با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏‌ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان)

محمدرضا شاه ‏پسند؛ مسلم سواری

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-99

چکیده
  در این تحقیق از فرایند سلسله مراتبی برای اولویت‏بندی گزیدارها و معیارهای موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی، بهره گرفته‌شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده، داده‏های موردنیاز از طریق 29 پرسشنامه از سوی نمونه‏ای برگزیده از کارشناسان تعاونی‏های آب بران واقع در حوزه سد در استان کردستان ...  بیشتر