با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

عناصر اربعه و به ویژه آب از اصلی­ترین عناصر طبیعت و از حیاتی­ترین پدیده­هایی است که بشر با آن مواجه شده و ضرورت و اهمیت آن را دریافته است. در ادیان قبل از زرتشت و نیز در دین زرتشت آب همواره مقدس بوده و الهه­گان و ایزدانی از آن محافظت و مراقبت می­کرده­اند. بخش قابل توجهی از اسطوره­های ادیان باستانی ایران اختصاص به آب دارد. در نظام فرهنگی و زیستی دوره­های آغازین حیات، انسان برای شناخت و معرفی پدیده­های هستی از شیوه­های خاصی بهره می­گرفت که یکی از آنها اسطوره است. اسطوره­ها جزو اولین استدلال­ها و تبیین­های شناختی بشر اولیه برای مشخص کردن چیستی و جایگاه عناصر در دسترس و ناشناخته طبیعت هستند و بخشی از نظام معرفتی انسان در دوره آغاز زندگی بشری را در بر­ می­گیرند. دامنه کارکردهای اسطوره اغلب شناخت قالب‌های رفتاری انسان در همه ابعاد آن و توجیهی عمومی از پدیده‌های اجتماعی- فرهنگی پیرامون اوست؛ به عبارتی اسطوره­ها تصویر نمادین پدیده‌های طبیعت به زبانی محسوس و قابل رؤیت و بیان نمادین زیرساخت‌های اجتماعی و اندیشه مشترک در منابع باستانی و پیش از تاریخ‌­اند که در پیوند با آیین‌ها، رفتارها، اخلاقیات و مقررات نظام سنتی اجتماعی و خانوادگی، انعکاس خارجی و عینی می‌یابند؛ بنابراین می توان با اسطوره­ها نظام شناختی و معرفتی یک ملت و یا دین را بررسی کرد و دیدگاه­ها و عملکردهای آنان را سنجید. بر این اساس این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی دارد تا پس از اشاره­ای اجمالی به اسطوره و کارکردهای معرفتی و هستی شناختی آن به بیان چیستی و هویت آب در باور ایرانیان باستان و در ادیان ایرانی به ویژه دین زرتشت بپردازد و کارکردهای اسطوره شناختی آن را در رابطه با بینش و نگرش ایرانیان به این پدیده طبیعی بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mythological Functions of the Water in Ancient Iran

نویسندگان [English]

  • S. Abbasi 1
  • M. Safari 1
  • L. Asgari 2

1 Payame Noor University

2 Payame Noor University

چکیده [English]

Arbia elements, and especially water, are the main elements of nature and one of the most critical phenomena that mankind faces with them and has found their necessity and importance. Water was always sacred in pre-Zoroastrian religions as well as in Zoroastrian religion, and the goddesses were protected it. A significant part of the mythology of ancient Iranian religions is devoted to water. In the cultural and biological system of the early periods of life, human beings have used certain methods for recognizing and introducing the phenomena of existence, one of which is myth. Myths are among the earliest initial cognitions and explanations of humankind to determine what is the status of the available and unknown elements of nature. In fact, they are the history of the fiction of different nations and the cultural system that expresses the general worldview of the world, its origin, the position of man in nature and part of the human epistemic system in the period of the beginning of human life. The scope of the functions of myth is often the recognition of human behavioral patterns in all its dimensions and the general justification of socio-cultural phenomena around it. In other words, myths are the symbolic image of the phenomena of nature in tangible and visible language, and the symbolic expression of social infrastructure and common thought in ancient and prehistoric that are reflected by associating with the rituals, behaviors, ethics and rules of the traditional social and family system. Thus, with myths, one can examine the cognitive system of a nation or religion and measure their views and actions. Accordingly, in this research, a descriptive-analytic approach has been used to express, first of all, with a brief overview of myth and their epistemic and ontological functions, to state what the water identity is in the beliefs of ancient Persians and in Iranian religions, especially Zoroastrianism, and cognitive functions  about the Iranian's insight and their attitude toward this natural phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Myth
  • Mythological Functions
  • Ancient Iran
  • Zoroastrian Religion
Afifi, R. (1995). Iranian mythology and culture in Pahlavi's writings. First Printing, Tehran: Toos Publishing.
Afkhami, B., Farajzadeh, S. and Habibinia, S. M. (2006). Anahita's Divine Representation in Archaeological Evidence, Woman in Culture and Art (Women's Research), 8 (2), 225-248.
Ali Pourmand, H. and Tavousi, M. (2010). The Lady of the Water, Anahita, The Moon of Art, 143, 36-47.
Bahar, M. (1973).Mythology of Iran, Tehran: Iran Culture Foundation.
ـــــــــــــــــــ (1989). Myth, A Philosophical Statement with Algebraic Argument, Journal of Culture and Arts Literature, 2, 54-59.
 ــــــــــــــــــ (2012).Research on mythology in Iran, Tehran: Agah Publication.
Barani, M. & Khani Sumar, E.(2014). A comparative study of water myth in the mythology of Iran and India, Sub-continent Studies Quarterly, 17, 7-26.
Bastani Parizi, I. (1965). Khatun Seven Fortresses, Tehran: Dehkhoda Bookstore.
Comun, F. (2000). Anahita, Buddhist goddess of gods, Translation by Abdul Bashir Mohammad Fomeni, Kisata magazine, 2 (28), 247.
Crimsonman, R. (1971), Iranian Art during the Parthian and Sassanian Periods, Bahram Farah-ouchi Translation, Tehran: Translation and Publishing Agency.
Domenil, J. (2006). Myth and Saga in the Thought of Georges Domuziel. Translation: Jalal Sattari, Second Edition, Tehran: Center Publishing.
Eliadeh M. (1997). The myth landscape. Translation: Jalal Sattari Tehran, Gomes publishing house
Evans, A. (1994). Indian mythology. Translation: Bajalan Farokhi Tehran.
Gamen, D. (2002). Ancient religion of ancient Iran Translated by Dream Amazon. Volume 1, Tehran: Science.
Gaviry, S. (1992). Anahita is a goddess of the gods of the ancient gods. Journal of Chista. No. 89 and 90, 1042-1012.
Ghaemi, F., Abolqasem, Q. & Yaghighi, M. J.(2009). An Analysis of the Symbolic Role of Water Myth and Its Appearance in Ferdowsi's Shahnameh, Literary Research (Journal of Faculty of Literatures & Humanities, Mashhad), 165, 47-67.
Gireshman, R.(2009). Iran from the beginning to Islam, Translated by Mohammad Moein, 4th Edition, Tehran: Moein Publishing.
Hadi, S. (1998). Recognition of Peoples' Myths, First Edition, Tehran: Tandis Publishing.
Hinelz, J. (2006). Recognition of Iranian mythologists: Jaleh Amoozagar and Ahmad Tafazali. Fountains Publishing.
Ismail Pour, A. (2002). Thirma Thizh Shu (Tirgan Celebration) and Thistle Myth. Anthropology Letters, 1(1), 99-77.
Mahmoudi, M. A., Shafieefar, F. and Fouladi, Y. (2012). Anahita's Historical Life in Sweetness and Military Sugar, Persian Language and Literature, 226, 109-132.
Mirfakhary. (1987). Creation in religions. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
Naghizadeh, M. (2003). Water characteristics in Iranian culture and its impact on the formation of living space. Journal of Astronomy, 32, 92-71.
Olmstead, A.T.(2014). The Achaemenid Shahadah Date, 9th Edition, Translated by Mohammad Moghadam, Tehran: Amir Kabir Publishing.
 Oshidar, C. (1992). Wikipedia the free encyclopedia. Tehran: Center Publication.
Pourdavoud, E. (2015). Yasts, Tehran: The publication of mythology.
Rashed Mohasel, M. T. (2002). Salvation in Religions, Tehran: Tehran Institute for Cultural Studies and Research.
Sarfaraz, A.S. (1987). Bishapur, In the cities of Iran. Publishing Jihad University.
Sattari, R., Khosravi, S. (2013). Anahita and Sebendar's Relationships in Myth and its Link with the History of Motherland, Quarterly Journal of Mystical and Mythological Literature, 32, 1-21.
Sharifi, M. (2008). Persian Literature Culture, Second Edition, Tehran: Publication of Culture Publishing Nova + Moin Publications.
Sharifian, M. and Atuni, B. (2011). Ancient Water Sample and Its Function in Myth and Epic, Journal of Farsi Language and Literature, 3 (9), 107-129.
Sheikh Farshi, A. (2003). Water and mountains in Indian and Iranian mythology. Tehran: Hermes Publications.