با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
رابطه ساختاری نگرش و دانش محیط‌زیستی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط‌زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده

محمد نجارزاده؛ سکینه جعفری؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5064

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه­ ساختاری نگرش محیط­زیستی و دانش محیط­زیستی با تمایلات رفتاری گردشگر در حفاظت از محیط‌زیست با نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده در پارک ملی خار توران بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه گردشگران پارک ملی ...  بیشتر