دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-136 
3. طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

صفحه 29-40

سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا