توسعه سواد آموزی ریاضی از طریق مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور شهر ری

2 دانشیار، گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

سواد را می‌توان یک نظام فکری جدید اطلاق نمود که در آن ارزش ها، عواطف، نگرش‌ها و رفتارها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی فرد و جامعه بایستی در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، بررسی و تبیین توسعه سواد ریاضی در برنامه درسی مدارس ابتدایی با استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم آموزش محیط زیست، در پژوهش حاضر مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. تا با استفاده از مفاهیم زیست‌محیطی دانش آموز را به تفکر، جستجو و کنکاش در حل مسایل و استدلال‌های منطقی به یادگیری ریاضی و زیست محیطی دست یافت. و بر این اساس در این تحقیق به تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی با هدف استفاده از مؤلفه و مفاهیم آموزش محیط زیست در برنامه‌های درسی ارائه شده دوره ابتدایی جهت توسعه سواد ریاضی در بهبود یادگیری و ارتقاء آگاهی، دانش، فرهنگ و تغییر رفتار زیست محیطی کودکان انجام پذیرفته است. این تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در کتاب‌های درسی ریاضی دوره ابتدایی، بیشترین توجه به مؤلفه منابع طبیعی شده است و به برخی از مؤلفه‌های هیچ‌گونه اشاره‌‌ای نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Math Literacy development through environmental education materials

نویسندگان [English]

  • S.Z Shamsi Papkiadeh 1
  • S.M Shobeiri 2
1 M.A. in Environmental Education, Payame Noor University
2 Associate Professor . Dept. of Environmental Education, Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

Literacy can be defined as new thought system in which values, attitudes and behaviors , as well as individuals and social responsibility should be developed according to and in full harmony with nature. In this study we have considered introducing math literacy into primary school curriculum as a prerequisite to establish and promote this new system based upon this program student , using environmental concept , would be able to think and explore problem solving and logical reasoning , therefore learn math and environmental issue . so in this research , we have considered math textbooks concepts and elements improve math literacy development that follows by promoting awareness , knowledge and behavioral changes towards environment. This study is an applied one and the research method is descriptive based on content analysis . The results that environmental resources showed have bee taken into consideration most, and some other elements are absent completely .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Environmental Education
  • Mathematical Literacy
  • Environmental literacy