نقش رسانه‌های دیداری پدیده‌های غیرملموس جغرافیا بر سطوح یادگیری حیطه شناختی و عاطفی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اهمیت جغرافیا به دلیل توصیف جهان پیرامون انسان است، درحالی‌که بسیاری از موضوعات در درس جغرافیا برای دانش آموزان ملموس نیست. یکی از راهکارهای اساسی برای حل این مشکل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه علم جغرافیا و آموزش و یادگیری آن می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نقش رسانه‌های دیداری پدیده‌های غیرملموس جغرافیا بر سطوح یادگیری حیطه شناختی و عاطفی در دانش آموزان انجام گرفته است. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه اول کرمانشاه بودند. به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 44 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند (22 نفر آزمایش و 22 نفر کنترل). برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی و عاطفی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون، تفاوت معنی‌دار یافت شد (p=0.001). نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه رسانه‌های دیداری پدیده‌های غیرملموس بر سطوح یادگیری حیطه شناختی و عاطفی دانش‌آموزان، در گروه آزمایش به‌طور معناداری مؤثر بوده است (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the visual media of intangible geography on the levels of cognitive and emotional learning in students

نویسندگان [English]

  • Faranak Mousavi 1
  • Soudabeh Rahmanirad 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The importance of geography is due to the description of the world around us although most of the subjects of it are intangible for the students, So one of the ways to solve this problem is using information technology to improve geography and its teaching and learning. The present study is conducted by the aim of indicating the determinative role of visual media of intangible Geographic phenomena on learning level of cognitive and emotional domain in third- year girl students of secondary schools of Kermanshah city. The study was conducted in an experimental method. The population was all the third-year girl students of secondary school. 44 subjects were selected by multi-cluster random sampling (22 experimental group, and 22 control group). collecting data was done by using two course and emotional development questionnaire. The data was analyzed by multi -variance analyzing test and Covariance test. The finding showed that there is a meaningful difference between the experimental group and the control group (p=0.001). The results of finding showed that the planning of visual media of intangible Geographic phenomena on the learning level of the cognitive and emotional domain of students, in the experimental group was meaningful (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Media
  • Intangible Phenomena
  • Learning Levels
  • Cognitive Domain
  • Emotional Domain
Atherton, J.S. (2002). "Learning and Teaching: Deep and Surfai LearningOnlineAvailafrom
Baits J. (1998). "Concept Mapping: the Learning Process". Nurse Educator, 23, 35-41.
Coleman, E.B. (1998). "Using Explanatory Knowledge During Collaborative Problem Solving in Science". Journal of the Learning Science, 7, 387-427.
Flecknoe, Mervyn. (2002). "How can ICT help us to improve Education?". London: Printed by Routledege.
Gegede, O.J. (1990). "The Effect of Concept Mapping on Student Anxiety and Achievement in Biology". Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 951-960.
Ghafari, Kh., Kazempour, I. and Hoseinimehr, A. (2011). "Designing of ICT-Based Curriculum Model and Its Impact in Performance of Cognitive, Affective, and Skillsin High School Students". Research in Curriculum Planning, 8(1,2) Continuous No. 28, 16-25. [In Persian]
Ghasemi, Z., Falahabed, P. and Samieirad, F. (2009). "Application electronic learning in medicine science: Multimedia projectin dezfool university Mashhad: Ofogh Publication.[In Persian]
Gonassen, D., Campbell, J. and Davidson, M. (1994). "Learning with media: Restructuring the debate". Educational Technology Research and Development, 42(2), 3139.
Hopson, M. H. (1998). "Effects of a technology – enriched learning environmenton student development of higher order thinking skills". Unpublished Doctoral Dissertation, U.S: University of North Texas.27-39.
King, J. A. (1995). "Fear or frustration? Students' attitudes toward computers andschool". Journal of Research on computing in Education, 27(2), 154-170.
Manochehry, S. (2015). "The use of new technology in teaching geography in the EHEA". The subjects of Social and Economic Geography, Cartography and Photointerpretation, and GIS, www.uoc.edu/digithum. [In Persian].
Mc Coach, D.B. and Siegle, D. (2003). "The School Attitude Assessment Survey-revised: A New Instrument to Identify Academically Able Students Who Underachieve". Educational and Psychological.
Moreno, R. (2007). "Optimising learning from animations by minimising cognitive load: ognitive and affective consequences of signaling and segmentation methods". Applied Cognitive Psychology, 21,765-781.
Moreno, R. and Mayer, R. E. (2007). "Interactive multimodal learning environments." Educational Psychology Review, 19, 309-326.
Ramezani Ghavam Abadi, M. (2012). “A Strategic Investigation into Environmental Protection in Iran: Necessities and Bottlenecks”. Strategy Quarterly, 65, 233-257. [In Persian]
Safari, Y. and Meskini, H. (2016). "The Effect of Metacognitive Instruction on Problem Solving Skills in Iranian Students of Health Sciences". Global Journal of Health Science, 8(1), 150-156. [In Persian]
Salehizadah, M. and Asadi, S. (2012). “Soil conservation behavior of farmers: the role of information and communication media”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 7, 51-61. [In Persian]
Shabani, H. (2007). "Educational methods: Ways and teaching method". Tehran: University of Human Sciences. [In Persian]
Trepka, M. J, Newman, F.L, Davila, E.P., Matthew, K.J.,Dixon ,Z. and Huffman, F.G. (2008). "Randomized an in teractive multimedia food safety education program for clients of the special supplemental nutrition". J Am Diet Assoc. 108(6),978-84.
Tondeur, J., Van Braak, J. and Valcke, M.(2007).Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart?, British Journal of Education Technology, 38(6), 962-976.
 
Um, E., Pals, J. L., Hayward, E. O. and  Homer, B. D. (2011). "Emotional design in multimedia learning". Journal of Educational Psychology, 104(2), 485–498.
Zhang, J. (1997). "The Nature of External Representations in Problem Solving". Cognitive Science, 21, 179-217.