دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-129 
2. ارزیابی وضعیت سواد کشاورزی پایدار کارشناسان کشاورزی: مطالعه موردی استان‌های تهران و البرز

صفحه 23-37

هادی ویسی؛ شیوا قربانی؛ شهروز عسکری فرد؛ هومان لیاقتی؛ پیمان فلسفی