با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

منابع آب زیرزمینی، جزو منابع استراتژیک به­حساب می­آیند و در کشور ما که با کاهش منابع آب جهت بهره­برداری مواجه شده­است، اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی که در برابر خشکسالی و آلودگی، نسبت به منابع آب سطحی، از مصونیت بیشتری برخوردار است، دوچندان گشته است. در شرایط حال حاضر که اکثر آبخوان­های کشور با افت شدید سطح آب مواجهند، باید توجه ویژه­ای به این مسأله بشود. حفاظت از منابع آب گامی مهم در راستای نیل به چشم­انداز توسعه­پایدار می­باشد و از سویی دیگر، توسعه پایدار بدون مشارکت کارآمد مردم و ذی­نفعان میسر نمی­شود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی چندمعیاره راهکارهای افزایش آگاهی عمومی ذی نفعان در زمینه حضور فعال در فرایند اجرای راهکارهای بهینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در محدوده  آبخوان کرمان-باغین می­باشد. معیارهای ارزیابی، مبتنی بر مفاهیم توسعه پایدار استخراج شده­اند و گزینه­ها به روش تصمیم­گیری چندمعیاره برنامه­ریزی توافقی اولویت­بندی می­شوند. شاخص­های استفاده در این تحقیق شامل گسترش نقش بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در بخش تبلیغات و برنامه­های آموزشی، میزان صرفه جویی در مصرف آب، کارآفرینی، تطابق روش آموزش با آداب و رسوم و طرز فکر نسبت به حفاظت از منابع، دوره اجرای راهکار، ارتقای نقش زنان در فرآیند محافظت از منابع آب و انعطاف­پذیری می­باشند. پس از به­کاربردن شاخص­ها، راهبردهای برتر تحقیق از میان ده گزینه، سرمایه­گذاری در تولید فیلم و انیمیشن با محوریت منابع آب و اهمیت محیط زیست، ایجاد یک گروه هدف شامل افراد تأثیرگذار و بانفوذ در جامعه محلی و در آخرتقویت فعالیت­های سازمان­های مردم نهاد، برترین گزینه­های هم راستا با هدف پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compromise Programing for Prioritizing the Strategies of Improving the Education Level to Increase Public Involvement in Sustainable Development and Protection of Ground Water Resources

نویسندگان [English]

  • H. Yousefi 1
  • M. Momeni 2

1 Faculty of New Sciences and Technology, University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Groundwater resources are strategic resources and as Iran is facing a lack of water sources for exploitation, the importance of protecting groundwater resources -which are more immune to drought and pollution compared to surface water resources- has doubled. In the current situation, where most of the aquifers of the country are facing a dramatic drop of water levels, it needs especial consideration. Protection of water resources is an important step in the point of view of sustainable development. However, sustainable development is not possible without high participation of people and stakeholders. Thus, the aim of the present study is the multifactor analysis of the methods of improving the general awareness of the stakeholders for their active presence in the process of implementation of effective groundwater management methods in Kerman-Baghein region. The criteria are chosen from the sustainable development literature and the options are prioritized with multi-criteria decision making in compromise programing. The criteria were: increasing the role of the private sector to invest on advertising, educational programs, level of water saving, entrepreneurship , matching the education method with traditions and the public opinion on protection of water resources, period of implementation of the strategy, improving the role of women in water resource protection process, and flexibility. Using the criteria, among the 10 options of the study, investment on films and animations focused on the subject of water resources and the importance of the environment, creation of a target group of important and influential locals, and finally empowering the NGOs activities , were the preferred options of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater‌Conservation
  • Sustainable Development
  • Public Education Improvement
  • Kerman
  • Compromise Programming
Azarnivand, A.; Chitsaz, N. (2015). “Adaptive policy responses to water shortage mitigation in the arid regions-a systematic approach based on eDPSIR, DEMATEL, and MCDA”. Environmental monitoring and assessment. 2015. 187 (2): pp. 1-15.
Chang, C.L. Hsu, C.H. (2010). “Multi-criteria analysis via the VIKOR method for prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed”. J Environ Manage. 2009. Aug. 90(11): pp. 3226-30.
Chebaane, M.; El-Naser, H.; Fitch, J.; Hijazi, H.; Jabbarian, A. (2004). “Participatory groundwater management in Jordan: Development and analysis of options”. Hydrogeology Journal. 12: pp. 14–32.
Colton, RC. (2011). “Investigation of the use of MCDM tools for management of an Urbanizing Watershed”. Thesis, University of Nebraska – Lincoln.
FAO. (2013). “Smallholders and sustainable wells, A Retrospect: Participatory Ground-water Management in Andhra Pradesh (India)”. Rome: FAO FIAT PANIS.
Hajkowicz, S. Collins. K. (2006). “A Review of Multiple Criteria Analysis for Water Resource Planning and Management”. Water Resour Manage. 21(9): pp.1553–1566.
Hardin, G. (1968). “The Tragedy of the Commons”. Nature. 1968; 162: pp. 1243-1248.
Hashemi Madani, F.S.; Banihabib, M.E. (2014). “Ranking water resources management strategies using simple and analytical hierarchy process models based on sustainable development (case study: the city of Shahrood)”. Second Natinoal Samposion of Agricultural Sustainable Developing and Safe Environment [in Persian].
Lopez-Moreno, J. I.; Begueria, S.; Garcia-Ruiz, J. M. (2002).“ Influence of the Yesa Reservoir on floods of the Aragon River”. Central Spanish Pyrenees. J. Hydrology and Earth System Sciences. 6(4): pp.753-762.
Maheshwari, B.; Varua, M.; Ward, J.; Packham, R.; Chinnasamy, P.; Dashora, Y. (2014). “The Role of Transdisciplinary Approach and Community Participation in Village Scale Groundwater Management: Insights from Gujarat and Rajasthan, India”. Water Journal. 6: pp. 3386-3408.
Motevallian, S.S.; Tabesh, M.; and Roozbahani, A. (2014). “Sustainability assessment of urban water systems: a case study. Proceedings of the ICE-Engineering Sustainability”. 167(4). pp. 157-164.
Pratt Miles J.D. (2013). “Designing collaborative processes for adaptive management: four structures for multistakeholder collaboration”. Ecology and Society. 18(4): 5.
Rahmani, M.; Navidi, H.; Zamanian, M. (1977). “A method for Modified Inconsis-tency of AHP method”. Shahed bimonthly Scientific–Research journal. 35: pp.83-84 [in Persian].
Reddy, M.S.; Reddy, V.R.; Mohan, R.V.R. (2012). “Institutionalising Groundwater Management: A Tale of Three Participatory Models in Andhra Pradesh”. Reasearch Unit for Livelihoods and Natural Resources (RULNR).
Saaty, T.L. (1980). “The analytical hierarchy process, planning, priority, resources allocation”. USA: RWS Publications.
Sandoval, R. (2004). “A participatory approach to integrated aquifer management: The case of Guanajuato State, Mexic”. Hydrogeology Journal. 12:6-13.
Simonovic, S.P. (2002). “A spatial fuzzy com-promise programming for management of natural disasters”. The Institute for Catastrophic Loss Reduction. 24: pp. 1-26.
World Bank. (2003). “Stakeholder Parti-cipation in Groundwater Management, mobilizing and sustaining aquifer manage-ment organizations”. GW. MATE Briefing Note Series.
Yilmaz, B.; Harmancioglu, N. (2010). “Multi criteria decision making in water manage-ment: an indicator-based approach with application”. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing.ISBN-10: 3838350197 ISBN-13: 978-3838350196.