دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شماره دوم مجله، زمستان 1391، صفحه 1-88 
7. سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

صفحه 69-78

علی بابازاده؛ محمد قهرمانی؛ معصومه اکبری