با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

2 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی دانشگاه سبز برای دانشگاه فرهنگیان بوده است. رویکرد پژوهش کیفی، روش پژوهش «مطالعه موردی» بوده و ابزارهای گرداوری داده‌ها در این پژوهش شامل؛ مشاهده مستقیم، مصاحبه (نیمه ساختاریافته) در قالب گروه­ کانونی، تحلیل اسناد و مصنوعات انسانی برای جمع‌آوری داده­ ها استفاده گردیده همچنین برای تحلیل داده­ ها از استراتژی تحلیل مضمون و برای جمع‌آوری داده­ ها، ایجاد پایگاه داده و تحلیل داده­ ها از نرم‌افزار MAXQDA2018  استفاده‌شده و برای اعتماد، اعتبار و اطمینان بخشی به پژوهش نیز سه نوع تثلیث، تثلیث داده­ای، تثلیث بررسی‌کننده و تثلیث تئوریکی انجام شده است. یافته­های تحلیل مضامین، 7 بعد (مضمون اصلی و فراگیر) و 30 مضمون فرعی سازمان دهنده را ارائه کرده است، این 7 بعد عبارت‌اند از:  «آموزش و یادگیری»؛ «مشارکت و شبکه تعاملات اجتماعی»؛ «سسیستم مدیریت محیط‌زیستی»؛ پژوهش، فناوری و نوآوری»؛ «رهبری و برنامه‌ریزی»؛ «نظارت، ارزیابی و گزارش دهی» و «مدیریت منابع انسانی و مالی». بر اساس یافته­های پژوهش در دانشگاه فرهنگیان برای مدیریت سبز، تمامی بخش‌های دانشگاه باید مشارکت نمایند. بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی میان واحدهای کارکردی دانشگاه دررسیدن به اهداف دانشگاه سبز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of the Green Campus for Farhangian University of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Ebrahim Rad 1
  • Alireza Jabari 2

1 Ph.D. of Curriculum Development, Farhangian University, Ardabil, Iran

2 Instructor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a green campus model for Farhangian University. The qualitative research approach was a "case study" research. The instruments of the data gathering are: direct observation, semi-structured  focus group interview, document analysis and human artifacts.  The methods of  data analysis were thematic analysis and database formation. MAXQDA2018 software was used for data analysis, and three types of trilogy including data, theoretical and survey were employed to estimate the reliability of the research. The results of the  thematic unit analysis revealed 7 main and 30  subordinate themes.the seven main themes include:"Teaching and Learning"; "Participation and Networking of Social Interactions"; "Environmental Management System"; Research, Technology and Innovation ";" Leadership and Planning ";" Monitoring, Evaluation and Reporting "; and" Human Resource Management ". This study showed that all departments of the universty should cooperate to develop green management.Therefore, to achieve the goals of Green University, the  participation and cooperation of different deparments of the university are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green University
  • Farhangian University
  • Iran
Abbaszadeh, M., Budaghi, A., & Karimi, F. (2012). “Types of case studies and implemending triangulation in them”., 5(14), 69-87. [In Persian]
Abubakar, I. R., Al-Shihri, F. S., & Ahmed, S. M. (2016). “Students’ assessment of campus sustainability at the University of Dammam”, Saudi Arabia. Sustainability (Switzerland), 8(1), 1–14. https://doi.org/ 10.3390/su8010059
Alonso-Almeida, M. D. M., Marimon, F., Casani, F., & Rodriguez-Pomeda, J. (2015). “Diffusion of sustainability reporting in universities: Current situation and future perspectives”. Journal of Cleaner Production, 106, 144–154. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.008
Alshuwaikhat, H. M., & Abubakar, I. (2008). “An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices”. Journal of Cleaner Production, 16(16), 1777–1785. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2007.12.002
Braun, V., & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Chalfoun, N. (2014). “Greening University Campus Buildings to Reduce Consumption and Emission while Fostering Hands-on Inquiry-based Education”. Procedia Environmental Sciences, 20, 288–297. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.036.
Chang, H. C. (2007). “Environmental management accounting within universities: current state and future potential”.
Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2010). “Understanding research: A consumer’s guide”. Merrill/ Pearson Educational.
Deus, R. M., Battistelle, R. A. G., & Silva, G. H. R. da. (2016). “Sustainability insights from the mission statements of leading Brazilian Universities”. International Journal of Educational Management, 30(3), 403–415. https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2014-0065
Farhangian University. (2017). “Strategic Plan of Farhangian University in Vision Horizon 1404”. Tehran. [In Persian]
Finlay, J. (2010). “Creating campus culture: A critical analysis of residence sustainability initiatives at Queen’s University”. Queen’s University, Department of Geography, (April), 1–52.
Fonseca, A., Macdonald, A., Dandy, E., & Valenti, P. (2011). “The state of sustainability reporting at Canadian universities”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 12(1), 22–40. https://doi.org/10.1108/ 14676371111098285
General Office of Development Supervision. (2016). “Report on green management practices in universities, higher education research centers, and science and technology parks”. (Masoumeh University, ed.) (First Edition). Tehran: Ministry of Science, Research and Technology. [In Persian]
General Office of Development Supervision. (2017). “Report on green management practices at universities, research centers, and science and technology parks”. (Masoumeh University, ed.) (Second Edition). Tehran: Ministry of Science, Research and Technology. [In Persian]
Gordon, D. E., & Aia, H. (2010). “Green Schools as High Performance Learning Facilities”. National Clearinghouse for Educational Facilities, (September 2010), 1–16.
Harvard University. (2015). Harvard University Sustainability Plan - Fiscal Year 2015 - 2020, 1–40. Retrieved from http://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard Sustainability Plan-Web.pdf
Karimi, D., Enayati, A. (2012). “Education for Sustainable Development, Sustainable School”. Environmental Education and Sustainable Development, 1(1), 59-74. [In Persian]. Retrieved from http://ee.journals.pnu.ac.ir/article.151,en.html
Kerret, D., Orkibi, H., & Ronen, T. (2014). “Green perspective for a hopeful future: Explaining green schools’ contribution to environmental subjective well-being”. Review of General Psychology, 18(2), 82–88. https://doi.org/10.1037/gpr0000006
Maleknia, A., Bazargan, A., Vaezi, M., & Ahmadian, M. (2014). “Designing a Sustainable University Evaluation Model: A Case Study of Tehran University”. University of Tehran. [In Persian]
Minister of Science, Research and Technology. (2018). “Message from the President of the International Conference on Green University and the Honorable Minister of Science”, Research and Technology. [In Persian]. Retrieved from https://green-university.um.ac.ir
Nature, S. (2005). “Creating a Culture of Sustainability: How Campuses Are Taking The Lead”, (April), 5–6.
Nobari, A., Seyyed Javadin, S., Roshandel, T., & Roodpati, F. (2016). “Designing a Green HRM Model with National Approach”. Aras International Campus, University of Tehran. [In Persian]
Petratos, P., & Damaskou, E. (2015). “Management strategies for sustainability education, planning, design, energy conservation in California higher education”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 576–603. https://doi.org/10.1108/IJSHE-03-2014-0038
Poveda, C. A., & Lipsett, M. G. (2014). “An integrated approach for sustainability assessment: The Wa-Pa-Su project sustainability rating system”. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 21(1), 85–98. https://doi.org/10.1080/13504509.2013.876677
Rad, E., Faghihi, A., Nateghi, F., Moeini Kia, M. (2017). “Planning a Sustainable University Model Based on the Researches in Iran”, Management in the Islamic University, 6(14), 193-216. [In Persian]. Retrieved from http://miu.nahad.ir/article_476.html
Roslynn, B., Sally, U., & Brett, T. (2015). “Extension Sustainability Camp: Design, Implementation, and Evaluation”. Journal of Extension, 53(1), 1–18.
Sadeghi, M., Jafari, P., & Ghourchian, N. (2014). “Providing a Model for Sustainable University at Islamic Azad University”. In d. Hatami (Ed.), Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development (pp. 147-174). Higher Education Research and Planning Institute. [In Persian]
Sarangi, A., Tripathy, K. K., & Misra, S. (1987). “Partial Reduction of Vanadiferrous Titanomagnetite Ores of Orissa in Rotary Kiln”. Journal of the Institution of Engineers (India): Chemical Engineering Division, 67(2–3), 53–59.
Smyth, D. P., Fredeen, A. L., & Booth, A. L. (2010). “Reducing solid waste in higher education: The first step towards “greening” a university campus”. Resources, Conservation and Recycling, 54(11), 1007–1016. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2010.02.008
Tan, H., Chen, S., Shi, Q., & Wang, L. (2014). “Development of green campus in China”. Journal of Cleaner Production, 64, 646–653. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2013.10.019
Teodoreanu, I. (2013). “Engineering education for sustainable development – a strategic framework for universities”. Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, 22(September), 413–418.
University of Guilan. (2018). “International Ranking System for Green Universities in the World (Guilan University Metric”. In Ranking Systems (pp. 17–26). Rasht: University of Guilan. [In Persian], Retrieved from www.guilan.ac.ir/wp-content/uploads/2018/05/ketabche.pdf
Waas, T., Verbruggen, A., & Wright, T. (2010). “University research for sustainable development: definition and characteristics explored”. Journal of Cleaner Production, 18(7), 629–636.    https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.09.017    
Waas, Tom, Hugé, J., Ceulemans, K., Lambrechts, W., Vandenabeele, J., Lozano, R., & Wright, T. (2012). “Sustainable Higher Education”. Understanding and Moving Forward.
Wang, T. (2016). “An Integrated Framework for Sustainable Schools”. International Journal of Technology and Educational Marketing, 6(2), 30–38. https://doi.org/10.4018/IJTEM.2016070102
Working Group on Evaluation Model of Shiraz University. (2017). “Integrated-Comparative Model of Green Universities Ranking and Evaluation (Green Balance)”. Shiraz.
Yin, R. (1994). “Case Study Research: design and methods”, 2nd edn (London, Thousand Oaks).
Yin, R. (1997). “Case study”. (S. Afshar, Ed., A. Parsaian & S. Arabi, Trans.). Tehran: Office of Cultural Research. [In Persian].