دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-140