با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
تعیین مؤلفه‌های تلفیق محتوای برنامه درسی میان‌رشته‌ای محیط‌زیست پایدار برای آموزش عالی کشاورزی با استفاده از TOPSIS و ANP فازی

حورا کوچکیان؛ سید یوسف حجازی؛ عبدالمطلب رضایی؛ سید احمدرضا پیشبین

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6761

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مجموعه‌ای نمایا از مؤلفه‌های مؤثر در، تلفیق میان‌رشته‌ای آموزش محیط‌زیست پایدار در آموزش عالی کشاورزی انجام شد. با بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین، دو مؤلفه پایه و 35 مؤلفه داخلی به دست آمد. این مؤلفه‌ها بر اساس نظر اعضای هیئت‌علمی و صاحب‌نظران رشته‌های کشاورزی منابع طبیعی و محیط‌زیست، با ...  بیشتر