با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی ­آموزش محیط‌زیست در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بود. برای اجرای این پژوهش، از آموزش رسمی و غیررسمی استفاده شد. روش تحقیق نیمه ­تجربی بوده که جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج تشکیل داده‌اند. از میان مناطق ۱۲ گانه شهر کرج، منطقه ۵ و دبستان دخترانه نگین البرز انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ها یک پرسشنامه محقق ساخته دارای دو بخش با هدف میزان نگرش و عملکرد به همراه سه آزمون بود. مقدار آلفای کرونباخ ۸۵/۰ به دست آمد. دانش­آموزان به صورت تصادفی در دو گروه رسمی و غیررسمی تقسیم شدند. در دو گروه، آزمونی قبل از آموزش، اجرا شد. سپس از تلفیق دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در آموزش رسمی استفاده گردید. در گروه غیررسمی، یادگیری توسط دانش­آموزان صورت گرفت، درنهایت برای هر دو گروه بعد از آموزش و ۲ ماه بعدازآن، آزمونی برگزار شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، سطح ­معنا­داری t محاسبه‌شده، قبل از آموزش در دو گروه رسمی و غیررسمی از ۵/۰ بیشتر است (۵/۰P>) و تفاوت معنا­داری وجود ندارد. سطح معنا­داری t محاسبه‌شده، بعد از آموزش و ۲ ماه بعد از آموزش در دو گروه رسمی و غیررسمی از ۵/۰ کمتر است (05/0>P) و تفاوت معنا­داری وجود دارد؛ بنابراین آموزش محیط‌زیست به شیوه رسمی و غیررسمی در دانش­آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان دخترانه نگین البرز شهر کرج اثربخش بوده، اما آموزش غیررسمی محیط‌زیست، اثربخشی بیشتری از آموزش رسمی محیط‌زیست، نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Formal and Informal Environmental Education in Sixth Grade Students

نویسندگان [English]

  • E. Esmaeili Alavijeh 1
  • L. Zebardast 2
  • M.J. Amiri 2
  • E. Salehi 3

1 Faculty of Environment, University of Tehran

2 Assistant Professor of Faculty of Environment, University of Tehran

3 Associate Professor of Faculty of Environment, University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare environmental education effectiveness in sixth grade students. For this purpose, both formal and informal forms of education were applied. Research method was quasi-experimental method. Statistical population was all sixth grade female students in Karaj, so 5th district was chosen randomly among 12 districts of Karaj, and then Negin Alborz Girls Elementary School was chosen. Data collection tool was a researcher-made questionnaire with two sections namely; attitude and performance with three tests. The value of 0/85 was obtained for Cronbach’s alpha. The students were divided randomly into formal and informal groups. A test was conducted in both informal and formal groups, before education. Then a combination of lecture and Q & A methods were used in formal education while in informal group, the learning was performed by student. Finally 2 months later, a test was performed for both groups after education. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. The results showed that significant level t calculated, before education in both informal and formal groups ismore than 0/05 (p>0/05) and there is no significant difference. The significant level t calculated, after education and 2 months after education in both formal and informal groups is less than 0/05 (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Environmental Education
  • Formal Education
  • Informal Education
  • Lecture
  • Question& Answer
Ahmadi, A. (2002). “Investigating the rate of high school principals City Kamyaran of Skills and their relationship with their efficiency from the perspective of teachers”. Master Thesis Department of Education Sciences, Shahid Beheshti University. [In Persian].##Ahmadi, L (2008).“The effect of environ-mental education films in increasing environmental awareness, Elementary students”. Master Thesis Faculty of Environment University of Tehran. [In Persian].##Bazargan, A. (2006). “Educational Evaluation, concepts, Patterns and operational processes”. Tehran: Samt Publication. [In Persian].##Bagheri, S. (2008). “Formal and informal education system”. Growth of Social Sciences, 12(1), 12-19. [In Persian].##Berg, S. A. & Chyung, S. Y. (2008). “Factors that influence informal learning in the workplace”. Journal of workplace learning, 20(4), 229-244.##Chambers,R. (2002). Participatory Workshops London.Earthscan Publications Ltd.##Dadfar, M. (2012). “Evaluate the impact of environmental education in formal training courses sky gifts and elementary science teachers from the city of Damavand”. Master Thesis Faculty of Education Sciences PNU Tehran. [In Persian].##Gyuryan, F. and Tadbiri, S. (2005). “Management of Organizational Behavior”. Tehran: yekan Publication.##Hashemi, SH. (2010). “Which choose directors for their teachers:Formal or informal education”. The Journal of School Growth Management, 9(1), 28-30. [In Persian].##IUCN. (1970). “International Working Meeting on Environmental Education in the School Curriculum”. Final Report, Gland, Switzerland: IUCN. P. 132.##Khatib Zanjani, N., Farajlahi, M., Sarmadi, M. (2010). “Investigating the Application of informal education in citizenship education, Case study: Centre for Studies and Planning in Tehran”. Institute for Humanities and Cultural Studies, 1(2), 71 -45. [In Persian].##Lahyjanyan, A. (2011). “Environmental Education”. Science and Research Branch, Islamic Azad University Press. [In Persian].##Mirza Mohammadi, M. H., Zafari pour, T. (2009). “Investigating the role of informal education in the formation of individual and social character”. Cultural Engineering Magazine, 3 (27-28), 8-19. [In Persian].##Movahed Mohammadi, H. (2003). “Agricultural education”.Tehran: Institute of iran Rural Development. [In Persian].##Mazlomian, S., Najafzadeh, M. (2015). “Environmental Attitudes of students in schools”. International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment,Tehran: Institute of Art and Architecture. [In Persian].##Mohsen pour, B. (2014). “Fundamentals of educational planning”. Tehran: Samt Publication. [In Persian].##Mustam, B. & Daniel, E.S. (2016). “Informal and Formal Environmental Education Infusion: Actions of Malaysian Teachers and Parents among Students in a Polluted Area”. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 9-20.##Najafi, T., Atashi, H, Jafari, Alireza. (2013). “A Comparative Study of Formal and Informal Learning and their resources: a case of the students of Imam Ali university”. The Journal of Military Management, 12(48), 197-226[In Persian].##Pluhar, Z. F., Piko, B. F., Kovacs, S., & Uzzoli, A. (2009). “Air pollution is bad for my health: Hungarian children's knowledge of the role of environment in health and disease”. Health & Place, 15(1), 239-246.##Special Eurobarometer (2008). “Attitudes of European Citizens towards the Environmen”. European Commission.##Shirbigy, N., Mohammed, F., Mohammadi, J. (2013). “Explaining the relation between teachers' awareness of the goals of highschool And effectiveness of teaching, Case study: high school teacher in the city of Sanandaj”. Studies of Educational Planning. 2(3), 139-170. [In Persian].##
Shabani, H. (2013). “Educational skills (Methods and techniques of teaching)”. Tehran: Samt Publication. [In Persian].##Santiuste, E., Gamiz-Sanchez, V. M.& Gutierrez-Perez, J. (2015). MOOC & B-learning: Students’ Barriers and Satisfaction in Formal and Non-formal Learning Environments. Journal of Interactive Online Learning, 13(3), 88-111.##Wilson,C. (2011). “Effective approaches to
connect children with nature
”. Publishing Team, Department of Conservation, POBox 10420, The Terrace, Wellington 6143, Newzeland, 8.##Yildiz,N. D., Yilmaz, H., & Demir, M. (2011). Effects of personal characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with university campus people in a developing country, Turkey. Scientific Research and Essays, 6(2), p.332-340.##