با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست

چکیده

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ شبکه‌های اجتماعی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ جهت‌دهی ﺑﻪ فرهنگ‌های ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺤﺴــﻮﺏ می‌شوند. با وجود بحران‌های محیط‌زیستی فراوان در اقصی نقاط جهان، مسائل محیط‌زیستی بیش از آنچه جنبه فنی داشته باشند، از محتوایی اجتماعی - فرهنگی برخوردارند بنابراین، هدف نهایی حفاظت محیط‌زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی‌های محیط‌زیستی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ محیط‌زیستی در سطوح مختلف اجرایی می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش شبکه اجتماعی تلگرام در فرهنگ‌سازی ارزش‌ها و باروهای محیط‌زیستی است که به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در 3 منطقه  از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. از بین سه منطقه، 340 معلم برای حجم نمونه آماری برگزیده شدند. در این پژوهش از روش پرسشنامه اینترنتی استفاده شد که افراد با استفاده از محتوای ارائه‌شده در آموزش‌های محیط‌زیستی مورد سنجش قرار گرفتند. برای به دست آوردن یافته‌های پژوهش از آزمون تااولندال، کای اسکوئر و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان استفاده و واقعی تلقی- کردن محتوا در تلگرام، رابطه معکوس و بین میزان مشارکت و فعالیت معلمان در استفاده از تلگرام و فرهنگ محیط‌زیستی معلمان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده افزایش پیدا کند از برجستگی فرهنگی محیط‌زیست آنها کاسته می­شود. همچنین یافته‌ها بر این واقعیت دلالت دارد که معلمان متناسب با نوع نیازهای فرهنگی خود از تلگرام استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks on the Culture of the Teachers' Environmental Values and Beliefs: a case study of the telegram

نویسنده [English]

  • S. M. Shobeiri

Payame Noor University and Head of UNESCO Chair on Environmental Education Tehran, Iran

چکیده [English]

Social networking today is an important factor in influencing public opinion and directing social cultures. Despite the many environmental crises around the world, environmental issues have more socio-cultural content than technical terms. Therefore, the ultimate goal of environmental protection in relation to the social environment is the development and increase of environmental awareness at the community level and the strengthening of the environmental culture at various levels of implementation. Accordingly, the main objective of the research is to investigate the role of the social network of telegrams in the culture of environmental values and rocks that were selected through random sampling from the 19 areas of education in Tehran. Three of the 340 teachers were selected for statistical sample size. In this research, an Internet questionnaire was used which individuals were assessed using the content provided in environmental education. To obtain the research findings, Tavlandand, Chi-square and multivariate regression models were used. The results of the research show that there is a reverse relationship between the amount of use and the actual perception of the content in the telegram, and there is a significant positive relationship between the amount of participation and activity of teachers in the use of telegrams and the environment of teachers. That is, the more use is increased the cultural prominence of their environment decreases. The findings also point to the fact that teachers use the telegram to fit their cultural needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Environmental Beliefs
  • Environmental Value
  • Environmental Culture
  • Telegram
Adlipour, S., Ghasemi, V. and Mir Mohammad Tabar, S.A. (2014). The Effect of Facebook Social Network on Cultural Identity of Youth in Isfahan, Journal of Iran Cultural Research, 7(1), 1-28. [In Persian]
Artl, D., Hoppe, I. and Wolling, J. (2011). Climate change and media usage: Effects on problem awareness and behavioral intentions, International Communication Gazette, 73: 45.
Farzaneh, S., Felahati Shahabaldini, R. (2015). The Evaluation of Social Factors affecting on the trend to virtual social networks (case study: secondary school students of Babol city), Journal of Participation and Social Development, 1(1), 1-22. [In Persian]
Goudarzi, M. and Eshraghi, Y. (2016). Environmental Communication and Pathology of the Environmental Role of Iranian Media, Communication Research, 84, 9-31. [In Persi
 
Hansen, A. (2011). Communication, media and environment: Towards reconnecting research on the production, content and social implications of environmental communication, International Communication Gazette, 7(1& 2), 3-6.
Isaac-Marquez, R., Salavarria Garcia, O., Eastmond Spencer, A., Ayala Arcipreste, M., Arteaga Aguilar, M., Isaac-Marquez, A., Sandoval Valladares, J. & Manzanero Acevedo, L. (2011). Environmental culture in high- school. Case study of environmental education at the high- school level in Campeche, Revista Electronica de Investigacion educative, 13(2), 1-17.
Karp Gutierrez, D. (1996). Values and their effects on pro-environmental behavior, Environment and behavior, 29(1), 111-133.
Katona, I., Lesko, G., Andrea, K. and Gyula, L. (2009). Ole of Media in Students› Life and Their Environmental Education: A Survey of Students Aged 13 to 17. Journal of Teacher Education for Sustainability, 10, 79-90.
Kociszewska, M. (2014). Environmental education of managers in the context of sustainable development strategy, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 4(2), 65–75.
Lahijanian, A. and Mohammadi, Z. (2016). Investigating the training of citizens in the implementation and operation of the sewage network, Journal of Human and Environment,14(1), 65-77. [In Persian]
Mahmoudi, A., Mahmoudi, M. and Torkashvand P. (2015). Social Networks: The Dimensions and Concepts, Tehran: Saco Press. [In Persian]
Montazer Qaem, M. and Erfani Hosein pour, R. (2017). Media and Environment: An Introduction to Environmental Communication, Media and Culture,6(2), 145-170. [In Persian]
Navah, A.R. and Forutan kia, SH. (2011). Investigating the relationship between rational action and environmental behaviors studied by the urban community of Andishemak, Quarterly Journal of the Environment, 51, 68-78. [In Persian].
Rastegarkhaled, A., Meshkini, GH. and Salehi, S. (2017).Investigate the Relationship between Individualism Collectivism and Environmental Citizenship among Citizens of Regions 3, 11 and 19 of Tehran, Quarterly Journal of Social Development,12(1), 37-58. [In Persian]
 
Rezaei, M. and Shobeiri, S. M. (2015). The relationship between using Viber, Line, and Instagram software with the environmental literacy, Journal of Educational Technology, 9(4), 283-273[In Persian].
Rezaei, M. and Shobeiri, S. M. (2015). The relationship between the degree of using ICT (with an emphasis on the Internet) with the environmental literacy of students, Journal of Human and Environment,12(4),40-58. [In Persian]
Sadeghi, S. and Hemaiatkhah Jahromi, M. (2014). Comparative analysis of environmental values between Islam and West world (Secondary analysis of world values survey), Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran,2(3), 505-523. [In Persian]
Salehi, S. (2010). People and the Environment: A Study of Environmental Attitudes and Behavior in Iran, Lambert Academic Publishing.
Shobeiri, S. M., Alihosseini, S. H., Meiboudi, H. and Saradipour, A. (2015). Preschool educators Qualifications for environmental education of children in Iran. Journal of Educational and Management studies, 5(1), 22-26.
Zolghadr, H. and Ghasemzadeh Iraqi, M. (2014). Social media in the virtual world, Tehran: Cultural-Artistic Institute of Zeytoone Sabz. [In Persian]