با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان‌های جبران‌ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت‌ها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند عملکرد محیط‌زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به‌خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط‌زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم‌ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به‌عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی‌که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم‌زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط‌زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده‌های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه‌بندی عملکرد محیط‌زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می‌دهد که ابعاد سه‌گانه شاخص‌ توسعه انسانی یعنی شاخص‌های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد محیط‌زیستی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Human Development Dimensions (Education, Health, and Welfare) Effects on Environmental Performance Index

نویسندگان [English]

  • Ali Pourali 1
  • Mohammad Ali Falahi 2
  • Aliakbar Naji Meydani 3

1 Ph.D. Student of Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad

2 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The effort of countries to increase national income and well-being, if not accompanied by environmental considerations, leads to unrepairable losses. For this reason, the environment over the past few decades has been one of the concerns of human societies. Hence, in recent years, the quality and sustainability of the environment have become very important at both the national and international levels. Many governments have realized that they could not isolate environmental performance apart from other measures of development. Hence, the necessity of HDI improvement with the environmental dimensions was a theme of discussion during the most recent Rio+20-United Nation Conference on Sustainable Development (2012), as part of Millennium Development Goals. Since the Human Development Index can describe social development and economic development simultaneously, the main goal of this study is to examine the impact of the dimensions of human development index, especially education, on the Environmental Performance Index. The results based on the panel data fixed effects model using GLS in the 101 selected countries during 2005-2015 show that the three dimensions of the Human Development Index, namely health, education, and welfare, have a positive and significant effect on the environmental performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Health
  • Welfare
  • Environmental Performance
  • Panel Data
Abelinde C. B. (2012). Human development and country governance as determinates of environmental performance. International Journal of Information Technology and Business Management, 7(1), 44-52.
Agras, J., and Chapman, D. (1999). A dynamic approach to the Environmental Kuznets Curve hypothesis. Ecological Economics, 28(2), 267-277.
Ahmadnia, M., Ghanavati, T., and Amirshekari, M. (2014). The impact of the human development index on the environmental performance index (Case study: Selected Islamic countries). The 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources, and Sustainable Development. [In Persian]
Alam, M. S., and Kabir, N. (2013). Economic growth and environmental sustainability: Empirical evidence from East and South-East Asia. International Journal of Economics and Finance, 5(2), 86–97.
Al-Mulali, U., Weng-Wai, C., Sheau-Ting, L., and Mohammed, A. H. (2015). Investigating the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis by utilizing the ecological footprint as an indicator of environmental degradation. Ecological Indicators, 48, 315-323.
Anand, S., and Sen, A. (2000). Human development and economic sustainability. World Development, 28(12), 2029-2049.
Antweiler, W., Copeland, B. R., and Taylor, M. S. (2001). Is free trade good for the environment?. American Economic Review, 91(4), 877-908.
Arfanuzzaman, M. (2016). Impact of CO2 emission, per capita income and HDI on Environmental Performance Index: Empirical evidence from Bangladesh. International Journal of Green Economics, 10(3-4), 213-225.
Atrkar roshan, S., and fathi, Z. (2017). The study of education effects and their comparison on the environment pollution at the different educational levels in selected MENA countries. Journal of Environmental Science and Technology, 19(1), 169-180. [In Persian]
Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
Bengtsson, S. L. (2016). Hegemony and the politics of policymaking for education for sustainable development: A case study of Vietnam. The Journal of Environmental Education, 47(2), 77-90.
Bernard, J., and Mandal, S. (2016). The impact of trade openness on environmental quality: An empirical analysis of emerging and developing economies. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 203, 195-208.
Bernauer, T., and Koubi, V. (2009). Effects of political institutions on air quality. Ecological Economics, 68(5), 1355-1365.
Bhagwati, J. (1993). The case for free trade. Scientific American, 269(5), 42-49.
Boyce, J. K. (2003). Inequality and environmental protection. Working Paper Series No. 52, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst.
Chakraborty, D., and Mukherjee, S. (2013). Do foreign trade and investment lead to higher CO2 emissions? Evidence from cross-country empirical estimates. Review of Market Integration, 5(3), 329-361.
Chang, N. (2012). The empirical relationship between openness and environmental pollution in China. Journal of Environmental Planning and Management, 55(6), 783-796.
Cole, M. A., Rayner, A. J., and Bates, J. M. (1997). The environmental Kuznets curve: an empirical analysis. Environment and Development Economics, 2(4), 401-416.
Copeland, B. R., and Taylor, M. S. (2004). Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature, 42(1), 7-71.
Costantini, V., and Monni, S. (2008). Environment, human development, and economic growth. Ecological Economics, 64(4), 867-880.
Culas, R. J. (2007). Deforestation and the environmental Kuznets curve: An institutional perspective. Ecological Economics, 61(2-3), 429-437.
Grossman, G. M., and Krueger, A. B. (1995). Economic Growth and the Environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.
Dietz, T., Rosa, E. A., and York, R. (2009). Environmentally efficient well-being: rethinking sustainability as the relationship between human well-being and environmental impacts. Human Ecology Review, 114-123.
Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey. Ecological Economics, 49(4), 431-455.
Ergen, B., and Ergen, Z. (2011). How Does Education Affect Environmental Knowledge: A Survey in Urban and Regional Planning Education. Online Submission, US-China Education Review B 7 (2011) 924-931.
Esty, D. C., Levy, M., Srebotnjak, T., and De Sherbinin, A. (2005). Environmental sustainability index: Benchmarking national environmental stewardship. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy, 47-60.
Frankel, J. A., and Rose, A. K. (2005). Is trade good or bad for the environment? Sorting out the causality. Review of Economics and Statistics, 87(1), 85-91.
Friedl, B., and Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 emissions in a small open economy. Ecological Economics, 45(1), 133-148.
Freymeyer, R. H., and Johnson, B. E. (2010). A cross-cultural investigation of factors influencing environmental actions. Sociological Spectrum, 30(2), 184-195.
Grether, J. M., Mathys, N. A., and de Melo, J. (2007). Is trade bad for the environment? Decomposing world-wide SO2 emissions 1990-2000. Discussion Paper, University of Geneva.
Grossman, G. M., and Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free-trade agreement (No. w3914). National Bureau of Economic Research.
Grossman, G. M., and Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.
Harbaugh, W. T., Levinson, A., and Wilson, D. M. (2002). Reexamining the empirical evidence for an environmental Kuznets curve. Review of Economics and Statistics, 84(3), 541-551.
Jafari. Samimi, A. and Ahmadpour, S. M. (2011). An investigation of the relationship between environmental performance index and economic growth in developed countries. Quarterly Journal of Energy and Environmental Economics, 1(1), 55-72. [In Persian]
Jha, R., and Murthy, K. B. (2003). An inverse global environmental Kuznets curve. Journal of Comparative Economics, 31(2), 352-368.
Hakimi, A., and Hamdi, H. (2016). Trade liberalization, FDI inflows, environmental quality, and economic growth: A comparative analysis between Tunisia and Morocco. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1445-1456.
Harati, J., Taghizadeh, H., and Amini, T. (2016). Investigating the Impacts of Trade and Political Variables on Environmental Performance Index: A Dynamic Panel Analysis. Journal of Economic Policy, 7(14), 129-157. [In Persian]
Holt, D., and Barkemeyer, R. (2012). Media coverage of sustainable development issues–attention cycles or punctuated equilibrium?. Sustainable Development, 20(1), 1-17.
Hunter, L. M., Hatch, A., and Johnson, A. (2004). Crossnational gender variation in environmental behaviors. Social Science Quarterly, 85(3), 677-694.
Kelleher, D., Kim, G.-S., and Chang, Y.-J. (2009). Do differences in political institutions explain differences in environmental policy performance across countries? Paper Presented at the APPAM-KDI International Conference on Environmental Policy, Seoul, 11-13 June.
Knight, K. W., and Rosa, E. A. (2011). The environmental efficiency of well-being: A cross-national analysis. Social Science Research, 40(3), 931-949.
Kohler, M. (2013). CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade: A South African perspective. Energy Policy, 63, 1042-1050.
Lachmann, D. (2017). FUB 17-01 July 2017.
Lan, J., and Munro, A. (2013). Environmental compliance and human capital: Evidence from Chinese industrial firms. Resource and Energy Economics, 35(4), 534-557.
Lee, S. H., and Thiel, M. (2017). Relations between GDP growth and environmental performance using latent growth curve model applied for environmental Kuznets curve. International Journal of Sustainable Economy, 9(2), 87-104.
Lopez, R. (1997). Environmental externalities in traditional agriculture and the impact of trade liberalization: the case of Ghana. Journal of Development Economics, 53(1), 17-39.
Luzzati, T., and Orsini, M. (2009). Investigating the energy-environmental Kuznets curve. Energy, 34(3), 291-300.
Maccari, N. (2014). Sustainable human development: Human Development Index and the environment. International Journal of Sustainable Human Development, 2(1), 29-34.
Melnick, D., McNeely, J., Navarro, Y., Schmidt-Traub, G., and Sears, R. (2005). Environment and human well-being: A practical strategy, UN Millennium Project. Task Force on Environmental Sustainability. London, UK UN Millennium Project Task Force on Environmental Sustainability.
Mohammadi, H., and Sakhi, F. (2013). The relationship between trade, investment and human development index on environmental quality. The Macro and Strategic Policies, 1(3), 55-75. [In Persian]
Ozturk, I., and Acaravci, A. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225.
Salatin, P., and Ghaffari, S. N. (2016). Impact of human capital on environmental quality. Journal of Human and Environment, 2(37), 1-13. [In Persian]
Samimi, A. J., Kashefi, A., Salatin, P., and Lashkarizadeh, M. (2011). Environmental performance and HDI: Evidence from countries around the world. Middle-East Journal of Scientific Research, 10(3), 294-301.
Shahbaz, M., Hye, Q. M. A., Tiwari, A. K., and Leitão, N. C. (2013). Economic growth, energy consumption, financial development, international trade and CO2 emissions in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109-121.
Selden, T. M., and Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.
Shafik, N. (1994). Economic development and environmental quality: an econometric analysis. Oxford Economic Papers, 757-773.
Strutt, A., and Anderson, K. (2000). Will trade liberalization harm the environment? The case of Indonesia to 2020. Environmental and Resource Economics, 17(3), 203-232.
Thompson, A. (2014). Environmental Kuznets curve for water pollution: the case of border countries. Modern Economy, 5(01), 66-69.
UNDP. (2007). Human development report 2007/2008. United Nations, New York.