با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5810

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط‌زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر ...  بیشتر