با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

This research is a survey and exploratory study to present a conceptual model for the sustainable development of Iran based on social entrepreneurship. Its approach for conceptual modeling is based on Path Analysis through Multiple Regression Method. The study has benefited from five questionnaires (four for the Delphi Method’s rounds and another for the conceptual modeling itself). The statistical population of conceptual modeling section includes three public organizations of Iran: "State Welfare Organization," "Department of Environment," and "Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare," which reflect the pivotal SD concepts of society, environment, and hence social economy, respectively. After setting a conceptual framework, the preliminary conceptual model was formed accordingly. Each path on the model was equal to a hypothesis. Finally, a statistically significant SD-based conceptual model of social entrepreneurship, which passed goodness-of-fit by Coefficient of Determination (R2) was presented.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Entrepreneurship and Sustainable Development from the Social Experts’ Points of View

نویسندگان [English]

  • Amir Forouharfar 1
  • Seyed Aligholi Rowshan 2
  • Habibollah Salarzehi 2

1 Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

This research is a survey and exploratory study to present a conceptual model for the sustainable development of Iran based on social entrepreneurship. Its approach for conceptual modeling is based on Path Analysis through Multiple Regression Method. The study has benefited from five questionnaires (four for the Delphi Method’s rounds and another for the conceptual modeling itself). The statistical population of conceptual modeling section includes three public organizations of Iran: "State Welfare Organization," "Department of Environment," and "Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare," which reflect the pivotal SD concepts of society, environment, and hence social economy, respectively. After setting a conceptual framework, the preliminary conceptual model was formed accordingly. Each path on the model was equal to a hypothesis. Finally, a statistically significant SD-based conceptual model of social entrepreneurship, which passed goodness-of-fit by Coefficient of Determination (R2) was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social entrepreneurship (SE)
  • sustainable development (SD)
  • Conceptual Model
Alvord, S.H., Brown, L.D. & Letts, C.W. (2004). Social Entrepreneurship and societal
 transform
Alterowitz, R. (1988). New corporate ventures, New York: John Wiley & Sons
ation: An exploratory study, Journal of Applied Behavioural Science, 40(3), 260–282.
Amabile, T. M. (1997). Entrepreneurial creativity through motivational synergy, Journal of Creative Behaviour, 31(1), 18–26.
Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th Ed). Upper saddle river, NJ: Prentice-Hall.
Austin, J., Gutierrez, R., Ogliastri, E. & Reficco, E. (2006). Effective management of social enterprises: Lessons from businesses and civil society organizations in Iberoamerica. Cambridge: Harvard University.
Austin, J., Stevenson, H. & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?, Entrepreneurship: Theory & Practice, 30(1),1-22.
Battilana, J., Lee, M., Walker, J. & Dorsey, C. (2012). In search of the hybrid ideal, Stanford Social Innovation Review, Summer: 51–56.
Berthon, P., McHulbert, J. & Pitt, L. (2004). Innovation or customer orientation? An empirical investigation, European Journal of Marketing, 38(9/10), 1065–1090.
Brand, F. (2009). Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development. Ecological Economics, 68(3), 605-612.
Bugg-Levine, A., Kogut, B. & Kulatilaka, N. (2012). Unbundling societal benefits and financial returns can dramatically increase investment, Harvard Business Review, 120-122.
Burgelman, R. A. (1984). Designs for corporate entrepreneurship, California Management
 Review, 26, 154–166.
Burnett, C. (2009). Engaging sport-for-development for social impact in the South African context. Sport in society, 12(9), 1192-1205.
Choi, D., & Gray, E. (2008). The venture development processes of “sustainable” entrepreneurs, Management Research News, 8(31), 558–569.
Christiansen, C. (1997). The innovators’ dilemma. Cambridge: Harvard Business School Press.
Cohen, B. & Winn, M. (2007). Market Imperfections, Opportunity, and Sustainable
 Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 22(1), 29–49.
Cornwall, J. R. (1998). The entrepreneur as a building block for the community, Journal of Development Entrepreneurship, 3(2), 141-145.
Costanza, R. & Daly, H. E. (1992). Natural capital and sustainable development. Conservation Biology, 6(1), 37-46.
Covin, J. G. & Miles, M.P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, Entrepreneurship Theory Practice, 23(3), 47–64.
Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-26.
Dees, J. G. (1998). The Meaning of “Social Entrepreneurship." Stanford University.
Dees, J. G. (2017). The Meaning of Social Entrepreneurship. In Case studies in social entrepreneurship and sustainability (pp. 34-42). Routledge.
Defourny, J. & Nyssens, M. (2008). Social enterprise in Europe: Recent trends and developments. Social Enterprise Journal, 4(3), 202-228.
Dincer, I. (2000). Renewable energy and sustainable development: a crucial review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4(2), 157-175.
Divansalar, S. & Bozorgi, F. (2012). Studying the role of social entrepreneurship in economic growth and sustainable development. National Conference on Entrepreneurship and Management of Scientific Businesses, Mazandaran, Iran.
Drexhage, J., & Murphy, D. (2010). Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012.
 Background paper prepared for consideration by the High-Level Panel on Global Sustainability at its first meeting, 19 September 2010.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship. New York: Harper Business.
Eckhardt, J. T. & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333–349.
Emerson, J. & Twersky, F. (1996). New social entrepreneurs: The success, challenge, and lessons of non-profit enterprise creation. The Roberts Foundation, Homeless Economic Development Fund, San Francisco, California.
Ferreira, J. (2002). Corporate entrepreneurship: A strategic and structural perspective. International Council for Small Business, 47th World Conference, San Juan, Puerto Rico, June 16-19.
Ferri, E., Noguera, M. & Urbano, D. (2015). The effect of cultural factors on social entrepreneurship: The impact of the economic downturn in Spain. In Entrepreneurship, Regional Development and Culture (pp. 75-87). Springer, Cham.
Forouharfar, A., Rowshan, S.A. & Salarzehi, H. (2018). Journal of Global Entrepreneurship Research, 8: 11, 1-40. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0098-2
Fowler, A. (2000). NGDOs as a moment in history: Beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation? Third World Quarterly, 21 (4), 637-654.
Galindo, M. A., & Mendez, M. T. (2008). Emprendedores Objectovos de Politica Economica. Informacion Comercial Espanola, March-April, 841, 29-40.
Gilad, B. (1984). Entrepreneurship: The issue of creativity in the market place, Journal of
 Creative Behavior, 18(3), 151–161.
Gray, M. (2006). The progress of social development in South Africa. International Journal of Social Welfare15(s1).
Haigh, N., & Hoffman, A. (2012). Hybrid organizations: The next chapter of sustainable business, Organizational Dynamics, 41, 126-134.
Hibbert, S.A. & Hogg, G., Quinn, T. (2002). Consumer Response to social entrepreneurship: The case of the big issue in Scotland, International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing, 7(3), 288-301.
Hoffman, A. J., Badiane, K. K. & Haigh, N. (2010). Hybrid organizations as agents of positive social change: Bridging the for‐profit & non‐profit divide, Ross School of Business, Working Paper. At: http://ssrn.com/abstract=1675069.
Ireland, R. D., Hitt, M. A. & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions, Journal of Management, 29, 963-989.
Iyengar, V. (2014). For goodness, we will change: An ultimate goal of the entrepreneurs for effecting social enterprise, Symbiosis Institute of Management Studies Annual Research Conference (SIMSARC2013), Procedia Economics and Finance, 11, 767-774.
Jabareen, Y. (2008). A new conceptual framework for sustainable development. Environment, Development, and Sustainability, 10(2), 179-192.
James, P., Magee, L., Scerri, A. & Steger, M. B. (2015). Urban sustainability in theory and practice: Circles of sustainability. London: Routledge
Kanter, R. M. (1985). Supporting innovation and venture development in established companies, Journal of Business Venturing, 1, 47–60.
Karaphillis, G., Asimakos, S. & Moore, S. (2010). Financing social economy organizations. Canadian Social Economy Research Partnerships.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Khosravi, A. (2019). Sustainable development in light of selecting the higher criterion of social responsibility from experts’ point of view. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(3), 77- 89
Kuratko, D. F. & Hodgetts, R. M. (1995). Entrepreneurship: A contemporary approach, (3rd Ed.), Orlando: Dryden Press.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S. & Bishop, J.W. (2005). Managers’ corporate entrepreneurial
 actions and job satisfaction, International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 275–291.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, The Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
Magee, L., Scerri, A., James, P., Thom, J. A., Padgham, L., Hickmott, S., Deng, H., & Cahill, F. (2013). Reframing social sustainability reporting: Towards an engaged approach, Environment, Development, and Sustainability, 15(1), 225-243.
Mair, J. & Noboa, E. (2005). How intentions to create a social venture are formed: A case study. IESE Business School, Universidad de Navarra.
Martens, P. (2006). Sustainability: Science or fiction? Sustainability: Science, Practice, and Policy, 2(1), 36-41.
Miles, R. E. & Snow, C.C. (1978). Organizations new concepts for new forms, California Management Review,18, 62-73.
Miller, D. & Friesen, P. H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, 3(1), 1–25.
Morris, M. H. & Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship. Mason, OH: South-Western College Publishers.
Morse, R. & Dudley, L. (2002). Civic entrepreneurs and collaborative leadership, PA Times, 25(8), 3.
Mort, G. S., Weerawardena, J. & Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: Towards
 Conceptualization, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(3), 76-88.
Naman, J. L. & Slevin, D. P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests, Strategic Management Journal, 14, 137–154.
Nicholls, A. (2006). Introduction, in A. Nicholls (Ed.), Social entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change, (pp. 1-35). Oxford: Oxford University Press.
Nicholls, A., & Cho, A. (2006). Social entrepreneurship: The structuration of a field, in A. Nicholls (Ed.), Social entrepreneurship: new models of sustainable social change, (pp. 99–118). Oxford: Oxford University Press.
Nijkamp, P. (2003). Entrepreneurship in a modern network economy, Regional Studies, 37(4), 395-405.
Parhizgar, M. & Afrouzi, A. (2011). Advanced research methodology in management with a practical approach. Tehran: Payame Noor University Publication.
Pearce, D. (1988). Economics, equity and sustainable development, Futures, 20(6), 598–605.
Peredo, A. M., & Mclean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept, Journal of World Business, 41(1), 56–65.
Picot, S. (2012). Jugend in der Zivilgesellschaft – Freiwilliges Engagement Jugendlicherim Wandel (Young people in civil society – Voluntary engagement in the process of change), Gütersloh.
Pirmohammadi, S., Seyfouri, J. & Ghaderi, Sh. (2017). Social entrepreneurship, effective factors, and its role in economic development. 1st International Conference on Economic Planning and Sustainable Regional Development, Kurdestan, Iran.
Prabhu, G. N. (1999). Social entrepreneurial leadership, CareerDevelopment International, 4(3), 140-145.
Rees, W. E. (1990). The ecology of sustainable development. Ecologist, 20(1), 18-23.
Restakis, J. (2006). Defining the social economy-the BC context. Jan. 2006, BC Economy Social Roundtable.
Rowshan, A., & Forouharfar, A. (2014). Customized social entrepreneurship theory & customized social entrepreneurship strategy as a theory conceptualization & practice towards sustainable development in Iran, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(8), 367-385.
Rwigema, H. & Venter, R. (2004). Advanced entrepreneurship. Oxford University Press: Cape Town.
Salarzehi, H., & Forouharfar, A. (2011). Understanding barriers to intrapreneurship in work and social affairs governmental organization: A case study in Iran, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(12), 490-503.
Sarasvathy, S. D., & Wicks, A. C. (2003).Value creation through entrepreneurship: Reconciling the two meanings of the good life.at:http://www.effectuation.org/?research-papers
Scheuerle, T., Schües, R. & Richter, S. (2013).Mapping social entrepreneurship in Germany: A quantitative analysis. Centre for Social Investment, University of Heidelberg.
Schumpeter, J. (1934). Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Row.
Schumpeter, J. A. (1951). Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitalism. R. V. Clemence (Ed). Cambridge: Addison-Wesley.
Seelos, C. & Mair, J. (2004). Social entrepreneurship contribution of individual entrepreneurs to suitable development, IESE Business School - Universidad de Navarra.
Seers, D. (1969). The meaning of development, International Development Review, 11(1), 3-4.
Simon, H. A. (1996). The architecture of complexity, the sciences of the artificial. Cambridge, MA: MIT Press.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (2000). Intelligence generation and superior customer value, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 120–127.
Smart, D. T. & Conant, J. S. (1994). Entrepreneurial orientation, distinctive marketing competencies, and organizational performance, Journal of Applied Business Research, 10(3), 18–28.
Stenn, T. L. (2016). Social entrepreneurship as sustainable development: Introducing the sustainability lens. Switzerland: Springer.
Stevenson, H. H., Roberts, M. J., & Grousbeck, H. L. (1989). New business ventures and the
 entrepreneur. IL. Irwin: Homewood.
Stryjan, Y. (2006). The practice of social entrepreneurship: Notes toward a resource perspective, in C. Steyaert, & D. Hjorth (Eds.), Entrepreneurship as social change: A third movements in entrepreneurship book, (pp. 35-55). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Thake, S. & Zadek, S. (1997). Practical people, noble causes: How to support community-based social entrepreneurs. London: New Economics Foundation.
The Institute for Social Entrepreneurs (2002). Introduction to Social Entrepreneurs. at: www.socialent.org
Timmons, J. A. (1978). Characteristics and role demands of entrepreneurship, American Journal of Small Business, 3(1): 5–17.
Timmons, J. A., & Spinelli, S. (2003). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Boston: McGraw Hill.
Townsend, D. M. & Hart, T. A. (2008). Perceived institutional ambiguity and the choice of organizational form in social entrepreneurial ventures. Baylor University. at: http://ssrn.com/abstract=1313848
United Nations. (2014). Prototype a global sustainable development report (Online UN-edited Ed). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, New York.
Ussahawanitchakit, P. (2007). The influences of management capability on export performance of leather businesses in Thailand, Review of Business Research,7(5), 1-10.
Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research, in J. Katz, & R. Brockhaus (Eds.), Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth, 3, (pp.119- 138). Greenwich, CT: JAI Press.
Waddock, S. & Post, J. E. (1991). Social entrepreneurs and catalytic change, Public
 Administration Review, 51(5), 393-401.
Ward, T. B. (2004). Cognition, creativity, and entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 19(2), 173–188.
Weisbrod, B. A. (1977). The voluntary nonprofit sector, Lexington, MA: Lexington Books.
Wheeler, S. M. (2013). Planning for sustainability: Creating livable, equitable, and ecological communities. Routledge.
Whiting, B. G. (1988). Creativity and entrepreneurship: How do they relate? Journal of Creative Behaviour, 22(3), 178–183.
Woodcraft, S. (2012). Social sustainability and new communities: Moving from concept to
 practice in the UK. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 68, 29-42.
Zahra, S. A. & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship–performance relationship: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing, 10, 43–58.