با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی،دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشکده علوم محیطی،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، مدیران مصرف منابع در سطح خانوار به شمار می­ آیند. در این میان نقش کلیدی زنان در مدیریت محیط­زیست بر کسی پوشیده نیست. آگاهی از سطح دانش محیط زیستی زنان خانه ­دار و همچنین شناسایی نیازها و خلأهای موجود در این زمینه می­تواند نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ محیط­زیستی جامعه داشته باشد. در پژوهش حاضر، نیازسنجی آموزشی به منظور شناخت سطح برخورداری از آموزش ­های مختلف محیط­زیستی و برآورد نیازهای آموزشی در زنان خانه ­دار منطقه 15 شهرداری تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه جمع­ آوری داده­ ها از نوع توصیفی و پیمایشی است که داده­ های مورد نیاز آن از طریق تکمیل پرسشنامه­ ها توسط زنان خانه­ دار در منطقه 15 که از میان آن­ها، 1082 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­ اند به دست آمده است. روایی ابزارپژوهش  از طریق نظرات کارشناسی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون­باخ (86/0) تأیید شده است. پردازش و تحلیل داده­ ها نیز با استفاده از نرم ­افزار SPSS صورت گرفته است. زنان در این منطقه از سطح دانش و آگاهی­های محیط زیستی (88%) بالایی برخوردارند اما به خوبی منشأ همه مشکلات زیست محیطی را نمی­ شناسند. تمام راه­ های ارتباطی برای آموزش را مفید می ­دانند، آموزش ­های رودررو و تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی در مقایسه با سایر روش ­ها از میانگین بیشتری برخوردارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Trainings Needs Assessmentfor the Housewives Case Study:Tehran Municipality of Region 15

نویسندگان [English]

  • N. Mobarghai Dinan 1
  • A. Shahryari 2

1 Department of Environmental Planning, Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University

2 Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Women as the half of the world’s population, are also the managers of the resources consumption in the family. Women have a key role in the environmental management. So awareness of their environmental knowledge level and identifying current needs and shortcomings on this regard can have a significant role on improving of the environmental culture in the society. In this research "training needs assessment" has been done for knowing the women different environmental training level and estimating their educational needs among the housewives in Tehran municipality of region 15. The research method for data collecting is descriptive and survey based. Data has been collected via questionnaires of housewives in region 15 which among them 1082 were selected as statistical sample. The reliability coefficient was confirmed by Cronbach alpha (0/86) and its validity has been assessed by expert comments. Data Processing and analysis also has been done with SPSS software. The results showed that the environmental knowledge and awareness level of the women in this region is high (0/88) but they have some problem about the recognition of the cause of some environmental problems. They think that all communicational methods are useful for environmental education. Furthermore face to face training and using TV programs as a social media are the most effective ways for their learning compared to the other ways. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Training Needs Assessment
  • Region 15 of Tehran Municipality
  • Housewives
Bara, A.S. (2009). An Appraisal of the Women’s Level of Environmental Education in Kano, Nigeria Department of Geography Federal College of Education, Kano.22pp.##Bolted, R., Cowrie, B., & Eames, C. (2004). Environmental education in New Zealand schools: research into current practice and future possibilities. Volume 1: Summary of the research findings. Wellington: Ministry of Education.##Briggs, J., Sharp, J. Hamed, N. and Yacoub, H.)2003). Changing women’s roles, changing environmental knowledge’s: evidence from Upper Egypt the Geographical Journal.##Donna, A., Herdis, H. and Wayan, A. A. (2016). Women's Environmental Literacy as Social Capital in Environmental Management for Environmental Security of Urban Area, IOP Conference Series: Earth and EnvironmentalScience, Volume 30, conference 1.##Gonzales, L. E. and Silvery, P. D. (1997). The people’s attitude towards global environmental phenomena: a case study. Climate Research.##Gravitas Research and Strategy (2006). Environmental Awareness, Attitudes and Action: a Survey of Residents of the Waikato Region.##Matron S. M. and Nasal R. A. (2016). Mitigating the Environmental Impact of Poverty among Female Gender in Nigeria through Advocacy, International Journal of Innovative Research & Development, 5) 1(,423 -440.##Mellor and Mary (1997). Feminism &Ecology, New York university press.##Moghadam Kh. (2003). The role of women in environmental education, The First National Conference environmental education, Tehran. [In Persian].##Moohamadi, A. and Chatripoor, F. (2014). Evaluation of methods for improved environmental awareness education in the city housewives Chardavol and environmental, Second National and technical Conference of Iranian environmental research. [In Persian].##Nasirpoor, M. (2006). Women’s Environmental Education and Changes in consumption patternsin society, Environmental education (volume 2) Department of Environment, Kian Mohr Publishers. [In Persian]##Omrani, G. H., Rezayimoghaddam, M., Monavvari, S.M. and Nasiri, P. (2001).survey Environmental aspects Solids waste transfer station - case study:Regions 2, 5 and 15of Tehran city, Environmental studies, Volume 27,Issue 28, 31-39. [In Persian].##Pezeshkpoor, P. and Azadbakht, N. (2006).Environmentaleducation for women and changes in society consumption patterns, Environmentaleducation (Volume 2), Department of Environment, Kian Mohr Publishers. [In Persian].##Rahemi, Sh. and Taheri, M. (2004).education of main pillar in Promoting environmental culture, Journal of Engineering Education Iran, 24, Sixth year, 1-25. [In Persian].##Rahmani, B. and Magidi, B. (2009).affecting Factors on women's participation in the conservation of the urban environment with emphasis on ecofeminism theory, Case Studies 6 and 8 regions of Tehran Municipality. [In Persian].##Region 15 of Tehran Municipality, (2011). Survey the quality of the environment Region 15 of Tehran Municipality and to provide guidelines for improving SWOT Analysis, Environmental Science Research Institute Shahid Beheshti University. [In Persian].##Sadugh, M. (2003).The process of educational change in Department of Environment,The firstProfessional National Conference on Environmental Education, Tehran. [In Persian].##Serene, N. A. and Hensley, M. S. (2015). Environmental Education: Investigative Activity with Students of Education Young and Adults, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 6(2), March 2015.##Shobeiri, S. M.,koohi, E. and Meiboudi, H. (2014).Women'sparticipation in environmental management and development Promotion Culturen, International E-Conference on Green Economics. [In Persian].##Tor, H. (2009). Increasing women’s environmental awareness through education Procardia Social and Behavioral Sciences 1. 939–942.##UN Conference on Environment and Development (1992). Agenda 21 - Action Plan for the Next Century (Rio de Janeiro).##Vaisi, E. and Zarandian, A. (2009).Explained Environmental educational needs housewives -case study: Region 12 of Tehran Municipality, Women’s Studies, 7(2), 7-23. [In Persian].##Zamani Moghadam, A.and Saedi, M. (2016). The effect of environmental education on teachers knowledge, attitude and skills (Case study: primary school teachers district 12, Tehran), Journal of environ-ment education and sustainable development, 1(3), 19-30. [In Persian].##