نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

10.30473/ee.2021.7535

چکیده

با توجه به نقش آموزش عالی در پرورش متخصصان، توجه به آموزش محیط‌زیست در رشته­ های تخصصی و به‌ویژه رشته ­های مرتبط با صنعت از جمله مسئولیت ­های این نهاد است. اما در آموزش عالی ایران توجه به این­گونه آموزش ­ها در حد مطلوب نیست و در برنامه­ درسی اکثر رشته­ ها توجهی به آن نمی­شود. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزش محیط‌زیست برای دانشجویان رشته­ های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی- متوالی بوده و به‌منظور این بررسی ابتدا با روش­های کیفی به بررسی نیازها و مؤلفه­ های آموزش محیط‌زیست رشته­ های موردنظر از طریق مصاحبه با 9 نفر از اساتید و تحلیل محتوای سرفصل­ های رشته ­های موردنظر در 8 دانشگاه در کشورهای دیگر پرداخته شد. سپس مؤلفه ­های به‌دست‌آمده از مرحله کیفی، تلخیص و تلفیق‌شده و به‌منظور اولویت‌بندی در اختیار 60  نفر از خبرگان قرار گرفت. داده­ های حاصل با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون فریدمن مورد تجزیه ­و­تحلیل قرارگرفته و نیازها اولویت‌بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه ­های دانش و مسائل کلی محیط‌زیست و صنایع و ملاحظات زیست‌محیطی در زنجیره­ تأمین در اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه­ ها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Education Needs of Undergraduate Students of Industrial Management and Industrial Engineering

نویسندگان [English]

  • Foozieh Dehzad Rostami 1
  • Ebrahim Salehi Omran 2
  • Sadegh Salehi 3
1 M.A. of Educational Planing, University of Mazandaran, Iran
2 Professor, Department of Educational Science, University of Mazandaran, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Regarding to the role of higher education in the training of specialists, paying attention to environmental education in specialized fields, especially industries related to industry, is one of the responsibilities of this institution. However, in Iranian higher education, attention to such trainings is not desirable and in the curriculum of most disciplines, it is not considered. Therefore, the main purpose of this study was to identify and prioritize the needs of environmental education for students of industrial engineering and industrial management. The research method is mixed exploratory-sequential and for this purpose, first with qualitative methods to study the needs and components of environmental education of the desired fields through interviews with 9 professors and content analysis of the topics of the desired fields in 8 universities in Other countries were discussed. Then, the components obtained from the qualitative stage were summarized and combined and provided to 60 experts for prioritization. The data were analyzed using chi-square test and Friedman test and the needs were prioritized. The results show that the components of knowledge and general issues of environment and industry and environmental considerations in the supply chain are in a higher priority than other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Educational Needs
  • Professional Environmental Education
  • Industrial Engineering
  • Industrial Management
“Curricula and Syllabifor B.E. Industrial Engineering”. (2012). India: Anna University. www.annauniv.edu
“Curriculum of Industrial Engineering and Economic”. (2017-2018). Japan: Tokyo University. www.u-tokyo.ac.jp
“Curriculum or Industrial Engineering and Design”. (2017). Baecelona: Polytechnic University of Catalonia. https://www.upc.edu
“Production and Industrial Engineering”. (2014-2018). India: Punjab Engineering College. www.pec.ac.in
“Program Syllabs of Industrial Engineering and Management”. (2013-2017). Sweden: Linnaeus University. https://lnu.se/en
“Syllabs of Industrial Engineering and Technology Management”. (2016-2017). China: City University of Hong Kong. www.cityu.edu.hk
“Syllabs of Industrial Engineering and Technology Management”. (2012-2013). China: Hong kong University. https://www.hku.hk
“Syllabs of Industrial Technology Engineering”. (2016-2017). Spain: Barcelona University. www.ub.edu
Aghayari, F. (2010). “The Analysis of the Theoretical and Philosophical Foundations of Environmental Education and its Educational Implications in Distance Education”. (Master's Degree in Philosophy of Education). Tehran: Payame Noor University of Tehran. [In Persian].
Alavi Moghaddam, S. M. R., Maknon, R., Babazaded Naseri, A., Khan Mohammadi hazaveh, M. R., Eftekhari, M. & Yegane, Y. (2013). “Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Amir Kabir University of Technology Students about the Environment”. Journal of Environmental Science and Technology, 14 (4), 147-154. [In Persian]
Alexa, L., Maier, V., Serban, A. & Craciunesco, R. (2020). “Engineers Changing the World: Education for Sustainability in Romanian Technical Universities—An Empirical Web-Based Content Analysis”. Sustainability, 12 (5), 1983.
Darwish, M. M., Angello, M. F. & Burgess, R. (2010). “Incorporating Sustainable Development And Environmental Ethics Into Construction Engineering Education”. Paper Presented at Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Peru.
Kariminia, T., Changizi, A. & Velayatzadeh, M. (2010). “Environmental Education, An Effective Way to Achieve Sustainable Development”. Presented at the National Conference on Human, Environment and Sustainable Development, Hamedan: Islamic Azad University, Hamedan Branch. [In Persian].
Kaviani, H, & Nasr, N. (2018). “Factors Affecting the Effectiveness of Environmental Education in Iran; A Research Synthesis of Findings”. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 10 (4), 109-141.[In Persian]
Khabiri, M. M. & Elahi Zadeh, M. (2013). “Evaluation of the Effect of Educational Patterns on the Level of Knowledge and Environmental Responsibility of Etudents”. Environmental Education and Sustainable Development, 1 (3), 1-9. [In Persian]
Mohammadpour, A. (2011). “Quality assessment in qualitative research: Principles and strategies for credit and generalizability”. Social Sciences Journal, 48, 73-105. [In Persian]
Mullenbach, L. E. & Green, G. T. (2018). “Can environmental education increase student-athletes’ environmental behaviors?” Environmental Education Research, 24 (3), 427-444.
Nazzal, D., Zabinski, J., Hugar, A., Reinhart, D. & Madani, K. (2015). “Introduction of Sustainability Concepts into Industrial Engineering Education: a Modular Approach”. Advances in Engineering Education 4(4)1-32.
Pourshahabi, V., Kiani, M., Zayanderoudi, M. & Sheikhi, A. (2019). “Prioritization of HigherEducation Educational Groups for the Realization of Sustainable Development of Sistan and Baluchestan Province”. Environmental Education and Sustainable Development, 8 (1), 49-72. [In Persian]
Quinn, S., Gaughran, W. & Burk, S. (2009). “Environmental Sustainability in Engineering Education”. International Journal of Sustainable Engineering, 2(2), 143-151.
Salehi, S. & Pazouki Nezhad, Z. (2014). “Environment in Higher Education: Assessing Environmental Knowledge of Students at Mazandaran State Universities”. Structural Study Planning, 2 (4), 199-221. [In Persian]
Shiri, H. & Okhrati, S. (2019). “Investigating the Relationship BetweenEducation and Environmental Performance with Emphasis on the Situation in Iran”. Environmental Research, 9 (18), 263-274. [In Persian]
Shobeiri, S. M. & Abdollahi, S. (2009). “Theories and Applications of Environmental Education”. Tehran: Payam-Noor University. [In Persian]
UNESCO & UNEP. (1987). “Outline International Strategy For Action In The Field Of Environmental Education And Traning For The 1990s”. UNESCO-UNEP International Congress On Environmental Education And Traning, Mosco.
Zamani Moghaddam, A. & Saeidi, M. (2014). “Investigating the Impact of Environmental Education Education, Attitudes and Skills of Primary School Teachers in District 12 of Tehran Education”. Environmental Education and Sustainable Development, 1 (3), 19-30. [In Persian]
Zare, S., Zeinalipour, H., Zaree., E. & Mohammadi, M. (2017). “Sustainable Development Education Curriculum Content Design in Iran's Higher Education System: A Qualitative Study”. Environmental Education and Sustainable Development,6 (2), 25-36. [In Persian]
Zin, S., Mahmood, N., Ezlin, N., Barsi, A., Barsi. H., Wan, H., Jaafar, O., Suja, F., Taha, M. & Mokhtar, W. (2015). “Environmental Education and Sustainable Development in Engineering Field”. Engineering Scinse and Tecnology, Special Issue on UKM Teaching and Learning Congress 2013, 23-32.