با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی پایدار کشاورزان شهرستان زنجان: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

متین مقیم؛ محمد بادسار؛ مهدی قاسمی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2021.49210.2114

چکیده
  امروزه تخریب محیط­زیست و عدم آگاهی کشاورزان در مسائل مربوط به آن یکی از چالش‌های مهم در مناطق روستایی است؛ لذا رفتارهای محیط­زیستی پایدار در این مناطق، در تحقق اهداف توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی پایدار کشاورزی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تاثیر گیمیفیکیشن (بازی وار سازی) بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان

محسن باقری؛ رضا طلیمی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55399.2273

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط‌زیست دانش‌آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش به‌صورت شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه انتخاب شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه یازدهم شهر اراک بودند که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت کربن در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی؛ دانشگاه رازی)

فرناز کریمی؛ هادی ویسی؛ محمد رضا نظری

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 33-54

https://doi.org/10.30473/ee.2021.51884.2181

چکیده
  در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت‌ کربن در مؤسسات آموزش ‌عالی از دیدگاه مدیران دانشگاه رازی (ستادی و آموزشی) موردبررسی قرار گرفت. پژوهش کمی حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی است که اطلاعات موردنیاز آن، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت جمع‌آوری شده است. جامعه این پژوهش، 175 نفر از مدیران دانشگاه رازی بودند که با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی چالش‌های نهادینه سازی مفهوم پایداری و پیشرفت پایدار در آموزش دانشگاهی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشورهای انگلستان و ایتالیا و ارایه چارچوبی برای لحاظ در سرفصل آموزشی مرتبط در کشور

علی قربانی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 55-62

https://doi.org/10.30473/ee.2021.51718.2177

چکیده
  با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه ‏ تمرکز می‌کند و هدف آن ارتقای سطح دانش‌آموختگانی است که نه‌تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان‌های سازمان‌های صنعتی، افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مدل‌یابی تمایل به پذیرش فناوری‌های کشاورزی حفاظتی با اقتباس از مدل TPB

فاطمه رزاقی بورخانی؛ مهدیه السادات میرترابی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/ee.2021.52065.2187

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی یا فناوری‌های دوستدار محیط زیست کشاورزان شهرستان ساری با اقتباس از مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها بود. جامعه آماری 30788 نفر کشاورزان شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
نقش ارزش ادراک‌ شده سبز بر نگرش به محصولات ‌سبز و قصد خرید مصرف‌کننده

زینب طولابی؛ مرجان آروانه؛ پری شجاعیان

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 81-98

https://doi.org/10.30473/ee.2021.50706.2154

چکیده
  افزایش نگرانی و توجه روز‌ افزون به سلامت عمومی و مسایل محیط‌زیست منجر به پیدایش و اهمیت مفهوم محصولات ‌سبز شده است. با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی در بین مصرف‌کنندگان، بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد ‌خرید آنها به محصولات‌ سبز ضروری است. قصد مصرف‌کنندگان به خرید ‌سبز به نگرش نسبت به محصولات ‌سبز برای رفع نیازهای محیط‌زیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی نقش شاخص‌های توسعه پایدار شهری در احساس امنیت اجتماعی شهروندان

مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ مهتاب پاک نیا

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 99-112

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55513.2274

چکیده
  این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده‌ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
شناسایی عوامل موثر بر گرایش زیست‌محیطی عاملان کارآفرینی با رویکرد فراترکیب

مهدی گل سفیدعلوی؛ کمال سخدری؛ ابوتراب علیرضائی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 113-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55983.2281

چکیده
  دستیابی به محیط­زیست پاکیزه به همراه رشد اقتصادی و رفاه جامعه از آرزوهای هر جامعه مدرن محسوب می­شود. محققان حوزه کارآفرینی در سال­های اخیر، افزایش همبستگی میان کسب‌وکار و محیط‌زیست را پذیرفته‌اند؛ زیرا فعالیت‌های کارآفرینانه، یک پیشران کلیدی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی به حساب ­می­آید. بررسی مطالعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مؤلفه‌های مرتبط با رضایتمندی شهروندان از طریق توسعه محیط‌های دوستدار کودک

قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ حسین باقری

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/ee.2021.37197.1735

چکیده
  بر اساس شاخصه‌های نیازسنجی انسانی، کودکان دارای طیف محدودتری از نیازها نسبت به بزرگسالان هستند. حال این فرضیه مطرح شده است که با ایجاد محیط‌های دوستدار کودکان، علاوه برافزایش رضایتمندی آنها، میزان رضایتمندی کلی از فضاهای شهری و در نتیجه پایداری شهری را نیز می‌توان افزایش داد. ابتدا مؤلفه‌های رضایتمندی بزرگسالان از فضاهای شهری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر زیست بوم های مختلف زمانی در اشعار سهراب سپهری و منوچهر آتشی از منظر نقد بو م‌گرا

نرگس ادیب راد؛ عالیه یوسف فام؛ مهناز جعفریه

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 147-166

https://doi.org/10.30473/ee.2021.48125.2083

چکیده
  نقد بوم گرا یا «اکو کریتیسیزم» را می‌توان مطالعه‌ی رابطه‌ی میان ادبیات و محیط‌زیست و چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی پیرامونش در ادبیات دانست. در این نقد، رابطه‌ی دوسویه میان شاعر یا نویسنده با طبیعت و میزان تأثیر و تأثّر مظاهر طبیعی بر روح و جان آنان بررسی می‌شود. این مقاله، در پاسخ به این پرسش که «زیست‌بوم‌های ...  بیشتر