9 November 2013, 1-8 .[In Persian]
Musapoor, S.K., Naimi, A., Rezaei, R. (2018). “Demographic Analysis of Villagers’ Perception toward Environmental Sustainability of Rural Areas in Baghmalek Township, Khuzestan Province”. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 11(1), 53-66. [In Persian]
Rastegar, A., Hashemian, M.H., Alavi, S.S. (2016). “Environmental Values and Lifestyles as Determining Factors of Ecological Consumer Behaviour”. Journal of Management Studies in Development and Evaluation, 25(83), 69-92 [In Persian].
Reza Dost, K., Forotankia, S., Firoozabadi, A. (2011). “Sociological Study of Environmental Culture Situation in Ahvaz City”. Journal of Social Science Islamic Azad University Shoushtar Branch, 5(15), 165-188 [In Persian].
Rezaei, R and Ghofranfarid, M. (2018). “Rural households' renewable energy usage intention in Iran: Extending the unified theory of acceptance and use of technology”. Renewable Energy, 122(3), 382-391.
Rezaei, R., Mianaji, S., Ganjloo, A. (2018). “Factors affecting farmers’ intention to engage in on-farm food safety practices in Iran: Extending the theory of planned Behaviour”. Journal of Rural Studies, 6(3), 152-166.
Sadough Vanini, H., Veisi, H., Alipour, A. (2008). “Appraisal of attitudes toward sustainable development”. Environmental Science, 6(1), 131-140.
Safa, L., Mangeli, N., Ganjkhanlo, M.M. (2017). “Factor Affecting Villagers’ Pro-environmental Behaviour in Khodabandeh County Based on Theory of Planned Behaviour”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(2), 69-81[In Persian].
Schultz, P.W., Gouveia, V.V., Cameron, L.D., Tankha, G., Schmuck, P., Franek, M. (2005). “Values and their relationship to environmental concern and conservation Behaviour”. Journal of Social Psychology, 3(6), 457-475.
Schwartz, S.H. (1977). “Normative influence on altruism”. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 221-279.
Shaw, A., Strohbehn, C., Naeve, L., Domoto, P., Wilson, L. (2015). “Systematic approach to food safety education on the farm”. Journal of Extension, 53(6), 1–8.
Shobeiri, S M., Farajollahi, M., Kohi Aghdam, E., Maybody, H. (2013). “The Relationship between the Uses of Mass Media (with Emphasis on Television) with the Promotion of Teachers' Environmental Education”. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4 (1), 23-40 [In Persian].
Sojasi Gheidary, H., Azizi, S. (2015). “Assessing Rural Farmers Environmental Literacy Level (Case Study: Villages of Zoeram Dehestan in Shirvan District)”. Geography and Environmental Planning, 27 (3), 107-130 .[In Persian]
Steg, L., Dreijerink, L., Abrahamse, W. (2005). “Factors influencing the acceptability of energy policies: A test of VBN theory”. Journal of Environmental Psychology, 25(4), 415-425.
Stern, P.C (2000). “New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant Behaviour”. Journal of Social Issues, 56(3), 407-424.
Taylor, L. (2002). “From Ways of Life to Lifestyle: The “Ordinari-ization” of British Gardening Lifestyle Television”. European Journal of Communication, 17(4), 479-493.
Valizadeh, N., Bijani, M., Abbasi, E. (2016). “Pro-Environmental Analysis of Farmers’ Participatory Behaviour toward Conservation of Surface Water Resources in Southern Sector of Urmia Lake’s Catchment Area”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 11 (2), 183-201 [In Persian].
Wang, G., He, Q., Meng, X., Locatelli, G., Yu, T., Yan, X. (2017). “Exploring to impact megaproject environmental responsibility on organizational citizenship Behaviour for the environment: A social identity perspective”. InternationalJournalofProjectManagement, 35(7), 1402-1414.
Wauters, E., Bielders, C., Poesen, J., Govers, G., Mathijs, E. (2010). “Adoption of soil conservation practices in Belgium: An examination of the theory of planned Behaviour in the agri-environmental domain”. Journal of Clean Production, 27(1), 86–94.
Zare Shahabadi, A., Porter Karuni, R. (2012). “Legitimacy factors of citizens in Yazd. Journal of Social Welfare, 13(50), 72-81. [In Persian]