اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مریم لاریجانی

آموزش محیط زیست دانشیار دانشگاه پیام نور

larijani.researchyahoo.com

سردبیر

دکتر سید محمد شبیری

آموزش محیط زیست استاد ،دانشگاه پیام نور

sm_shobeiripnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدیه رضائی

آموزش محیط زیست استادیار، دانشگاه پیام نور

mdrezaeepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعباس اکبری

کشاورزی دانشیاردانشگاه تهران

ghakbariut.ac.ir

دکتر بابک امیدوار

عمران - محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران

bomidvarut.ac.ir

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

زیست‌ شناسی استاد ،دانشگاه پیام نور

bakhshipnu.ac.ir

دکتر علی محمد خورشید دوست

محیط زیست استاد، دانشگاه تبریز

khorshidtabrizu.ac.ir

دکتر کورس خوشبخت

کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی دانشیار، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

kkhoshbakhtyahoo.com

دکتر محمد رضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، دانشگاه پیام نور

ms84sarmadiyahoo.com

دکتر سید محمد شبیری

آموزش محیط زیست استاد، دانشگاه پیام نور

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر منصور شاه ولی

آموزش و ترویج کشاورزی استاد، دانشگاه شیراز

shahvalishirazu.ac.ir

دکتراسماعیل صالحی

برنامه ریزی شهری و محلی دانشیار، دانشگاه تهران

ssalehi706yahoo.com

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی محیط‌زیست دانشیار دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی استاد، دانشگاه پیام نور

taleshi_moyahoo.com

دکتر احمد علیپور

روانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

alipoorpnu.ac.ir

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر محمد یزدی

ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ریلی دنلپ

جامعه شناسی محیط‌زیست استاد دانشگاه ایالتی اکلاهما

riley.dunlapokstate.edu

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سیما عباسی

دکتری ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور

sima_abbasi78yahoo.com
sima_abbasi78@yahoo.com

ویراستار ادبی

مهربانو بحرپیما

دانشگاه پیام نور

peyk_sciencepnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر امیر فروهرفر

دکتری مدیریت -

amir.forouharfargmail.com

صفحه آرا

مهندس احمد آقائی

کارشناس -

a.aghaeigmail.com