با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان،لاهیجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان،لاهیجان، ایران

چکیده

Today the importance of the environment is a global issue. Therefore, this research was conducted with the aim of identifying the relationship between psychological empowerment and intrinsic motivation with environmental behavior through descriptive-survey. The statistical population consisted of first-grade high school students in district 2 of Tehran, among which 380 were randomly selected. Three questionnaires were used to collect data: Spreitzer psychological empowerment (1995), Patrick & Leone intrinsic motivation (2009) and Erzengin & Teke environmental behavior (2013). The results of Pearson correlation coefficient and linear regression showed that among the components of psychological empowerment there was a significant relationship between the components of sense of meaning, sense of competence and sense of efficacy with environmental behavior but the component of the sense of choice was not significant. The overall relation between two variables (psychological empowerment and environmental behavior) was also significant. Among components of intrinsic motivation, interest and pleasures components, sense of effort, sense of powerfulness and utilization also had a significant relationship with environmental behavior, but there was no significant relationship between the sensitization components. The overall relation between two variables (intrinsic motivation and environmental behavior) was also significant

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Psychological Empowerment and Intrinsic Motivation with Environmental Behavior of Tehran Students (District 2)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Hosseini Tabatabaei 1
  • Sahar Hosseinikhah 2

1 Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

2 Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

چکیده [English]

Today the importance of the environment is a global issue. Therefore, this research was conducted with the aim of identifying the relationship between psychological empowerment and intrinsic motivation with environmental behavior through descriptive-survey. The statistical population consisted of first-grade high school students in district 2 of Tehran, among which 380 were randomly selected. Three questionnaires were used to collect data: Spreitzer psychological empowerment (1995), Patrick & Leone intrinsic motivation (2009) and Erzengin & Teke environmental behavior (2013). The results of Pearson correlation coefficient and linear regression showed that among the components of psychological empowerment there was a significant relationship between the components of sense of meaning, sense of competence and sense of efficacy with environmental behavior but the component of the sense of choice was not significant. The overall relation between two variables (psychological empowerment and environmental behavior) was also significant. Among components of intrinsic motivation, interest and pleasures components, sense of effort, sense of powerfulness and utilization also had a significant relationship with environmental behavior, but there was no significant relationship between the sensitization components. The overall relation between two variables (intrinsic motivation and environmental behavior) was also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Empowerment
  • Environmental Behavior
Abtahi. S. H. And Abesy. S. (2007). Employee empowerment. Karaj. Tehran. Management of Research and Training Institute. First Edition. [In Persian]
Ahmadiyan. D. and Haghigghatiyan. M. (2016). Sociological analysis of the role of cultural factors on the environmental behavior of urban subjects (the citizens of the city of Kermanshah). Journal of Urban Sociology. 6 (18), 51-75. [In Persian]
Bissing‐Olson. M. J. Iyer. A. Fielding. K. S. & Zacher. H. (2013). Relationships between daily effect and pro‐environmental behavior at work: The moderating role of pro‐environmental attitude. Journal of Organizational Behavior. 34(2). 156-175.
Chiang. C. F. & Hsieh. T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management. 31(1). 180-190.
Choi, J., Mogami, T., & Medalia, A. (2009). Intrinsic motivation inventory: an adapted measure for schizophrenia research. Schizophrenia bulletin, 36(5), 966-976.
 Devloo. T. (2014). Intrinsic motivation and innovative work behavior revisited: reciprocal relationships at different stages of the innovation process (Doctoral dissertation. Ghent University).
Dianat. M. & Abedini. M. (2016). The Relationship of Teacher’s Behavior and Performance with Intrinsic Motivation of the Primary School Students of Bandar Abbas City. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS). ISSN 2377-2384.
Erzengin. Ö. U. & Teke. E. Ç. (2013). A study on developing an environmental behavior and attitude scale for university students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World. 3(2). 49-56.
Freed. A. (2017). The relationship between university students’ environmental identity. Decision-making process and behavior. Environmental Education Research. 1-2.
Ferdowsi. S. Mortazavi. Sh. & Rezvani. N. (2007). "The Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Protection Behaviors." Journal of Humanities Research. 53. 266-253. [In Persian]
Ginsburg, L., Berta, W., Baumbusch, J., Rohit Dass, A., Laporte, A., Reid, R. C., & Taylor, D. (2016). Measuring work engagement, psychological empowerment, and organizational citizenship behavior among health care aides. The Gerontologist, 56(2), 1-11.
Judson. T. J. Volpp. K. G. & Detsky. A. S. (2015). Harnessing the right combination of extrinsic and intrinsic motivation to change physician behavior. Jama. 314(21). 2233-2234.
Karimi. B., Kian. M. & Asgari. A. (2017). Environmental Education Curriculum Design for Iran's Elementary Education. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5 (4). 9-23. [In Persian].
Lestari. L. & Yunianto. A. (2015). The Effect of Empowerment on Emploee Performance with Organizational Commitment as Mediating Variable and Organizational Culture as Moderation Variable. In Conference in Business. Accounting. And Management (CBAM).2(1). 335-343.
Leve. L. D. Winebarger. A. A. Fagot. B. I. Reid. J. B. & Goldsmith. H. H. (1998). Environmental and genetic variance in children's observed and reported maladaptive behavior. Child development. 69(5). 1286-1298.
Liao. L. F. (2006). A flow theory perspective on learner motivation and behavior in distance education. Distance Education. 27(1). 45-62.
Moslehi M. And Samouee. R. (2012). Employees Empowerment. Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Human Resource Management. 3 (2). 12-21. [In Persian]
Pratt. M. W. Norris. J. E. Alisat. S. & Bisson. E. (2013). Earth mothers (and fathers): Examining generativity and environmental concerns in adolescents and their parents. Journal of Moral Education. 42(1). 12-27.
Peterson. N. A. & Reid. R. J. (2003). Paths to psychological empowerment in an urban community: Sense of community and citizen participation in substance abuse prevention activities. Journal of Community Psychology. 31(1). 25-38.
Polston-Murdoch. L. (2015). Innovative Behavior in Local Government: Exploring the Impact of Organizational Learning Capacity. Authentic Leadership. Psychological Empowerment. And the Moderating Role of Intrinsic Motivation (Doctoral dissertation. Regent University).
Qiufeng. H. & Bodla. A. A. (2016). A meta-analysis of exploring the relationship between extrinsic motivation, Intrinsic motivation, and innovative employee behavior. International Journal of Psychology. 51. 78.
Rugg. D. (2015). Environmental Behavior of Titanium Alloys‐Threats. Mechanisms and Knowledge Gaps. In Proceedings of the 13th World Conference on Titanium (pp. 1471-1481). John Wiley & Sons. Inc.
  Russell, S., & Griffiths, A. (2008). Chapter 4 The role of emotions in driving workplace pro-environmental behaviors. In Emotions, Ethics, and Decision-Making (pp. 83-107). Emerald Group Publishing Limited.
Salehi. S. & Ghaemi-Asl. Z. (2013). Investigating the relationship between environmental education and environmental protection behaviors (Case study: Babol girls' high school students). Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 1(3). 67-79. [In Persian].
Saboor. A. Ilyas. M. & Rehman. S. (2017). Linking Empowerment and Capbility Development with Innovative Behaviore: Testing a Moderating Model of Emploees Crative Self-Efficiacy. Pakistan Business Review. 19(1). 176-194.
Sabzeii. M.T. Gilipur. S. & Adinhonde. M. (2016). The Relationship between Knowledge. Attitude. And Behavioral Environment of Students of Ghom University. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 4 (4). 16-5. [In Persian]
Schlinger, B. A., & Balthazart, J. (2013). Aromatase and behavior: concepts gained from studies of aromatase in the avian brain. Brain aromatase, estrogens, and behavior, 169-198.
Shinohara. S. K. Fujimoto. T. Tanaka. H. S. & Nakata. Y. (2013). Intrinsic motivation and creative behavior: Moderating role of active efforts. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). 2013 IEEE International Conference on (pp. 39-42). IEEE.
Silvi. M. & Rosa. E. P. (2017). Pro-environmental behavior: On the interplay of intrinsic motivations and external conditions (No. wpdea1703).
Spreitzer. G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement, and And validation. Academy of Management Journal. 38(5) 1442-1465.
Steg. L. Lindenberg. S. & Keizer. K. (2016). Intrinsic Motivation. Norms and Environmental Behaviour: The Dynamics of Overarching Goals. International Review of Environmental and Resource Economics. 9(1). 179-207.
Surya. S. & Apriliany. P. D. (2016). Knowledge. Attitudes and Behavior of University Students towards Environmental Issues in Indonesia. Sains Humanika. 8(1-2), 81-88.
Taylor. J. (2013). Goal setting in the Australian public service: Effects on psychological empowerment and organizational citizenship behavior. Public Administration Review. 73(3). 453-464.
Turnipseed. D. L. & VandeWaa. E. A. (2015. January). The Little Engine that Could: Psychological Empowerment and Citizenship Behavior. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2015. No. 1. p. 13730). Academy of Management.
Van der Werff. E. Steg. L. & Keizer. K. (2013). It is a moral issue: the relationship between environmental self-identity, obligation-based intrinsic motivation, and pro-environmental behavior. Global environmental change. 23(5). 1258-1265.
Yeh. C. H. & Hsieh. T. Y. (2017). A study of the impact of global warning on the environmental protection curriculum of taiwantscivil engineering students on envirormental values and envirormental protection behavior using ouasi-experimental methods. International Journal of Organizational Innovation. 9(4), 16-32.
Yoo. J. (2017). Customer power and frontline employee voice behavior: mediating roles of psychological empowerment. European Journal of Marketing. 51(1), 238-256.
Zhu. X. & Zhang. P. (2016). Intrinsic Motivation and Expert Behavior: Roles of Individual Experts in Wenling Participatory Budgeting Reform in China. Administration & Society. 48(7). 851-882.
Zsóka, Á. Szerényi, Z. M., Széchy, A., & Kocsis, T. (2013). Greening due to environmental education? Environmental knowledge, attitudes, consumer behavior, and everyday pro-environmental activities of Hungarian high school and university students. Journal of Cleaner Production, 48, 126-138.