با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7225

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط­زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع ­آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه­ ...  بیشتر