طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست توسعه پایدار با بحران­ ها و چالش­ های اساسی و عدیده ­ای در حال و آینده مواجه هست. لذا تلفیق شاخصه­های پایداری در برنامه ­های راهبردی دانشگاه‌­ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهای جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار  ضروری به نظر می­‌رسد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و جمع‌­بندی نتایج پژوهش­‌های انجام شده در زمینه آموزش عالی پایدار است، بنابراین با استفاده از روش کیفی فرا ترکیب، تعداد 15 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و جمع آوری و تحلیل داده­ ها نیز به روش تحلیل چارچوبی مبتنی بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به وسیله  نرم ­افزار Nvivo-10 صورت گرفت. در نهایت، 203 مورد از شاخص­های پایداری دانشگاه­ها در 25 مولفه و 8 بعد سازماندهی شد. ابعاد به لحاظ تعداد ارجاع و تعداد منابع به ترتیب نزولی عبارت است از: مدیریت زیست محیطی پردیس؛ آموزش پایدار؛ مشارکت­ کنندگان؛ مدیریتی پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ پژوهش پایدار؛ نظارت، ارزیابی و گزارش دهی؛ اداری و مالی. نتایج یافته­ ها نشان داد که: پژوهش­ های کمتری با رویکرد بومی و جامع به آموزش عالی پایدار انجام شده؛ به بعد زیست محیطی توسعه پایدار بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصادی توجه شده و نیز به بعد فرهنگی که کلید و زیربنای، دیگر ابعاد توسعه پایدار می­ باشد، توجه نشده است. لذا طراحی و تبیین الگویی جامع و کل نگر در خصوص پایداری دانشگاه­ ها، مطابق با فرهنگ غنی ایران اسلامی و الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت برای پژوهش­ های آتی پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Framework to identify and categorize the components of sustainable higher education in Iran

نویسندگان [English]

  • S.E. Rad 1
  • A.R. Faghihi 2
  • F. Nateghi 2
  • M. Moeinikia 3
1 Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Educational Sciences, Islamic Azad University
3 Department of Educational Sciences, mohaghegh ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Iran confrontsin major challenges and serious crisis economic, social, cultural, environmental and sustainable development aspects, now and in the future. The integration of sustainability criteria in the strategic plans of universities, the social response to the needs of society and achieving of sustainable development appears necessary. The purpose of this study and summing up the results of research in the field of higher education is stable, so come with using qualitative methods combined, a total of 15 articles were examined And collecting and analyzing data as well as analysis framework based on open coding, axial and selective, Nvivo-10 was done by software Finally, the 203 sustainability indicators universities in 25 components and 8 concept of organizing, was organized. Dimensions terms of reference and the number of sources in descending order are : environmental  management of the campus, teaching sustainability, participation, sustainable management, social capital, sustainable research, monitoring, assessment and reporting, administrative and financial. The results showed that: Less research with indigenous and comprehensive approach to sustainable higher education; and the environmental dimension of sustainable development has been considered more of a social and economic dimension, Also on the cultural dimension and key infrastructure, other dimensions of sustainable development is not given, so a comprehensive and holistic model based on sustainability universities, according to Iran's rich culture and Islamic-Iranian model of progress for future research it is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Higher Education
  • University of sustainability
  • Sustainable Development
  • Meta-Synthesis

 
Alavi Moghaddam, S.M.R., Maknoon, R. & TaherShamsi,A. (2008). Promote education and research in engineering Towards sustainable development – strategies. Technology and Education,2(3),167-173. [In Persian]##Alibeighi, A.H. & GhambarAli,R. (2010). Presented a conceptual model for sustainable higher education. Research in educational systems,4(9),145-163. [In Persian]##Arasteh, H.R. & Amiri,E.(2012). The role of universities in education sustainable development. Journal of Transplantation Science,2(2), 29-36. [In Persian]##Atafar,A. Ansari, M.E. Talebi,H. & Nilipour Tabatabyi.(2008). The desirable model of sustainable higher education system in Iran, the sixth International Conference on Management.Tehran, Ariana Research Group, [InPersian] http://www.civilica.com/Paper-IRIMC06-IRIMC06_180.html.##Azamati,M. & Bagheri, M. (2008). Sustainable Development Education with University Campus Design. IT Education,2(4), 283-292,[In Persian]##Calder, W. & Dautremont-Smith, J. (2009). Higher education: More and more laboratories for inventing a sustainable future. Agenda for a sustainable America, 93-107.##Eftekhari Roknaldin,A.R., Arefnia, K., Sajasi Gheydari, H., Firooznia,G., Sadeghloo,T., Dayani,L. & Fatahi ,A. (2010). Sustainable development strategies of educational development in Iran. Geography, (Journal of Geographical Society of Iran),8 (25), 47-66. [In Persian]##Ferrer-Balas, D., Adachi, J., Banas, S., Davidson, C. I., Hoshikoshi, A., Mishra, A. &  Ostwald, M. (2008). An international comparative analysis of sustainability transformation across seven universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 295–316. https://doi.org/10.1108/14676370810885907.##Hayashi, N., Boccardi, G. & Al Hassan, N. (2015). Culture In The New International Development Paradigm. Culture in the Post-2015 Sustainable Development Agenda: Why Is Culture Key to Sustainable Development?, (September 2012), 1–10.  [In Persian]##Iravani,H., ShabanAli Fami, H., Alibeyghi,A., Kalantari,KH. & Mirayi Ashtiyani,S.R. (2006). A model for integrating sustainability in agricultural higher education. Geography, (Journal of Agricultural Sciences Iran),2 (37), 35-47. [In Persian]##Javdani, H & Milimonfared, J.(2014). Sustainable university pathway for survival with quality. In. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development,717-727. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education. [In Persian]##Javdani,H.(2013). The Productive Role of University in Sustainable Development, Through Producing Social Capital. Journal of Cultural Research in Iran,1 (21),55-80, [In Persian] 10.7508/ijcr.2013.21.003.##Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T. & Hugé, J. (2015). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey. Journal of Cleaner Production, 108, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048##Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F. J., Huisingh, D. & Lambrechts, W.(2013). Declarations for sustainability in higher education: Becoming better leaders, through addressing the university system. Journal of Cleaner Production, 48(2013), 10–19. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.10.006##Madhooshi, M., Noroozi, A. & Tajari, M. (2014). University status in sustainable development. In. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development,579-600. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education. [In Persian]##Malekinia,A., Bazarghan,A., Vaezi, M. & Ahmadiyan,M. (2014). Identify and prioritize components of sustainable University. Research and Planning in Higher Education,(73),1-26. [In Persian] article. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/107370##Marandi,A. (2002). Sustainable Development at the University of Imam Ali. Army management,(7), 67-76. [In Persian] . article. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/831724##Movasaghi, A.(2004). Development: transformation of the concept the theoretical. Faculty of Law and Political Science,(63),223-252. [In Persian]##Noori,J., Abbaspoor,M. & Yoosefi,A.(2001). Science and Research Branch of Islamic Azad University of site environmental management for sustainable development. Environmental Science and Technology, No. 8-7, 73-89. [In Persian]##Palmer, J.A. (2003). Environmental education in the twenty-first century. Translation (KhorshidDoost.A.M). Tehran: Organization of Study and Compilation of Humanities Books universities (samt). [In Persian]##Parvin, E., Giyasi Nadoshan, S. & Mohammadi,Sh.(2014).  Conceptual Model of the relationship between output quality higher education and sustainable development based on a system approach. Research leadership and management educational, 1(1), 97-117. [In Persian]##Roshan, A. R., ZAmani, A.& Ebrahimi,S.(2014).Sustainable development, benefit the triad and Higher Education. In. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development,681-702. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education. [In Persian]##Sadeghi, M., Jafari, P.& Ghoorchiyan, N.(2014). A Framework for Sustainable University Islamic Azad University. In. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development,147-174. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education. [In Persian]##Salehi,Gh.(2014). Higher education in transition to sustainable development post sustainable. In. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development,1-22. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education. [In Persian]##Sandelowski, M. & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.##Shriberg, M. (2002). Institutional assessment tools for sustainability in higher education: Strengths, Weaknesses, and Implications for practice and theory. Higher Education Policy, 15(2), 153–167. https://doi.org/10.1016/S0952-8733(02)00006-5##Sohrabi, A., Bordbar,H. & Noori, H. (2012). Check the status of state universities to keep pace with sustainable development based on the pattern FLA (Case Study: University of Qom and Tehran University campus). Management in Islamic University, 1 (1), 171-195. [In Persian]##Soubbotina, Tatyana P. (2016). Beyond economic growth : an introduction to sustainable development. transletor , Sarkararani,M.R., Maedandar, A. Tehran: Ney.##Talayi, E. (2014). Research synthesis. Iran: meeting educational methodology. Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University.##United Nations Iran.(2016). TRANSFORMING OUR WORLD:THE 2030 AGENDA FOR  SUSTAINABLE DEVELOPMENT. [In Persian]##Walsh, D., Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211.##Zahedi Mazandarani, M.J. (2009). The role of NGOs in sustainable development. Tehran: Maziar, First Edition. [In Persian]##Zimmer, L. (2006). Qualitative meta synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318.##