با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور

چکیده

اساس شکل­گیری حقوق بین­الملل محیط زیست بر پایه حقوق نرم می­باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نفوذ بیانیه استکهلم1972 بر روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست به روش اسنادی و درقالب پژوهش توصیفی_تحلیلی انجام شد. کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی، به عنوان اولین کنفرانس عمده در زمینه مسائل بین­المللى محیط زیست، برآمده از رشد سریع آگاهی­هاى جهانى در مورد محیط زیست بین­المللى در دهه 1960 می­باشد. باتوجه به این که سند پایانی این کنفرانس در ردیف اسناد غیرالزام آور جای دارد، این سؤال مطرح است که آیا این بیانیه در روند آموزش و نهادینه شدن حقوق محیط زیست نافذ بوده است؟ در همین راستا به دلیل ضرورت تبیین هرچه بیشتر اسناد غیرالزام­آور در حقوق بین الملل محیط زیست، نسبت به مطالعه و بررسی اسناد و منابع متأثر از این بیانیه اقدام شد. بررسی­ها نشان داد که این بیانیه به عنوان نقطه عطفی در فرایند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و حقوق بنیادین بشر را مورد توجه قرارداده است و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین­المللی، همچون یونپ[1] و صندوق محیط زیست جهانی به روند همکاری­های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش حقوق محیط زیست انسجام بخشیده و با گردآوری اصول و مفاهیم عرفی در یک متن حقوقی غیرالزام آور، زمینه تجلی و تصویب آن را در اسناد الزام آور بعدی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influence of the Stockholm Declaration of 1972 on the training and institutionalization of the principles and concepts governing the environment in the field of international law

نویسندگان [English]

  • A. Rezaei 1
  • A. Jalalian 2

1 Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The basis of the formation of international environmental law is based on soft law. Therefore, the present study aimed to investigate the influence of the 1972 Stockholm Declaration on the process of teaching and institutionalization of the principles and concepts governing the environment by documentary method and as a descriptive-analytical research. The United Nations Conference on the Human Environment, as the first major conference on international environmental issues, stems from the rapid growth of global awareness of the international environment in the 1960s. Given the fact that the final document of this conference is in the category of non-binding documents, it is questionable whether this statement was valid in the process of education and the institutionalization of environmental rights. In this regard, due to the necessity of explaining more non-binding documents in international environmental law, it was attempted to study the documents and resources affected by the statement. Studies have shown that this statement, as a milestone in the process of education and development of environmental rights, recognizes the right to a healthy environment, has drawn close attention to the environment and fundamental human rights, and proposes the formation of international institutions , Such as UNEP and the Global Environment Facility, have integrated the process of global cooperation in the field of structural development and education of environmental rights, and by collecting common principles and concepts in a non-binding legal text, it's manifestation and ratification in the next binding documents Has provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stockholm Declaration 1972
  • The environment
  • Education
  • principles
  • Concepts
  • International Law
Aghaei, B. (1996). "International Law of the Sea and Iran", Tehran, Ganjedanesh Publications, The First Edition, [In Persian].
Alan, E. B., Michael, R. A.(1998). "Human Rights Approaches to Environmental Protection" ,Oxford, Clarendon Press. ISBN: 9780198267898.
Bor, B., Ross, R., Donald, R. (1998). "Interantional Environmental Law in the Asia Pacific", London, Kluwer Law International, ISBN, 9041107061, 9789041107060.
Chinkin, C. M. (1989). "The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law", International and Comparative Law, Quarterly, Cambridge University Press, 38(04),850-866.
Dabiri, F., Poorhashemi, S.A., Roosta, F. (2009). "The principles and concepts of international environmental law with a view to sustainable development", Environmental Science and Technology, Science and Research Branch of Islamic Azad University, 11(3), 227-236, [In Persian].
Dupuy, P. M. (1991). "Soft Law and the International Law of the Environment", Michigan Journal of International Law , University of Michigan School of Law  , 12 (2), 420 – 435.
Firouz, M. (2005). "Right on the Environment", Tehran, Iranian Students Booking Agency, The First Edition, [In Persian].
Gormley, W. Paul.(1998). "The Right to a Safe and Decent Environment",  INDIAN Journal of  International Law, Official Organ of the Indian Society, 28(1),1-35.
Jalalian, A. (2016). "International Environmental law", (Researches), Tehran, Danshgostr Publication, The First Edition [In Persian].
Jalalian, A., Najafi Asfad, D. (2012). "The necessity of establishing international environmental court for criminal and civil protection of the environment against damage in the 22-day war on Gaza", Journal of rahbord, The Center for Strategic Reserch, 63(21),205-241.[In Persian].
Kiss, A., Peter H. S., Long, V. (2002). "Environmental law", Translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Publications, Volume I, The first Edition.
Kiss, A., Peter H. S., Long, V. (2005). "Environmental law", Translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Publications, Volume I, The Second Edition.
Kiss, A. and Shelton, D.t. (1994). "International Law" . United states of America, Martinus nijhoff publishers. The first Edition.
Kiss, A. and Shelton, D.t, (2007). "Guide to International Environmental Law", United states of America, Martinus nijhoff publishers. ISBN13: 978-1-57105-344-2.
Klabbers, J. (1998). "The undesirability of soft law" Nordic Journal of International Law, Brill | Nijhoff, 67(4), 381-391.
Lotfi, H., Nami, M. H., Hassanpoor, J., Bahyrayy, H. (2011). "Environmental security and national security policy", Quarterly Journal of Human Geography, Islamic Azad University ,Garmsar beranch, 3(4),121-144.           [In Persian].
Mahmodi, H., Veisi, H. (2005). " An Environmental Extension and Education Approach to Primary Environmental Care" Environmental Sciences, Shahid Beheshti University  , Summer , 8, 57-64. [In Persian].
Molaee, A. (2009). "The principles of Environmentally sustainable development in the constitution of the Islamic Republic of Iran", Tehran, Environmental law (theory and practice ), Khorsandi publications, The First Edition. [In Persian].
Momtaz , J .(1996). "The united Nations and The Environment Frome Stockholm to Riodejaneiro" , Political Geography , Elsevier Science Ltd / Kidlington, UK, 15  (3/4) , 261- 271.
Morth, U. (2004). "Soft Law in Governance and Regulation", Stockholm, Edward Elgar Publication, the First Edition. ISBN: 978 1 84376 571 4.
Mousavi, S. F.(2006). "Evolution of international environmental law", Tehran, Danesh Publication, The First Edition      [In Persian].
Pathak, R.S.(1992). "The human rights system as a conceptual framework for environmental law, in Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions", Edith by Brown Weiss, Tokyo, Japan, United Nations University Press.
Patricia, W. B. and Alan E. B. (1996). "Basic Documents on International Law and The Environment", Oxford, Clarendon Press, Sixth Edition.
Peter, H. S. (2012)."The evolution of transnational environmental law: four cases in historical perspective", Transnational Environmental Law, Cambridge University Press, 1(1), 183–198.
Peter, H. S. (2015). "The History and Origin of International Environmental Law",Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany.
Plaud, S. (2010). "Principe de précaution et Progrès Scientifique", Ethics and Economics, Université Paris-Descartes, 7(2).2-11.
Poorhashemi, S. A. , Arghand, B. (2013). "International Environmental Law", Tehran, Dadgostar Publication, The First Edition. [In Persian].
Poorhashemi, S. A. ,Khalatbary, A. ,Zarei, S. (2014). "Environmental Geology of international law", the second National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources. [In Persian].
Poorhashemi, S. A. , parandah, A. (2016). " Development of International Environmental Law: Opportunities and Challenges",The Quarterly journal of private and criminal law research, Science and Research Branch of Islamic Azad University,  27(17), 79-95.[In Persian].
Ramezani Ghavamabadi, M.H. (2007). "A non-load at the original use of the land in international environmental law", Journal of Environmental Science, Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, 4(4), 57-73.[In Persian].
Ramezani Ghavamabadi, M. H. (2012). " Strategic Review of Environmental Education Education in Iran, Essentials and bottlenecks", Journal of rahbord, The Center for Strategic Reserch, 21(65), 233-257.[In Persian].
Rio Declaration on Environment and Development, (1992).in Report of the United Nations Conference on Environment and Development, UN Doc. A/CONF. 151/26 (Vol. I), Annex I.
Sadr, S. (2000). "The concept of sustainable development of international environmental law", Master's thesis, Tehran University, Faculty of Law and Political Science [In Persian].
Sands, P. (1995). "Principles of International Environmental Law" vol: I (Frame work, Standards and Implementation). Manchester University Press.
Stephen C. McCaffrey, )1993.("The Evolution of the Law of International Watercourses" , Austrian Journal of Public and International Law, Stanford Librarie, 45(2), 87-111.
Stockholm Declaration on the Human Environment, (1972). in Report of the United Nations Conference on the Human Environment, UN Doc.A/CONF.48/14, at 2 and Corr.1.
Taghizadeh Ansari, M. (2005). "Environmental Rights in Iran", Tehran, Semat Publication, The Sixth Edition. [In Persian].
Zarei, S., PoorHashemi, S. A. , Khalatbary, E. (2013). "The place of the principle of cooperation in international environmental law", Journal of Public Law, Allameh Tabataba’i University Press, 15(39),61-90. [In Persian].