اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مریم لاریجانی

آموزش محیط زیست استادیار دانشگاه پیام نور

larijani.researchyahoo.com

سردبیر

دکتر سید محمد شبیری

آموزش محیط زیست استاد ،دانشگاه پیام نور

sm_shobeiripnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدیه رضائی

آموزش محیط زیست استادیار، دانشگاه پیام نور

mdrezaeepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعباس اکبری

کشاورزی دانشیاردانشگاه تهران

ghakbariut.ac.ir

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

زیست‌ شناسی استاد ،دانشگاه پیام نور

bakhshipnu.ac.ir

دکتر بابک امیدوار

عمران - محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران

bomidvarut.ac.ir

دکتر کورس خوشبخت

کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی دانشیار، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

kkhoshbakhtyahoo.com

دکتر محمد رضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، دانشگاه پیام نور

ms84sarmadiyahoo.com

دکتر سید محمد شبیری

آموزش محیط زیست استاد، دانشگاه پیام نور

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتراسماعیل صالحی

برنامه ریزی شهری و محلی دانشیار، دانشگاه تهران

ssalehi706yahoo.com

دکتر علی محمد خورشید دوست

محیط زیست استاد، دانشگاه تبریز

khorshidtabrizu.ac.ir

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی استاد، دانشگاه پیام نور

taleshi_moyahoo.com

دکتر احمد علیپور

روانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

alipoorpnu.ac.ir

دکتر محمد یزدی

ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdisbu.ac.ir

دکتر منصور شاه ولی

آموزش و ترویج کشاورزی استاد، دانشگاه شیراز

shahvalishirazu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سیما عباسی

دکتری ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور

sima_abbasi78yahoo.com
sima_abbasi78@yahoo.com

ویراستار ادبی

مهربانو بحرپیما

دانشگاه پیام نور

peyk_sciencepnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر علی رحمانی

دکتری روانشناسی تربیتی -

ali.rahmani1970yahoo.com

صفحه آرا

مهندس احمد آقائی

کارشناس -

a.aghaeigmail.com