با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور

3 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

4 گروه مدیریت استراتژیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی زمینه‌های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت بهینه‌ سمن‌ها در فرایند خط‌مشی­ گذاری محیط‌زیستی در سازمان محیط‌زیست استان تهران است. در مطالعه حاضر، تعداد 13 سازمان به عنوان جامعه آماری برگزیده شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری این تحقیق نیز روش نمونه‌گیری در دسترس است، پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای ساختارمند، مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی، انجام گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که به‌طورکلی سازه‌های موجود در مدل زمینه‌های مشارکتی مؤثر بر مشارکت عمومی سازمان‌های غیردولتی در خط‌مشی گذاری محیط‌زیستی حدود 61 درصد از واریانس را تبیین می‌کنند. همچنین از دیدگاه اعضا، سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی می‌توانند با مشارکت در ایجاد تصمیمات محیط‌زیستی و نظارت و ارزیابی تصمیمات محیط‌زیستی پس از اجرا، نقش مؤثری در فرایند خط‌مشی گذاری محیط‌زیستی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Areas of Effective Participation of Non-Governmental Organizations in Environmental policy-making process: Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • A.R Kafashzadeh 1
  • H. Darvish 2
  • R. Rasoli 3
  • M.E. Sanjaghi 4

1 Payam Nor University

2 Department of Public Adminstration,Payam Nor University

3 Department of Public Adminstration,Payam Nor University

4 Department of Strategic Managment, Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The main aim of this study is to evaluate the areas influencing the optimal NGOs participation in governmental policy-making process (Environmental Protection Agency in Tehran). In this study, 13 organizations were selected as the statistical population. The sample size was determined using Cochran's formula of 378 people.The sampling method of the study is also using available sampling. After collecting the data by using a structured questionnaire, structural equation modeling and hypothesis testing was conducted based on Partial Least Squares approach. The results showed that in general, the construct in the model affecting areas on the participation of non-governmental organizations in policy-making of the Environmental Protection Agency explain almost 61 percent of the variance.Also from the viewpoint of members,environmental NGOs can participate in the creation of environmental decisions and monitor and evaluate the implementation of environmental decisions and have an important role in environmental policy-making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Environmental NGOs
  • Environmental Policy-making
Abdullahi, A. & Ayman, M. (2006). “Assessment of the social function of non-governmental organizations with environmental organizations sample in Iran”. Social Welfare. 23,277-301.[In Persian].##Andrusevych, A. (2002). “The Right to Public Participation in Environmental Decision- Making in Ukraine: hallenges of Compliance”. UNEP seminar on human rights and the environment, E/CN. 1-46.##Azadi. M & Alipour. E (2010). “ A review of the structure, capabilities and roles of non-governmental organizations”.Monthly of scientific, educational management Tadbir,152, 68-73. [In Persian].##Bowman, M. & Roberts, E. (1995). “An Overview of Various Forms of Public Participation in Environmental Decision-making. Manual on Public Participation in Environmental Decision making:Current Practice and Future Possibilities in Central and Eastern Europe, Budapest ”. 1-20.##Carlsson, L. &Berkes, F. (2005).“Co- manage-ment:concepts and methodological implications".Journal of Environmental Management,75,65-76.##Doyle, J. (2015).“ Public Participation in Government Decision-making".Published by the Victorian Auditor- General’s Office (VAGO).##Emas,R. (2015).“The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles ”. Brief for GSDR.Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/.../589GSDR%202015_SD_concept_definiton.##Fall Soleyman, M. & hajipour, M. (2011).“ Analysis of the sustainability of NGOs in rural areas, the experiences of international carbon sequestration project in South Khorasan province”. Geographical Sciences College of Applied Research. 23,107-127. [In Persian].##Farahi, M .& Yarahmadi Khorasani, M. (2011). "Public participation in policy-making". journal of training in management,7(2), 335-342. [In Persian].##Flynn, Billie-J. (2000)."Public participation in a government land decision in Prince Edward Island: The case of Tracadie Cross Waste Watch Facility". Master of Arts dissertation, Wilfrid Laurier University.##Ghaffari, Gh. (2001). " Evaluation of sociol- cultural barriers to effective social participation - organized economy in the rural community of Iran: A Case Study in the village of Kashan city. Social Studies and Research Institute of Tehran University, Tehran. [In Persian].##INGOs. (2009)." Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process. Adopted by the Conference of INGOs at its meeting”. 1st October.##Inman, Sarah C. (2013). "Fractured Consent: Public Participation in Environmental Complexity". A Master’s thesis of Georgetown University for the degree of Master of Arts in Communication, Culture, and Technology, Washington, DC.##Irvin, A. & Stansbury, J. (1996). “ Citizen Participation in Decision-Making: Is it Worth the Effort? ”. U.S. Environmental Protection Agency.##Rajabi.A(2011).“Methods of citizen participation in the process of urban development”.Geographical Journal of Environmental Planning,4(12),101-116. [In Persian].##Silina, M. (2012). Public Participation in Environmental Decision-making –An NGO view.European Environmental Bureau (EEB) & European ECO Forum, “Implementing the Aarhus Convention today: paving the way to a better environment and governance tomorrow”. Almaty, 22-23.##Veisi, H. & Majid al-Din, A. (2010). “Review of mechanisms and areas of public participation in environmental protection”.Journal of Natural Environment, 4(12),101-116. [In Persian].##