شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران.

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به شیوه‌های جلب مشارکت روستایی در فرایند مدیریت پسماند روستایی در زمره تحقیقات کاربردی- غیرآزمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای روستایی ساکن می­شد و روش نمونه‌گیری به تناسب اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت نمونه‌گیری تصادفی و چند مرحله‌ای بود. که با استفاده از فرمول کوکران 181 نمونه برای خانوار انتخاب شد. ابزار اصلی این تحقیق، استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده منطبق با مدل نظری تحقیق و پیشینه پژوهش بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره‏های ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد بین برگزاری دوره‌های آموزشی و میزان زباله تولیدی در سطح 01/0 رابطه وجود داشته و افرادی که از مزیت‌های تفکیک اطلاع داشتند بیشتر مایل به همکاری بودند. نتایج اولویت‌بندی و تحلیل عاملی هم بیانگر این مطلب بود که برگزاری دوره‌های آموزشی، خرید زباله، شفافیت در هزینه‌ها از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت مردمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Methods of Attracting Public Participation in the Process of Rural Waste Management (Case study of the city of Gorgan)

نویسندگان [English]

  • H. Zinati Fakhrabad 1
  • KH. Kalantari 2
  • N. Motiee 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

This study aims to achieve rural participation in the process of rural waste management practices among non-experimental and applied research was done on field. The population of the study consisted of rural households and sampling to fit the data and multi-stage random sampling. The sample of 181 households were selected using Cochran formula. The main tool for this research, questionnaire design and research background research is consistent with the theoretical model. as well software for data analysis and statistics are SPSS22 coefficient of variation, correlation analysis, exploratory factor analysis was used. The results of priority and factor analysis also indicates that the training courses, buy garbage, transparency in costs are the most important factors in attractingof public Participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Participation
  • Rural Communities
  • City of Gorgan
Abduli, M. A. and Nasrabadi, T. (2007). "Municipal Solid Waste Management in Kurdistan Province". Journal. Environ: Health, 69 (7): 51-55. [In Persian].
Abduli, M. A., Nabi Bidhendi, Gh. R., Nasrabadi, T. and Hoveidi, H. (2013). Municipal Solid Waste Management in south coastline of the Caspian Sea. Journal. Environ. Health, 70 (5), 34-37. [In Persian]
Abduli, M.(2012)." Rural Solid Waste Management". Internatinal journal Environ. Resource: 2(4): 425-430, [In Persian].
Åberg, H. (2000). "Sustainable waste management in households – from international policy to everyday practice Why do we recycle? Markets, values and public policy". Process safety and environmental protection (PSEP): 7(4): 279–287.
American Society for Testing and Materials (2003). "Standard Test Method for Determination of the - Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste". Journal of Environmental Planning and Management: 52(3):67-68.
Bernardo, E.C. (2008). "Solid Waste Management Practices of Households in Manila, Philippines". International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS):5(1). 23-25.
Mihai, C. Apostol, L. (2012). "Rural Waste Management: challenges and Issues in Romania, Present Environment and Sustainable Development": international journal Present Environment and Sustainable Development (Ijesd): 6(3). 105-114.
Daneshyar, H.(2014)." The importance of public participation in the management and recycling of waste and composting". Waste Management Congress, Mashhad Municipality. 27 april 2014. 3-5. [In Persian].
Fatehniya.(2014)." Source separation of municipal solid waste situation and strategies to increase public participation in the Tehran Municipality, District 5, 7-8. [In Persian]
Ismail GA. El-Messery, MA. (2009). "Evaluation of municipal solid waste management in egyptian rural areas". Journal of The Egyptian Public Health.84(1-2), 51-71.
Mohamadzade, Sh. Arab, El.(2007). Check practices, public participation and its economic effects on rural waste management (the provinces of Yazd, Isfahan, Chaharmahal and Bakhtiari": Third National Conference on Waste Management, Tehran, organizations, municipalities and RMs Country. 1-2. [In Persian]
Rajabzadeh. (2012)." Public participation in environmental practices, participation and popular education office". Iranian Journal of Science and Technology (IJST): 38(4). 65-58. [In Persian]
Safa, M.(2013). Journal of Waste Management, Spring (JWM) 14(2):, 3-4. [In Persian].
Vosooghi, M.(2005). "A Sociological Reseach on Social Participation of Rural Women of Aghkand Village of Mianeh Township". International Journal of Humanities and Social Science:12(3): 123-138. [In Persian]
Wexsford et al. (2007)." Improving Municipal Solid Waste Management in India". Journal of Environmental Planning and Management. 70(4), 53-54.