با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
تحلیل تأثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان)

بهزاد رنجبر؛ امیر نعیمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7224

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تأثیر باورهای محیط­زیستی  بر رفتارهای مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان سرپرست­ خانوار روستایی حوضه آبخیز زریوار بخش مرکزی شهرستان مریوان بودند (2097N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 237 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تناسبی ...  بیشتر