با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اراک، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی،‎ ‎دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

10.30473/ee.2023.67687.2632

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش، ارائه الگوی آموزش زمینه محور در درس علوم تجربی دوره ابتدایی با تاکید بر ‏حفظ محیط زیست‏ است که با استفاده از رویکرد مبتنی ‏بر نظریه پردازی داده ‏بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به ‏روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی ‏انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری بود که بر مبنای آن 25 مصاحبه با معلمان ابتدایی استان مرکزی‏‎‏ انجام ‏یافت. نتایج داده‌های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ‏به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه آموزش مبتنی بر زمینه در ‏درس علوم تجربی ‏دوره ‏ابتدایی منجر شد. جهت تعیین روایی از متخصصین موضوع و آگاه به موضوع علوم تجربی استفاده شد و برای تعیین پایایی از بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده گردید که مقدار 84/0 به دست آمد. الگوی پیشنهادی در این پژوهش شامل ابعاد ‏و مؤلفه‌های مؤثر، موانع و راهبردها، شرایط على، زمینه ای، واسطه ‏ای و عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردها را نشان می‎‌‎دهد. بر اساس ‏بررسی به ‏عمل آمده آموزش مبتنی بر زمینه در درس ‏علوم تجربی ‏ با تاکید بر محیط زیست چند بخشی ‏است که متاثر از مجموعه‌ای از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری ‏است؛ بنابراین اگر امروزه آموزش مبتنی بر زمینه در درس علوم تجربی ‏دوره ‏ابتدایی به این مهارت‌ها مجهز نشوند، حفظ محیط زیست محقق نخواهد شد. بنابراین یکپارچگی ‏این عوامل در ‏درس علوم تجربی ‏دوره ‏ابتدایی می‌تواند در حفظ، افزایش و گسترش سواد زیست محیطی دانش‌آموزان کمک کننده باشد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a field - based teaching model in the course of experimental sciences of elementary school with an emphasis on environment preservation

نویسندگان [English]

  • Maryam Naeemi 1
  • faeze nateghi 2
  • mahnaz jalalvandi 3

1 PhD Candidate in Curriculum, Faculty of human sciences, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Associate Prof., Faculty of department of human sciences, Islamic Azad university, Arak, Iran

3 Assistant Prof faculty of management and planning, faculty of humanities, Islamic Azad university, Arak, Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to provide a context-based teaching model in the experimental science course of elementary school with an emphasis on environmental conservation, which has been qualitatively, implemented using the approach based on data base theorizing. To collect information, semi-structured interview was used and information analysis was done by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was a theoretical method based on which 25 interviews were conducted with primary teachers in Central Province. The results of the data obtained from the interviews during the process of open, central and selective coding led to the creation of the foundational data theory in the field of context-based education in the experimental science course of elementary school. In order to determine validity, subject experts and experts in the field of experimental sciences were used, and to determine reliability, retest and intra-subject agreement were used, and the value was 0.84. The proposed model in this research includes dimensions and effective components, obstacles and strategies, primary, background, mediating conditions and constituent elements that show the central phenomenon, consequences and strategies. Based on the research, context-based education in experimental sciences with emphasis on the environment is multi-part, which is affected by a set of hardware and software factors; therefore, if today's context-based education is not equipped with these skills in the experimental science course of the elementary school, environmental protection will not be achieved. Therefore, the integration of these factors in the elementary course of experimental sciences can help in maintaining, increasing and expanding students' environmental literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context-oriented education
  • foundation data
  • primary course
  • experimental sciences
  • environment