با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط‌زیستی

روح اله سهرابی؛ پوریا تدین

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-21

چکیده
  توجه به بعد جهانی مسائل محیط زیستی از یک‌سو و آگاهی پیدا کردن در مورد این مسائل از سوی دیگر، تقاضا برای پاسخگویی سازمان‌ها در مورد مسائل محیط‌زیستی را افزایش داده است. ارائه افشای اطلاعات محیط‌زیستی، یک روش برای توضیح سیاست‌های مربوط به مسئولیت سازمان برای اعمال فعالیت‌های اخلاقی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ...  بیشتر