دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-155 
10. نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

صفحه 127-146

10.30473/ee.2019.5813

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده