با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 استاد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

Our aim in this research is to design a model for children TV education with a cognitive approach to environmental education. People are bombarded by information in the media age, and this subjection to various news has made the learning process hard. Especially because a part of this sort of education is done by these media. The public education whose addressees are the public is done by mass media. As in schools' official education, using cognitive science approach toward education increases the efficiency of education, finding the shaping characteristics of cognitive education on TV can improve the long-distance education, and greatly develop access to children living in villages and remote areas deprived of access to high-quality education. Considering the exploratory and multi-dimensionality aspect of this research, we have used experts from different disciplines (like psychology, communication, and education) by implementing focus groups qualitative research method. The result of our  research in this study shows how the benefit of knowing the characteristics of children's cognitive development in visual and audio fields, and also utilizing the principles of cognitive education in drawing attention, analyzing and solving problems can have a longer-term effect on cognitive distance education so that children can have better and more lasting learning about environmental issues, and so that the location limitations may not delay the vital education about environmental issues to remote areas. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for children education through TV with a cognitive approach for environmental education

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Sharifi 1
  • Soheila Bourghani Farahani 2
  • Taher Roshandel Arbatani 3
  • Mohammad Sadegh Dehnadi 4

1 Head of Media Management Department at Alborz Campus, Tehran University

2 Member of the faculty of the Ministry of Science

3 Professor, Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran

4 Ph.D. Student of Media Management Campus Alborz, University of Tehran

چکیده [English]

Our aim in this research is to design a model for children TV education with a cognitive approach to environmental education. People are bombarded by information in the media age, and this subjection to various news has made the learning process hard. Especially because a part of this sort of education is done by these media. The public education whose addressees are the public is done by mass media. As in schools' official education, using cognitive science approach toward education increases the efficiency of education, finding the shaping characteristics of cognitive education on TV can improve the long-distance education, and greatly develop access to children living in villages and remote areas deprived of access to high-quality education. Considering the exploratory and multi-dimensionality aspect of this research, we have used experts from different disciplines (like psychology, communication, and education) by implementing focus groups qualitative research method. The result of our  research in this study shows how the benefit of knowing the characteristics of children's cognitive development in visual and audio fields, and also utilizing the principles of cognitive education in drawing attention, analyzing and solving problems can have a longer-term effect on cognitive distance education so that children can have better and more lasting learning about environmental issues, and so that the location limitations may not delay the vital education about environmental issues to remote areas. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive education – Distance education – Environment
  • Children – TV
Harris, R. J. (2011)."A Cognitive Pschology of Mass Communication", Transleted by Asad zade,Hassan,Saadipour, Esmaeil and Shbazkhan,Manizheh,Tehran:IRIB. First Edition.
Razavi, A. (2015). "Instructional Television Production" Tehran:Samt , Third Edition.
Sutherland,M.(2004)."Advertising and the Mind of consumer"- Ghanbarlo, Sina. Tehran:Mobaleghan, Second Edition.
Potter,W. Jamse.(2011)."Theory of Media literacy"A cognitive approach – Asadi,Naser,Tehran:Simay-e-shrgh. Third Edition. [In Persian]
Norouzi, D., Velayati,E.,Vahdaniasadi, M.R. (2017)." Advanced Instructional Technology" Tehran:Samt. First Edition. [In Persian]
 Khabiri, M.,  Rahimi,M. & Firouzmanesh, A.(2018). Child and Adolescent Psychology "Sport Approach" Tehran:University of Tehran. First Edition. [In Persian]
Meyboudi, H.& Shobeiri, S.M.(2013). "The Evolution of Environmental Education in Iran ", Environmental Science 1(1), 119-130. [In Persian]
Clark, R. C. & Lyons, Ch .(2014)."Graphic for Learning", Translated by Akhgar,Majid. Tehran:Samt. First Edition. [In Persian]
Amirteimouri,M.H.(2014)."Media & Educational – Learning Situations". Tehran:Samt Second edition. [In Persian]
Dehsoufyani, A. (2013). Baby, animation and television. Tehran:IRIB. First Edition. [In Persian]
Norouzi,D.(2017)."Instructional Design Foundation",Tehran:Samt, Sixth Edition. [In Persian]
Lowery, Sh. A. & Defleury, M. l. (2009)."Milestones in Mass Communication Research", Translated by Gozarabadi, Mohammad. Tehran:Danzheh. First Edition. [In Persian]
Loon, J. V.(2011)."Media technology:critical perspectives"-Translated by Aligholian, Ahmad.Tehran:Hamshahri,Third edition.[In Persian]
McQueen, D. (2005)."Television: a media student's guide"-Translated by Givian, Esmat et al. Tehran:IRIB,Third edition. [In Persian]
Kadivar,P.(2017). "Psychology of Learning from Theory to Practice". Tehran:Samt. Fourth edition. [In Persian]
Shafiabadi, A.(2009)." Child Gudance and Counselling". Tehran, Seventeenth edition. [In Persian]
Joyce, B. (2017)."Models of Learning Tools for Teaching", Translated by Mehrmohammadi, Mahmoud & Abedi, Lotfali. Tehran:Samt, Tenth edition. [In Persian]
Afzalnia, M.R.(2013)." Learning Technology". Tehran:Samt. First Edition. [In Persian] 
Nouri, A.(2014)." Principles of Neurobiology for Learning and Education". Tehran:Samt. First Edition. [In Persian]
Blakmore,S.&Jaynem,U.(2009)."The Learning Brain"-Translated by Kharrazi,Seyyed Kamal. Tehran:Samt. First Edition. [In Persian]
Morgan, D. L.(2015)." Focus Groups as Qualitative Research"Tehran:Ney. First Edition.
Eskandari,H.(2011)." Theory and Practice of Instructional Media in Digital Age". Tehran:Samt. First Edition. [In Persian]
Danaei,H., Azar, A. & Alvani,S.M.(2012) " Methodology of qualitative research in management", Tehran:Saffar. Second edition. [In Persian]
Fern,E .(2011). Aadvanced Focus Group Research"Tehran:Mobaleghan. First Edition.
Tabrizi, M. & Hajehforoush, V. (2015). "Assessment of child development" Tehran:Fararavan. First Edition. [In Persian]
Seyf, S., Kadivar, P. & Karami nouri,R.(2017) "Developmental Pschology",Tehran:Samt, Twenty sixth edition. [In Persian]
Piaget, J., Barbel, I.(2003)."La psychologie de l'enfant"-Tofigh,zeinab.Tehran:Ney, Fourteenth edition. [In Persian]
Hakimara, M.A.(2009)."Media Psycholigy". Tehran:IRAB. First edition. [In Persian]
Dadsetan,M.(2009)." Piaget's Standpoint Essential texts Developmental Stages". Tehran:Besat,Third edition. [In Persian]
Wolf, P.(2004)."Brain and learning process"-Translated by Abolghasemi,Davood. Tehran:Madreseh, Second edition.[In Persian]
Jensen, E.(2004)."Brain and Education"-Translated by Mohammad Hosayni,Leili, Razavi,Sepideh.Tehran:Madreseh. First Edition. [In Persian]
Zarb, J. M.(2003)."Cognitive – Behavioral Assessment and Therapy with Adolescents", Translated by Afrouz,Gh. & Alavi, S.K. Tehran: University of Tehran. First Edition
Thagard,P. M.(2015)." Mind introduction to Cognitive Science "-Translated by Golshei, Ramin. Tehran:Samt, Third edition. [In Persian]
Kharrazi, K. and Talkhabi, M. (2012)."Foundations of Cognitive Education" Tehran:Samt,Third edition. [In Persian]
Oakley,L.(2015)."Cognitive development"-Translated by Sheikhrezaei. Tehran:Daneshparvar. First Edition. [In Persian]
Piaget,J.(2015)."La Formaition du symbole chez L'enfan"-Translated by Tofigh,Zeinab. Tehran:Ney,Third edition. [In Persian]
Shariatmadiri, A. (2003)." Educational Psychology".Tehran:Amirkabir,Seventeenth edition. [In Persian]
Mousavi, F. & Rahmanirad, S.(2019). " The role of the visual media of intangible geography on the levels of cognitive and emotional learning in students" Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(2), 29-38. [In Persian]
Karimi,D. & Enayati, A.(2011). Education for Sustainable Development, Sustainable school. Environmental education and sustainable development, 1(1), 59-74. [In Persian]
Zamanimogadam, A.&  Saeidi, M.(2013). " The effect of environmental education on teachers knowledge, attitude and skills (Case study: Primary school teachers district 12, Tehran)" Journal of Environmental education and Sustainable development, 1(3), 19-30. [In Persian]
 
Sabzehei,M., Adinehhvand,M. & Gholipour,S .(2016). "A Survey of the Relationship Between Environmental Awareness, Attitude and Pro-environmental Behavior of Female Students at Qom University, "Journal of environmental education and sustainable development, 4(4), 5-16. [In Persian]
Ghaemi, P. & Shobeiri,S.M., Larijani,M. & Rokrok,B. (2016)" Evaluation of Environmental Education Methods based on AHP Model" Journal of Environmental education and Sustainable development ,4(3), 33-44. [In Persian]
Yazdi, M. & Sodagar, M.R., Delgoshaei, Y. & Nasiri,R.(2012)" Recognizing the motivating and deterrent factors against education for increasing the civic participation in Tehran. Municipality activities Environmental" Journal of Environmental education and Sustainable development, Education, 1(1), 43-57. [In Persian]
Farhangi, A. A,  Gharagozlou, A.  & Salavatian, S.(2010) " Attention economy", Quarterly Journal of Communication Research, 2010, 17(3) (63), 91-114. [In Persian]
 
Mirak, A. (2010) " Introducing the Focal Group"www.ayandehpajoohi.com/archive/00101.php