با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به گستردگی مسائل محیط زیستی و ضرورت توجه به آنها بخصوص بحران کم‌آبی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاه‌سازی و آموزش عمومی جهت اتخاذ رفتارهای مناسب در این زمینه احساس می‌شود. یکی از روش‌های هدفمند و اصولی برای مواجهه با این بحران، تمرکز بر روی زمینه‌ی ارتباطات محیط زیستی می‌باشد، چراکه دامنه‌ی گسترده‌ای از جامعه‌ی انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده و می‌تواند آنان را در راستای حفظ محیط زیست خود ترغیب نماید. با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته در زمینه‌ی ارتباطات محیط زیستی، می‌توان به این نتیجه رسید که پژوهش‌های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از دو روش کیفی و کمی، تحلیل بر روی سه منبع خبری ایرنا، وزارت نیرو و صداوسیما با تأکید بر بحران کم‌آبی در کشور ایران صورت گرفته است. در این پژوهش به پیشنهاد و معرفی ارزش‌های خبری برای تحلیل رتوریکی محیط زیست در وضعیت بحران پرداختیم و بر این اساس تحلیل آماری و رتوریکی بر روی اخبار منعکس گردیده از سه ارگان ذکرشده صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رسانه‌ی خبری ایرنا با بیشترین تعداد خبر و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با کمترین تعداد خبر به پوشش خبری از بحران کم‌آبی پرداخته‌اند و همچنین تحلیل‌های کیفی نشانگر لزوم وجود تعریفی درست از مسائل پیچیده‌ی محیط زیستی نزد کنشگران رسانه و تمرکز بیشتر رسانه‌های تصویری بر روی اخبار محیط زیستی می‌باشد. درنهایت به ارائه‌ی پیشنهاد‌های پژوهشی و ارائه‌ی راهبرد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Iran's News Media on Environmental Aspects, Case Study: The Water Scarcity Crisis

نویسندگان [English]

  • Neda Saberi 1
  • Lobat Zebardast 2
  • Mahdi Montazer ghaem 3

1 MSc. Environmental Planning, Management, and Education, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Communication
  • Water Scarcity Crisis
  • Performance Assessment
  • News
  • Sustainable Development
Aerts, W. and Cormier, D. (2009). Media legitimacy and corporate environmental communication Accounting, Organizations and Society, 34, 1–27.
Arts, K., Ioris, A. A. R., Macleod, C. J. A., Han, X., Sripada, S. G., Braga, J. R. Z. and Van der Wal, R. (2016). Environmental communication in the Information Age: Institutional barriers and opportunities in the provision of river data to the general public, Environmental Science & Policy, 55, 47-53.
Caroll, C. E. and McCombs, M. (2003). Agenda-setting effects of business news on the public’s images and opinions about major corporations, Corporate Reputation Review. 6(1), 36–46.
Chugh, R., Wibowo, S. and Grandhi, S. (2016). Environmentally sustainable Information and Communication Technology usage: awareness and practices of Indian Information and Communication Technology professionals, Journal of Cleaner Production. 131, 435-446.
Cox, R. (2013). “Environmental communication and public sphere”. USA: SAGE.
Dabiri, F. and Vahednavan. A. (2011). Media and Development of Environmental Laws, Media Studies, 2(13), 165-182. [In Persian]
Erfani Hoseinpoor, R. (2013). Rhetorical analysis of documentaries about the environmental crisis of Urmia Lake. A thesis submitted for a master's degree. Faculty of Social Sciences, University of Tehran. [In Persian]
Galaz, V. (2014). “Global Environmental Governance, Technology and Politics: The Anthropocene Gap”, Edgar Elgar Publishing.
Howard-Williams, R. (2011). Consumers, crazies and killer whales: The environment on New Zealand television. International Communication Gazette, 27-43.
Izadi, M. (2009). Rhetoric in mass media, Hekmat & Marefat, 4 (4), 15-19.
Madani Larijani, K. (2005). Iran water crisis: Inducer,challenges, and counter-measures. ERSA 45th congress of the europian regional science association, 1-20.
Montazer Qaem, M.  and Erfani Hosein pour, R. (2015), Rhetorical Analysis of Environmental Documentary Film. Journal of Cultural Studies Communication, 10 (35), 59-94.
Montazer qaem, M. & Erfani hosein pour, R. (2017). Media and Environment: An Introduction to Environmental Communication. Media and Culutre, 6 (12), 145-170.
OECD. (1999). Environmental communication-Applying communication tools towards sustainable development.
Platonova, M. (2016). Applying emotive rhetorical strategy to environmental communication in English and Latvian, Procedia - Social and Behavioral Sciences 236, 107 – 113.
Veisi, H., Yousefi, A., Arta, F. and Hematian, F. (2011). Investigation and Explore Communication System for Transforming Environmental Information in Iran and Its Obstacles. Journal of Natural Environment, 64 (3), 209-236.
Wessels, J. (2009). Water Crisis in the Middle East: An Opportunity for New Forms of Water Governance and Peace, Diplomacy and International Relations. 131-142.
Yang, D., Kao, W. T., Huang, N., Zhang, X. and Zhou, W. (2014). Process-based environmental communication and conflict mitigation during sudden pollution accidents, Journal of Cleaner Production.66, 1-9.