با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول


دکتر مریم لاریجانی دانشیار دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

 • larijani.researchyahoo.com

سردبیر


دکتر سید محمد شبیری استاد ،دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

 • sm_shobeiripnu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر مهدیه رضائی استادیار، دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

 • mdrezaeepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعباس اکبری دانشیاردانشگاه تهران

کشاورزی

 • ghakbariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک امیدوار دانشیار دانشگاه تهران

عمران - محیط زیست

 • bomidvarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بخشی خانیکی استاد ،دانشگاه پیام نور

زیست‌ شناسی

 • bakhshipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد خورشید دوست استاد، دانشگاه تبریز

محیط زیست

 • khorshidtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کورس خوشبخت دانشیار، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی

 • kkhoshbakhtyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا سرمدی استاد، دانشگاه پیام نور

فلسفه تعلیم و تربیت

 • ms84sarmadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد شبیری استاد، دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

 • sm_shobeiripnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شاه ولی استاد، دانشگاه شیراز

آموزش و ترویج کشاورزی

 • shahvalishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتراسماعیل صالحی دانشیار، دانشگاه تهران

برنامه ریزی شهری و محلی

 • ssalehi706yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق صالحی دانشیار دانشگاه مازندران

جامعه شناسی محیط‌زیست

 • s.salehiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی طالشی استاد، دانشگاه پیام نور

جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی

 • taleshi_moyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علیپور استاد، دانشگاه پیام نور

روانشناسی

 • alipoorpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله معتمدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی

 • a_moatamedyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد یزدی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی

 • m-yazdisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ریلی دنلپ استاد دانشگاه ایالتی اکلاهما

جامعه شناسی محیط‌زیست

 • riley.dunlapokstate.edu

ویراستار ادبی نشریه


دکتر سیما عباسی استادیار دانشگاه پیام نور

دکتری ادبیات فارسی

 • sima_abbasi78yahoo.com
 • sima_abbasi78@yahoo.com

ویراستار ادبی


مهربانو بحرپیما دانشگاه پیام نور

 • peyk_sciencepnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


دکتر امیر فروهرفر -

دکتری مدیریت

 • amir.forouharfargmail.com

صفحه آرا


مهندس احمد آقائی -

کارشناس

 • a.aghaeigmail.com