دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-142 
2. تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی

صفحه 19-36

10.30473/ee.2018.5056

مطهره حمزه رباطی؛ بهناز مهاجران؛ میر محمد سیدعباس‌زاده؛ حمید جاودانی؛ مجتبی بذرافشان مقدم