دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 86-1 
4. تأثیر برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای سواد محیط‌زیستی دانشجویان

صفحه 54-41

مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی؛ مریم لاریجانی


5. عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم‌ آباد

صفحه 64-55

حدیث پورجمشیدی؛ حسین مهدی زاده؛ سعید غلامرضایی؛ نعمت اله شیری