راهنمای نویسندگان

فرم تعهدنامه ارسال مقاله

فرم تعارض منافع

 

دستورالعمل تدوین مقاله مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور

   نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://ee.journals.pnu.ac.ir

انجام می‌شود.

شرایط پذیرش مقاله:   

- مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

- زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).

-  نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

-  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسندۀ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

-  حروف چینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور 1 سانتیمتر با قلم B Mitra نازک 12 ، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر و برای متن­های عربی با قلم B Badr 12، با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله 2/3 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

-  مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله­ های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-  مقاله‌های ارسالی بایستی دارای بخش‌های زیر باشد:

فایل شناسه مقاله:

-  همراه هر مقاله فایل حاوی اطلاعات ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

- نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

- نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)

- مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

فایل اصلی مقاله

- عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در فایل اصلی مقاله اجتناب شود.

- چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

- کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی)

مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش ­های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

- مواد و روش ­ها (روش شناسی پژوهش): توضیح روش ­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­طور کامل شرح داده شوند.

- اطلاعات و داده ­ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد جدول(ها) و نمودارها به فارسی تنظیم شوند. به جای ممیز در اعداد اعشاری به هیچ عنوان از نقطه استفاده نشود و به صورت ممیز درج گردد.  عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

-  در متن مقاله به شماره­ عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

- بحث و نتیجه‌گیری: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته­ های سایر پژوهش­ ها

- منابع و ماخذ: ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن و فهرست فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده‌ی فارسی نیز باید به زبان انگلیسی درج شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد.

 نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار)،" عنوان کتاب". محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشرشده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • فصلی از یک کتاب یا مقاله‌­ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله افراد مختلف نوشته‌شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده‌­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­‌هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج‌شده). محل نشر: ناشر.
  • کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
  • · پایان­ نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوان پایان‌نامه. ذکر پایان‌نامه بودن منبع. دانشگاه.
   • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز ، دوره و شماره، شماره صفحه­‌هایی که مقاله در آن درج‌شده.
   • مقاله­‌های چاپ‌شده در روزنامه‌­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
   • مقاله ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال) عنوان مقاله، (نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه‌ای که مقاله ترجمه‌شده در آن درج‌شده. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه­‌ها.
   • منابعی که از فارسی به لاتین برگردان شده اند در بخش منابع پایانی و در انتهای منیع با عبارت[In Persian] مشخص شوند.

 - نویسندگان از نظر اخلاق در پژوهش،موظف هستند از  اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که در انجام پژوهش منجر به مقاله به ایشان یاری رسانده اند در انتهای مقاله و قسمت  قدردانی از حامیان، تشکر و قدردانی به عمل آورند.

- مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

- مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

- گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

لطفا هم زمان با ارسال مقاله، 2 فرم تعهدنامه و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول تکمیل و بعد از امضا ، تصویر آن ارسال گردد.

همزمان با ارسال مقالات، ارسال گزارش سامانه همانندجوی ایران داک و یا سامانه مشابه یاب سمیم نور توسط نویسندگان محترم الزامی است.نویسندگان محترم می توانند برای این کار از لینک های ذیل استفاده فرمایند:

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

https://hamyab.sinaweb.net/

نکته: نویسندگان محترمی که مقالات خود را به زبان لاتین ارسال می فرمایند بایستی گواهی مشابهت یابی را از سامانهithenticate، دریافت و ضمیمه بفرمایند. نویسندگان محترم می توانند برای این کار از لینک راهنمای ذیل استفاده بفرمایند:

http://gigalib.org/ithenticate.aspx

این فصلنامه مبلغ 100 هزار تومان برای بررسی اولیه و 200 هزار تومان برای صدور پذیرش نهایی  مقالات دریافت می کند. شایان ذکر است هزینه بررسی اولیه در صور ت عدم پذیرش مقاله، قابل عودت نمی باشد.