با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

3 ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

اشتهای سیری­ ناپذیر انسان­ها و بهره وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و افزون­ طلبی سرمایه­ داران و تولیدکنندگان بزرگ تهدیدی روزافزون برای منابع طبیعی محسوب می‌گردد. بنابراین مسأله محیط‌زیست مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. این مقاله به بررسی رابطة فعالیت اجتماعی، ارتباط با طبیعت با رفتار محیط‌زیستی شهروندان ساکن تهران پرداخته است. جامعه آماری افراد ساکن شهر تهران بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از شیوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که تحلیل آن از طریق نرم افزارآموس صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که میان متغیر فعالیت اجتماعی و ارتباط باطبیعت با متغیررفتارمحیط‌زیستی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص ریشه میانگین برابر 07/0، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 95/2، برازش مقتصد نیز برابر 92/0 است. با توجه به شاخص های معادلات ساختاری مدل­ های ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده. نتیجه اینکه فعالیت اجتماعی و رابطه با طبیعت نقش مهمی در رفتارهای محیط‌زیستی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship of Social Activity with Environmental Behavior(the Case Study: Tehran Residents)

نویسندگان [English]

  • F. Vahida Vahida 1
  • GH.R. Jafarinia 2
  • S. Afrooz 3

1 Islamic Azad university of Dehaghan

2 Islamic Azad university of Bushehr

3 Islamic Azad university of Dehaghan

چکیده [English]

The intangible appetite of humans and the productivity of natural resources, and the sense of profligacy and addiction of capitalists and large producers, are a growing threat to natural resources.Therefore, the environmental issue is considered by many scholars.This article examines the relationship between social activity, relationship with nature and environmental behavior of citizens living in Tehran. The  residents of Tehran were the statistical population , using a Lin table, 384 people were selected as sample size and selected by simple random sampling method.The survey instrument was a questionnaire and its analysis is conducted through Amos software. The findings of this study showed that there is a significant relationship between the social activity variable and the relationship with nature with  the environmental behavior variable.Structural equation modeling results indicated that the index root mean  is 0.07, the square to degrees of freedom is 2.95, Parsimonious fit indices is also 0.92. According to indicators of structural equation, the presented models had a good fit. As a result, social activity and relationshipswith nature play an important role in environmental behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Activity
  • Relationship with Nature
  • Environmental Behavior
  • Tehran Residents.  
Brown, G. & Alessa, L. (2005). A GIS-based inductive study of wildemes value internationl. Journal of wilderness, 11(1), 212-214##Buchholz, E. & Catton, R . (1999). “Adolescent's perceptions of aloneness and loneliness”. Journal of Adolescence, 34(133), 120-140.##Capra, F. (2009). hidden links integrated range of biological and social sustainability of life science. translated by Mohammad Akbari Hariri, Tehran: Ney Publications. [In Persian].##Chawla, L. & Cushing, D. (2007). Education for Strategic Environmental Behavior. Journal of Environmental Education Research, 13(4), 302-321##Dunlap, R. & Van Liere, K .(1978). The newenvironmental paradigm, A proposed measuring instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 9, 99-110##Dunlap, R. & Cotton, W. (1979). Environmental Socioligy. Journal of Annual Review of  Socioligy, 5(41), 84-86##Goldblatt, D. (1996). Social Theory and the Environment. Indra Munshi. Journal of Sociological Bulletin., 49(2), 253-266##Gould, K.(1999). Culture of  Social Sciences.Translation: Mohammad Javad Zahedi, Tehran: Maziar. [In Persian].##Ismaili, F. (2009). studied environmental attitudes of high school students in Tehran. Master's thesis. Faculty of Social Sciences Payam Noor University of Tehran. [In Persian].##Kahn, J. (1999). The human relationship with nature. Journal of Environmental Psychology, (52)4, 36-38##_ (2003). The development of environmental moral identity. Journal of the Natural Environment”, (22)4, 19-20##Kairser, F. Wolfing, S. & Fuhrer, U. )1999(.Environmental attitude and ecological behavior. Journal of Environmental Psychology,(32)62, 19-20.##Kalantari, K .  Shabanali Fami, H . Asadi, A. and Mohamadi, H. (2007). Investigating Factors Affecting Environmental Behavior of Urban Residents: A Case Study in Tehran City Iran American. Journal of Environmental Sciences, 3(2), 72-73##Khoshfar,G. & Salehi,S. (2009). Social Capital   and Environmental Behavior. Congress of the social issues in Mazandaran province, November 2011, 134-135. [In Persian].##Lin, N. (1974). Foundation of social Research .Journal of Education Research, 5(38), 195.##Nisbet, E. Zelenski, J. & Murphy S. (2009). The Nature Relatedness Scale Linking Individuals. Journal of Connection With Nature to Environmental, 41(5), 715-740##Quimbita, E. & Pavel, J. (2005). Assessing an Environmental Attitude Development Model:Factors Influencing the Environmental Attitudes of College Students. Journal of Environmental Education Research, 8(3), 450-471.##Ramsey, J. (1993). The effects of issue investigation and action training on eighth-grade students, environmental behavior. Journal of Environmental Education, 24(3), 122-126.##Salehi, S. (2010) ). Pepole and the environment: A Study of Environmental Attitudes and Behaviour in Iran , P.hd.The University of Leeds. [In Persian].##Taheri, J. (2014). architecture, green thinking lifestyle. The National Conference Sbzayran home. Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Engineering Page 45. [In Persian].##