با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط‌زیستی

علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6322

چکیده
  تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان‌های جبران‌ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت‌ها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند عملکرد محیط‌زیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد

حسین باقریان حسینی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علیرضا خواجه شاهکویی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6323

چکیده
  آموزش و یادگیری یکی ارکان مهم توسعه پایدار می­باشد. سواد اطلاعاتی می­تواند به کشاورزان در دستیابی و استفاده از اطلاعات برای داشتن کشاورزی پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی کشاورزان در منطقه طرق مشهد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی-همبستگی 176 نفر از کشاورزان با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد رسانه های خبری ایران با استفاده از نقد رتوریک، مطالعه موردی: بحران کم‌آبی

ندا صابری؛ لعبت زبردست؛ مهدی منتظرقائم

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6324

چکیده
  با توجه به گستردگی مسائل محیط زیستی و ضرورت توجه به آنها بخصوص بحران کم‌آبی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاه‌سازی و آموزش عمومی جهت اتخاذ رفتارهای مناسب در این زمینه احساس می‌شود. یکی از روش‌های هدفمند و اصولی برای مواجهه با این بحران، تمرکز بر روی زمینه‌ی ارتباطات محیط زیستی می‌باشد، چراکه دامنه‌ی گسترده‌ای از جامعه‌ی انسانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان

وحید پورشهابی؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده‌رودی؛ ایوب شیخی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 49-72

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6325

چکیده
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه‌های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص‌های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج‌شده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم

احمد رستگار؛ نرجس زرگریان

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6326

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان به روش تحلیل مسیر انجام شد. روش: برای این منظور 341 نفر (181 نفر دختر و 160 نفر پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نگرش نسبت به کشت پایدار توت‌فرنگی در بین کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج

محمد جلالی؛ حمیده ملک‌سعیدی؛ فرزاد اسکندری؛ سکینه رنجبر

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 87-104

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6327

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف واکاوی نگرش کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج نسبت به کشت پایدار این محصول انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است که به روش پیمایشی انجام شد. با بهر‌ه‌گیری از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده، 150 نفر از توت‌فرنگی‌کاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تأکید بر نقش آموزش

اصغر ابوالحسنی؛ سمیرا متقی؛ احسان فرهادی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 105-116

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6328

چکیده
  یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین‌المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط‌زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط‌زیست به سبب رشد و توسعه یک‌جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط‌زیست، به تخریب محیط‌زیست می‌انجامد. اما دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل محیط‌زیستی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حسین صیادی تورانلو؛ سلیم کریمی تکلو؛ سجاد رحیمی آشجردی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 117-132

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6329

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر اتخاذ پایداری محیط‌زیستی در سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول شامل 12 خبره که از نظرات آنها جهت تعیین عوامل اصلی و تعیین روابط علت و معلولی آنها استفاده شد. جامعه دوم را، 250 نفر از کارکنان، پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزرهای مرکز آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

جعفر بهادری خسروشاهی؛ عیسی برقی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 133-144

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6330

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش­آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 آموزش‌وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه تعداد 340 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سرمایه اجتماعی و آگاهی از توسعه پایدار(مطالعه موردی شهروندان مشگین شهری)

وحید بابازاده؛ قربانعلی سبکتکین

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 123-137

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6331

چکیده
  حرکت در مسیر توسعه پایدار نیازمند مشارکت مردم است و لازمه آن نیز آگاهی مردم درباره توسعه پایدار است. به نظر می‌رسد مؤلفه‌های جامعه مدنی به‌ویژه سرمایه اجتماعی نتوانسته‌اند شرایط مطلوبی برای رشد دانش درباره توسعه پایدار فراهم آورند. هدف مقاله حاضر مطالعه ارتباط آگاهی از توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی در یک شرایط واقعی در جامعه ایران ...  بیشتر