دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.30473/ee.2020.53826.2232

پروین صادقی تبار؛ مهدی شریعتمداری


2. طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/ee.2020.39262.1798

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی


3. ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا- شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/ee.2020.40843.1843

حمید حیدری مکرر؛ حمیدرضا نسیمی


4. تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص‌ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/ee.2020.43548.1930

مهدی پندار؛ سجاد بهرامی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


5. واکاوی عوامل تاثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/ee.2020.44192.1956

مریم آفریدونی؛ مهدی نوری پور


7. برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران :بحران آب ،تغییرات اقلیم ، منابع تامین دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/ee.2020.46304.2021

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ علی اکبر خسروی بابادی


8. تدوین مدل اخلاق زیست محیطی بر اساس تفکر مراقبتی به واسطه تفکر انتقادی دانش-آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.30473/ee.2020.54195.2244

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی