با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران