دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-118 
2. عوامل مرتبط با رفتارهای حامی محیط زیست در محیط شهری (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرج)

صفحه 27-39

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حامد سیارخلج؛ ستاره آقا عبدالله ماهوت‌فروش