با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت­های بشر یکی از مشکلات عمد­ه­ی زیست­محیطی است که در دو دهه­ی اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. این تحقیق با موضوع عوامل مرتبط با رفتارهای حامی محیط زیست در محیط شهری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 15 تا 75 ساله شهر کرج بوده است که تعداد ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ نفر هستند که حجم نمونه با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری داده­ها پرسشنامه است. اعتبار پرسشنامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین متغیرهای تحصیلات، آگاهی از تغییرات آب و هوا، دانش عمومی درباره تغییرات آب و هوا، ادراک از خطر تغییرات آب و هوا، نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا و رفتارهای حامی محیط زیست، رابطه­ی معنادار وجود دارد؛ همچنین بین زنان و مردان در رفتارهای حامی محیط زیست تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده متغیرها در معادله رگرسیون، 29 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تعیین می­شود و ادراک از خطر تغییرات آب و هوا، بیشتر اثر کلی را بر روی رفتارهای حامی محیط زیست دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Associated with Environmental Behavior in the Urban Environment (Case Study: the Citizens of the City of Karaj)

نویسندگان [English]

  • A. Zareshahababadi 1
  • Sayarkhalaj H. 2
  • Aghaabdollahmahootfooroosh A. 3

1 Yazd University

2 Yazd University

3 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Global warming and climate changes caused by human activities is one of the major environmental problems which has attracted the attention of many scientific and political circles of the world in the last two decades. The research with the subject of Factors associated with environmental behavior in the urban environment has been done. The statistical population of this research were 1,614,626 Karaj citizens with 15 to 75 year old that 384 individuals were selected by using of cluster random sampling by using of Cochran formula. The research is of survey type and questionnaire is the tool of data collecting. The questionnaire Validity is of formal type and its reliability is measured using Cronbach's alpha. The results show that there is a significant relationship between the variables of education, awareness of climate changes, general knowledge about climate changes, the perception of the risk of climate changes, attitudes towards climate changes and pro-environmental behavior. Also, there is a significant difference in pro-environmental behavior between women and men. Results of regression analysis show that, according to the adjusted coefficient of determination variables in the regression equation, 29% of the variance of the dependent variable is determined by the independent variables; and perception of the risk of climate changes, has the greatest overall impact on the pro-environmental behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness
  • Perception of risk
  • climate changes
  • Pro-environmental behavior
  • Urban Environment
Aghili, S. M.; Khoshfar, GH.; Salehi, S. (2011) “Social capital and responsible environmental behavior in northern Iran”. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 1. pp:236-251. [In Persian].
Ajzen, I. (1988). “Attitudes, Personality, and Behaviour”. Dorsey Press. Chicago.
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50. pp:179- 211.
Farahmand, M.; Shokohifar, K.; Sayarkhalaj, H. (2014).“A study of social factor affecting environmental behavior of residents of the city of yazd”. Urban studies. 10. pp.1-23. [In Persian].
Frisch, P.C. (2004) “Why study interstellar matter very close to the Sun?”. Advances in Space Research. 34 (1). pp:20–26.
Gregory, G. D.; Di Leo, M. (2003). “Repeated behavior and environmental psychology: The role of personal involvement and habit formation in explaining water consumption”. Journal of Applied Social Psychology. 33. pp:1261–1296.
Hajizadeh Meimandi, M.; Sayarkhalaj, H.; Shokohifar, K. (2014). “A Study of Related Cultural Factors and Environmental Behaviors among Residents of Yazd”. Journal of Socio - Cultural Development Studies. 3. pp:9-32. [In Persian].
Kairser, F. G.; Wolfing, S. F. (1999). “Environmental attitude and ecological behavior”. Journal of environmental psychology. 19, 1-19.
Kollmuss, A.; Agyeman, J. (2002). “Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?”. Environ Educ Res. 8(3). pp.239–260.
Liverani, A. (2009). “Climate change and individual behavior”. The World Bank Policy ResearchWorking Paper. pp:50-58.
Lorenzoni, I.; Pidgeon, NF. (2006). “Public views on climate change: European and USA perspectives”. Climate Change. 77 (1–2). pp:73–95.
MacGregor, S.; Szerszynski, B. (2003) “Environmental citizenship and the administration of life”. Paper presented at ‘Citizenship and the Environment’ Workshop. Newcastle University. 4–6 September.
Masud, M. M.; Akhtar, R.; Afroz, R.; Al-Amin, A. Q.; Kari, F. B. (2013). “Pro-environmental behavior and public understanding of climate change”. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 20 (4). pp: 591-600.
Molina, M. A.; Sainz, A. F.; Olaizola, J. I. (2013).
       “Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries”. Journal of Cleaner Production. 61. pp:130–138.
Mudombi, S. (2013). “Analysis of the contribution of information and communication technologies (ICTS) in climate change awareness in Seke and Murewa districts of Zimbabwe”. African Technology Policy Studies Network. 24. pp:1-32.
Navah, A.; Foroutan Kia, S. (2016) “Environmental Sociology”. Jamee-shenasan publication. [In Persian].
O’Connor, R. E.; Bord, R. J.; Fisher, A. (1999) “Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change”. Risk Anal. 19. pp:461–471.
Pew Global Attitudes Project. (2006). “No global warming alarm in the US”. The Pew Research Center for the People and Press. Washington D.C.
Paper presented at Citizenship and the Environment’ Workshop. Newcastle University. 4–6 September forces and research topics. Journal of Social Issues. 63 (1). pp:1–19.
Sabz Andish (2009). “Climate change. Environmental protection agency publication”. [In Persian].
Salehi, S.; Karimzade, S. (2011). “A Study on Relationship between Environmental Knowledge And Environmental Behavior”. Journal of cutural studies and communications. 24. pp: 159-173. [In Persian].
Salehi, S.; Ghadami, M.; Hemmati Gouyomi, Z. (2012). “A study of Environmental Behaviors among Coastal Tourists (A case Study of Coastal Tourists in Bushehr City during New Year Holiday)”. Journal of tourism planning and development. 1. pp:35-58. [In Persian].
Salehi, S.; Solaimani, K.; Pazokinejad, Z. (2015) “An Analysis of Responsible Environmental Attitude and Behavior of Students; A Case study: Students in Mazandaran Province Universities”. Journal of environmental researches. 11. pp:265- 276. [In Persian].
Willuweit, L. (2009). “Promoting Pro-Environmental Behavior”. An Investigation of the cross-cultural environmental behavior patterns. The Case of Abu Dhabi, thesis from the department of human geography.
Yoon, J. I.; Kayle, G.; Sutton, S. G. (2010). “climate change and environmentally responsible behavior on the Great Barrier Reef. Australia.