با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

باتوجه به اهمیت روز افزون خسارت‌های محیط‌زیستی و کمبود این نوع مطالعات در کشورهای در حال توسعه، این تحقیق، با به­ کارگیری فرضیه‌ها و تئوری های مختلف ارائه‌ شده در چارچوب نابرابری قدرت/درآمد و خسارت‌های محیط‌زیستی و به چالش کشیدن فرضیه برابری به طور نظری و رد کردن این فرضیه به طور تجربی با تأکید بر نقش تحصیلات تلاش دارد. علاوه بر این، پیدا نمودن پاسخ واقعی برای دو سؤال زیر، درگسترش ادبیات تحقیق و اتخاذ سیاست‌های مناسب حمایتی محیط‌زیستی با توجه به سطح درآمد/تحصیلات و سطح خسارت‌های محیط‌زیستی کشورهای در حال توسعه می­تواند یاری نماید. سؤال اول اینکه در جنگ آلودگی محیط‌زیستی کدام گروه درآمدی غالب خواهد بود؟ و سؤال دوم: سیاست مداران دولتی چه راه کارهایی را باید در پیش بگیرند؟ این بررسی بر اساس داده­های تابلویی نامتعادل و با مدل اثرات ثابت و تصادفی طی دوره زمانی 2013 - 2000 در کشورهای در حال توسعه انجام شده است یافته های تحقیق، نشانگر عدم رد فرضیه منحنی محیط‌زیست کوزنتس و رد فرضیه برابری می‌باشد. که این یافته را می­توان به عنوان ترجیحات نهایی کاهنده خسارت‌های محیط‌زیستی افراد و یا کشورهای پر‌درآمد نسبت به کم درآمد یا به عبارت دیگر تقاضای کمتر خسارت‌های محیط‌زیستی ثروتمندان نسبت به فقیران و تمایل به پرداخت قوی‌تر کیفیت محیط‌زیستی ثروتمندان قلمداد نمود و در این حالت هیچ فرقی نمی­کند که چگونه درآمد توزیع یابد. همچنین، یافته ­ها حاکی از آن است که سطح تحصیلات از طریق تشدید بیداری­ها و فشارهای عمومی محیط‌زیستی منجر به کاهش خسارت‌های محیط‌زیستی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Income Inequality and Environmental Degradation: Challenge in the Equality Hypothesis with Emphasis on Education Level

نویسنده [English]

  • Z. Fotourehchi

University of Mohaghegh Ardabili, Iran

چکیده [English]

Given the increasing importance of environmental degradation and the lack of these types of studies in developing countries, this research attempts by using various hypotheses and theories have been explained in the framework of income/power inequality and environmental degradation and challenging  the equality hypothesis theoretically and rejecting this hypothesis empirically with emphasis on education role, In addition to finding real answer for the following two questions, helping to the extension of research literature and adapting appropriate environmental protection policies according to income/education level and the level of environmental degradation in developing countries. The first question is that which income group will prevail in the pollution war? And the second question is, what measures politicians should take? This research has been done based on an unbalanced panel data with fixed and random effects models during the period 2000-2013 in developing countries. The research findings indicate that Environmental Kuznets hypothesis is not rejected and the equality hypothesis is rejected. This finding can be considered as the reducing final preferences of environmental degradation of high-income countries/individuals relative to low-income. In the other words, it can be regarded as less demand of environmental degradation of the rich relative to the poor and stronger willingness to pay of environmental quality of the rich. In this case, no matter how income is distributed. Moreover, findings show that the education level decreases environmental degradation through the strengthening environmental public pressure and awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality Hypothesis
  • Environmental Kuznets Curve Hypothesis
  • Environmental Degradation
  • Income/Power Inequality
  • Education
Bacon, R., and Bhattacharya, S. (2007). Growth and CO2 emission: how do different countries fare? Environment Department Paper 113, Washington, DC: World Bank. http//go. World Bank.org/EJ8ASPDSP2 (April 2014).##Boyce, R. (1994). Inequality as a cause of environmental degradation. Ecol. Econ. 11, 169–178.##Cole, M.A., Rayner, A.J., and Bates, J.M. (1997). The environmental Kuznets curve: an empirical analysis. Environment and Development Economics, 2, 401–416.##Dalton, R. (1994). The Green Rainbow: Environmental Groups in Western Europe. Yale University Press, New Haven, CT.##Gangadharan, L., and Valenzuela, M.R. (2001). Interrelationships between income, health and the environment: extending the environmental Kuznets curve hypothesis. Ecological Economics, 36, 513-531.##Gilipin, A. (2000). Environmental Economics: A Critical Overview, John Wiley&Sons, LTD.##Grossman, G., and Krueger, A.B. (1995). Economic growth and the environment. Quarterly Journal of Economics, (May), 353-377.##Hill, R.J., and Magnani, E. (2002). An exploration of conceptual and empirical basis of environmental Kuznets curve. Australian Economic Paper, 41(2), 239-54.##Holtz-Eakin, D., and Selden, T.M. (1995). Stoking the fires? CO2 emissions and economic growth. Journal of Public Economics, 57, 85-101.##Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45(1), 1-28.##Kuznets, S. (1963). Quantitative aspects of the economic growth of nations. Economic Development and Cultural Change, 11 (2), 1–80.##Templet, P.H. (1995). Grazing the commons: an empirical analysis of externalities. subsidies and sustainability. Ecological Economics, 12, 141–159.##Torras, M., and Boyce, J.K. (1998). Income, inequality, and pollution: A reassessment of the environmental Kuznets curve. Ecological Economics, 25 147-160.##Witherspoon, S., and Mohler, P. (1995). Report on research into environmental attitudes and perceptions. European Consortium for Comparative Social Surveys.##Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT, Press.##