تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین جهت دستیابی به محلات پایدار (مطالعه موردی: محلات شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی گروه شهرسازی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین

10.30473/ee.2021.7539

چکیده

در مقاله حاضر وضعیت عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در محلاتی از مناطق منتخب شهر تهران بررسی می‌گردد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است، در بخش نخست از طریق خوشه‌بندیK-means تعدادی از محلات همگن انتخاب گردیدند سپس با مدل آنتروپی شانون وزن‌دهی شده و با استفاده از مدل ویکور (VIKOR) توزیع خدمات در سطح محلات مورد نظر بررسی‌شده محلات مورد نظر رتبه‌بندی شدند. در بخش دوم کیفیت زندگی در این محلات از منظر شهروندان با طراحی پرسشنامه‌هایی که روایی آن با استفاده از آزمون بارتلت 71 /0 درصد و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، مقدار 073/ 0 درصد تعیین شد، مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه بین توزیع خدمات و کیفیت زندگی از دو تکنیک تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج رتبه‌بندی محلات با این دو روش متفاوت بود که نشان داد جهت دستیابی به محلات پایدار اتکا صرف به معیار کمی سرانه‌ به تنهایی جوابگوی نیازهای شهروندان نیست و عدالت، اختصاص خدمات متناسب با شرایط افراد می‌باشد که تأمین آنها نیاز به سازوکار و برنامه‌ریزی‌هایی دارد که باید از سوی مدیریت شهری سازمان‌دهی شود و لازم است دیدگاه‌ها و نیازهای واقعی شهروندان نیز در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Spatial Inequalities of Utilities Distribution and Its Relationship with Residents Quality of Life to Achieve Sustainable Neighborhoods (A Case Study of Tehran Neighborhoods)

نویسندگان [English]

  • Fariba Norouzi 1
  • Ismaeil Salehi 2
  • Maryam Khastou 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin Iran
2 Associate Professor of Environment Faculty, Tehran University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The present study addresses the issue of spatial justice in the distribution of urban services in the neighborhoods from selected districts of Tehran. In this descriptive-analytical study, In the first part, some homogeneous neighborhoods were selected through K-means clustering. Afterward, once weighed by the Shannon entropy model, these neighborhoods were evaluated in terms of service distribution using the VIKOR model and then were ranked. Moreover, In the second part, citizens' quality of life in these neighborhoods was assessed by designing a questionnaire that used correlation and regression analysis to compare the distribution of services and quality of life. The two methods yielded different results for ranking of the neighborhoods, which showed that per capita quantification alone does not meet the needs of citizens to achieve sustainable neighborhoods. The obtained results indicated that the per capita services cannot lonely meet the citizens' needs and justice is indeed the allocation of services proportionate to the individuals' conditions. Therefore, meeting the citizens' needs requires appropriate mechanisms and planning that should be organized and handled by urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • Spatial justice
  • Quality of Life
  • Vikor Model
  • Per Capita
Azar, Adel& Rajabzadeh, Ali. (2012) “Practical Decision Making in the MADM” Approach Fifth Edition, Tehran: A Negahe Danesh. First Edition [In Persian].
Chu, M.T. Shyu, J. Tzeng, G.H & Khosla, R. (2007). “Comparison among three analytical methods for knowledge "communities group-decision analysis,33(4),111-124.

Dadashpoor, H & Rostami, F. (2014). “Analysis of Justice Distribution of Urban Services and the their Spatial Distribution Pattern in Hamadan Ciy”, Journalof Urban Studies, 3(12), 5-18 [In Persian].

Dadashpoor, H & Rostami, F.(2011).” Measurement of Integrated Index of Spatial Justice in the Distribution of Urban Public Services Based on Population Distribution, Accessibility and Efficiency in Yasuj City”, Urban Regional Studies and Research, 3(1) 10, 1-22 [In Persian].

Dadashpoor,H. Alizadeh, S & Rafieian, M. (2013). “The Evaluation of Development Levels and Spatial Inequalities in Northern Khorasan Province with Using Fuzzy Logic Model”, Journal of Geographyand Regional Development, 11(21), 103-120 [In Persian].
Delbosc, A. & Currie,G.(2011). “Using Lorenz curves to assess public transport equity”, Journal of Transport Geography,19(6), 1252-1259.
Fainstein, S. (2010). “The just city. Ithaca”,Cornell University Press, First Edition.
Harvey, David (1973), "Social justice and the city",  Athens: University of Georgia Press. First Edition.
Kashefi Doost, D& Hajinejad, A. (2015). “Urban Land Use Evaluation with Sustainable Development Approach(Case Study: Piranshahr)”, Town and Land Planning Journal, 7(1), 71-94 [In Persian].
Korke Abadi, Z. Tadayoni,M& Almasi Mofidi,H. (2014) “Investigation and Evaluation of the Distribution of Urban Services from the Spatial Justice Perspective (Case Study: Bomehan City)”, Urban Management Quarterly, 13(36), 247-268 [In Persian].
Langford, M. Higgs, G. Radcliffe, J& While, S. (2008). “Urban Population Distntution Models and Service Accessibility Estimation”, Compuers Environment and Urban System.32(1), 66-80
Marcuse, P. (2009). “Postscript Beyond the Just City to the Right to the City in Searching for the Just City”, Routledge, New York: Routledge, New York. First Edition.
Meng, Q. (2018). “Fracking equity: A spatial justice analysis prototype”, Land Use Policy, 70(1), 10–15
Meshkini, A. Mouzen, S. (2015). “Analysis of Favorable Urban Governance in Sustainability of Cities Case Study of Shiraz Wonder”, Environmental Statistics Journal of Malayer Azad University 8(29), 99-132 [In Persian]
Mosavi, S J.Kazemi, A.(2013) “Private Banking Ranking Using Multi-character Decision Making Methods”, Quantitative Studies in Management, 4(3),121-140 [In Persian]
Opricovic, S& Tzeng, G H. (2002). “Multicriteria planning of postearthquake sustainable reconstruction” Computer- Aided Civil andInfrastructure Engineering 17(3), 211-220.
Sheikh Biglu, R & Tahavai, M. (2013). “Evaluating the Level of Development of Iranian Citizens Using Multidisciplinary Decision Making Methods”, Geography Quarterly, 11(39), 138-157 [In Persian].
Soja, EW. (2010). “Seeking Spatial Justice (Globalization and Community)”, Minneapolis: University of Minnesota Press Minneapolis. First Edition.
Sriroop, C& Mimi, R. (2017), “Rural-urban spatial inequality in water and sanitation facilities in India: A cross-sectional study from household to national level”, Applied Geography, 85(1), 27-38.
 Taghvaei, M& Salehi, M. (2013). “Measuring the Development Levels of Hamadan Provincial Cities (with Emphasis on Regional Analysis Approach)”, Regional planning Journal, 11(1), 19-30 [In Persian].
Vahednejad, M. Zolfi, A. Norouzi, M.)(2013). “Evaluation of Population Distribution and Distribution of Services in Urban Areas Using Sustainable Development and Social Justice Approach”, Quarterly New Attitudes in Geography, 5(2), 169-183 [In Persian].
Young, I M. (1990). “Justice and the politics of difference”,Princeton: Princeton University Press. First Edition.