انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران(با رتبه A وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، این نشریه  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی منتشر می شود.