دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، شماره سوم مجله، بهار 1392، صفحه 1-80