دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 1-132 
4. تحلیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد محیط‌زیست شهری ناحیه3 منطقه 1 ‌تهران

صفحه 45-62

اردشیر زابلی زاده؛ ابوالفضل مشکینی؛ زهره‌ یوسف زاده؛ ناصر فتاحی


5. بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط‌زیست در ایران

صفحه 63-75

هومان لیاقتی؛ محمد یزدی؛ نغمه مبرقعی دینان