با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی نگرش کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج نسبت به کشت پایدار این محصول انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است که به روش پیمایشی انجام شد. با بهر‌ه‌گیری از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده، 150 نفر از توت‌فرنگی‌کاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه بود که روایی صوری آن مورد تأیید اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کردستان قرار گرفت. با استفاده از مطالعه راهنما، پایایی پرسش‌نامه برای بخش سنجش نگرش کشاورزان به کشت پایدار برابر 65/0 به دست آمد که معرف مناسب بودن آن می‌باشد. برای گروه‌بندی و مقایسه کشاورزان موردمطالعه از تحلیل خوشه‌ای و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل خوشه‌ای نشان داد کشاورزان موردمطالعه را می‌توان به سه دسته کشاورزان با نگرش ضعیف، متوسط و قوی نسبت به کشت پایدار توت‌فرنگی گروه‌بندی نمود. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس بیانگر اختلاف معنادار بین این سه گروه از کشاورزان با سطوح مختلف نگرش، ازنظر تعداد اعضای خانوار، میزان مشارکت در فعالیت‌های ترویجی و میزان اعتماد به رسانه‌های اطلاعاتی بود. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی ارائه شد که می‌تواند در ترغیب کشاورزان به کشت پایدار توت‌فرنگی ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Attitude Towards Sustainable Cultivation of Strawberry among Farmers in Sanandaj County

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalali 1
  • Hamideh Maleksaeidi 1
  • Farzad Eskandari 1
  • Sakineh Ranjbar 2

1 Assistant Professor in Agricultural Extension and Education, University of Kurdistan

2 MSc Graduate student in Agricultural Extension and Education, University of Kurdistan

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the attitude of strawberry growers toward sustainable cultivation of strawberry. A descriptive-correlative design with a survey method was used for the research. Using Cochran formula and simple random sampling, 150 strawberry growers were selected from Sanandaj county for the study. A questionnaire was used for data gathering. Its face validity was approved by a panel of faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education, University of Kurdistan. Using a pilot study, the reliability of the questionnaire for the farmers' attitude towards sustainable cultivation was 0.65, which indicates its suitability. Cluster analysis and variance analysis were used to group and compare the studied farmers. The results of cluster analysis indicated that farmers could be classified into three categories of positive, neutral and negative attitudes toward sustainability. The findings of the analysis of variance also showed a significant difference between the three groups of farmers in terms of the number of household members, the level of participation in the agricultural extension programs and the level of trust in the communication canals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Sustainable Agriculture
  • Strawberry
  • Farmers
  • Sanandaj
Abu Samah, B., D'silva, J. L., Mohamed shaffril, H. A., man, N. & Azman, A. (2012). "Malaysian contract farmers' attitude towards sustainable agriculture". Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(9), 9205-9210.
Ahnstrom, J., Hockert, J., Bergea, H. L., Francis, C., Skelton, P. & Hallgren, L. (2009). "Farmers and nature conservation: What is known about attitudes, context factors, and actions affecting conservation?". Renewable Agriculture and Food Systems, 24(1), 38-47.
Bagheri, A. & Shahpasand, M. (2010). Study on the Attitude of Potato Farmers of Ardabil Plain to Sustainable Agricultural Operations”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-41(2), 231-242. [In Persian]
Chiychi, B. (2009). Organic Agriculture, Organic Soil, Healthy Plant, Healthy Man. Monthly Journal of Animal, Crop, and Industry. 50, 49-117. [In Persian]
Chouichom, S. & Yamao, M. (2010). “Comparing opinions and attitudes of organic and non-organic farmers towards organic rice farming system in north-eastern Thailand”. Journal of Organic Systems, 5(1), 25-35.
General Office of Public Sanctions of Tehran Province. (2014). Tomato coloring using chinese poision. Available on: http://teh.tazirat.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=26b1b35d-b87 b-484c-917e-0a99434c6f78&WebPartID =F 4F8E76E-E5DB-4709-959A-86738DFB F0 BB&CategoryID=ad07ca96-f55f-4f7d-b b86 -d0c7b6f98409 [In Persian]
Hameed, T.S. & Sawicka, B. (2017). “Farmers’ attitudes towards sustainable agriculture practices in Lublin province”. Advances in Sciences and Engineering, 9(1): 1-6.
Jamshidi, A.R., Nouri Zamanabadi, Sh., Jamini, D., Bahari, E. & Moradi, N. (2015). Investigation and Evaluation of Structures Affecting Sustainable Agriculture (Case Study: Rice Traders in Shirvan Chardavol, Ilam Province)”. Geographical Research, 30(3), 223-240. [In Persian]
Jihad-e-Agriculture Organization of Kurdistan Province. (2010). Available on: www.kurdistan.agri-.jahad.ir. [In Persian]
Khorasani, M.A. & Meghdadi, Sh. (2011). A look at the differences between sustainable agriculture and organic agriculture. Agriculture and Sustainable Development, 40, 36-37. [In Persian]
Latifi, A., Ramyar, H. & Naseri, F. (2015). Investigating the effect of agroforestry systems on sustainable agricultural development. National Conference of Agricultural Sciences and Environment of Iran, Ardebil, June 2015.
Malek-Saeidi, H., Rezaei-Moghaddam, K. & Ajili, A. (2012). “Professionals’ attitudes towards organic farming: The case of Iran”. Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 37-50.
Medical Sciences Information Base. (2014). Available on: http://www.pezeshk.us/ index.php?s=pezeshk&paged=2
Ministry of Jihad-e-Agriculture. (2007). Results of a sample survey of wheat and barley (the Crop year 2008-2009). Available on: http://www. maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=b7090fd7-9d7e-4cc7-b9c1-577d0dcf208c [In Persian]
Mousavi, S.N. sajedi, S.H., Mozaffari, Z. & Amini, M. (2015). "Valuation of organic dairy products, proteins, and factors affecting willingness to pay: A Case Study of milk in the city of Shiraz". Journal of Applied Economics Studies in Iran. 5(17), 273-300 [In Persian].
Rajanna, N., Vijayalaxmi, K. G., Lakshminaryan, M. T. & Chandregowda, K. N. (2009). “Attitude of paddy farmers towards sustainable farming practices”. Mysore Journal of Agricultural Sciences.43 (3), 522- 526.
Sadati, A. S., Shaabanali Fami, H., Asadi, A. & Abolghasem Sadati, S. (2010). “Farmer’s attitude on sustainable Agriculture and its determinants: A case study in behbahan county of Iran”. Research Journal of Applied Sciences, Engineering, and Technology, 2(5), 422-427.
Sanderson K, (2004). Extension support for organic farmers in the south: A function of attitude, Knowledge, or confidence? University of Florida, Florida, USA.